Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Mimari Restorasyon Programı

Program Hakkında
Akademik Personel
Ders Listesi
Ders İçerikleri
Galeri
Ders Bilgi Paketi

Programın Tanımı

Mimari Restorasyon Programı; kadim insanlık coğrafyalarının başında gelen Anadolu başta olmak üzere, taşınmaz kültür varlıklarının niteliklerine en az müdahale ile her türlü olumsuz etkenlere karşı korunması; bir onarım veya tamamlama işlemine girişilmeksizin yıpranmanın durulması; yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik önlisans programıdır.

 

Bölümümüzde, Normal Öğretim şekilde eğitim verilmektedir. İki yıllık bir program olan Mimari Restorasyon Programı, 4 dönemden oluşur. Her dönemde yaklaşık 30 AKTS kredisi veren programda, öğrenciler dersleri tamamladığında 120 AKTS Kredisi kazanırlar. Öğrenciler 30 işgünü staj yapmaktadırlar.

Programın Amacı

Mimari Restorasyon Programı, Türkiye’de taşınmaz kültürel değerlerin restore edilerek gelecek kuşaklara nitelikli bir biçimde aktarılmasını hedef alan bütün restorasyon ve konservasyon çalışmalarına bilimsel niteliklerle donanmış eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Misyonu

Yaratıcılığı destekleyen, çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayacak bir eğitim programı oluşturmak; tasarım ve bilim alanlarında bilimsel araştırmaları teşvik etmek; ulusal ve uluslar arası sergi, seminer, çalıştay, kongre, konser, gösteri, ve benzeri etkinliklere yeni bilgi, sanat eseri ve tasarım ürünlerini akademik çevre sosyal bilinci gelişmiş, çağdaş mesleki donanıma sahip, yeniliklere açık, rekabetçi ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Programın Vizyonu

 Mimari Restorasyon Programı, kendi alanında uluslararası standartlara uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretebilecek, yeniliklere açık, kalifiye teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir.

İş İmkânları

Mimari Restorasyon programından mezun olan öğrenciler “Mimari Restorasyon Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Mezun olanlar, her ölçekte restorasyon işletmelerinde kendi yeteneklerine bağlı olarak proje planlama, proje çizim, sunma ve uygulama bölümlerinde iş imkanlarına sahip olabilmektedirler. Ayrıca devlet kurumlarında tarihi çevre koruma ile ilgili birimlerde kendi yeteneklerine göre açık olan pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciler şantiyelerde mimar ve ustalar arasında ara teknik eleman olarak görev yapmakta, restorasyon/konservasyon konularında faaliyet gösteren, Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında, tüm müze ve saraylarda, arkeolojik kazı ekiplerinde ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.

Yatay Geçiş Yapabilecek Ön Lisans Programları:

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkânı mevcuttur.

Dikey Geçiş Yapabilecek Lisans Programları:

Mezuniyet sonrası eğitim kariyerine devam etmek isteyen öğrenciler dikey geçiş sınavı ile; Çini

El Sanatları

Eski Çini Onarımları

Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları

İç Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Mimarlık

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Şehir ve Bölge Planlama

Tezhip

Tezhip (Süsleme)

İnşaat Mühendisliği

Mimarlık ve restorasyonla bağlantılı bölümlere geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedirler. Lisans eğitimlerinin ardından da tamamladıkları lisans bölümlerine uygun olanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yapabilmekte yüksek öğretim kurumlarının uygun pozisyonlarında akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Programın öğretim dili Türkçe’dir.  

 

Ölçme ve Değerlendirme:

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlar; muafiyet sınavı, ara sınav, mazeret ara sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavdan oluşur. İlgili bölüm kurulunca, dersin niteliğine göre bu sınavların yazılı, yazılı-sözlü ya da uygulamalı olarak yapılmasına karar verilebilir.

(2) Muafiyet sınavı, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl/yılbaşında girebilir. Bu sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Ara sınav, yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.

b) Bir dersten kaç ara sınav yapılacağı eğitim ve öğretimin başladığı günü izleyen on beş gün içinde, dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili birim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

c) Ara sınav tarihleri en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

ç) İki yarıyıl devam eden dersler için en az bir ara sınav yapılır.

d) Ayrı ders niteliğindeki proje, ödev, laboratuvar, bitirme çalışması, atölye ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçer.

e) Ara sınav sonuçları, yarıyıl/yılsonu sınavından en geç iki hafta önce ilan edilir.

f) Ara sınav not ortalaması öğrencinin sınavlarda aldığı notlar toplamının sınav sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bu şekilde bulunan sayının kesir kısmı 0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir.

g) Teorik derslerde ve uygulaması da olan teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler ara sınavına giremez.

(4) Mazeret ara sınavı, haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Haklı ve geçerli nedenlerin kabulünde, 32 nci madde hükmü uygulanır.

(5) Yarıyıl/yılsonu sınavı, yarıyıl/yılsonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına katılabilmesi için, derse kayıtlı olması ve kayıtlı olunan ders, teorik veya uygulaması da olan teorik bir  ders ise, en az %70’ine  sadece uygulamalı ders ise, en az %80’ine devam etmiş olması gerekir.

b) Yarıyıl/yılsonu sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Bu sınavlar bir yarıyıl/yılda açılan her ders için birer kez açılır ve ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Bütünleme sınavları, her yarıyılın/yılın sonunda Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için, sınavların yapılacağı yarıyılda, ilgili derslere kayıt yaptırmış olmaları ve bu derslerin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir.

b) Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarında, D1, D2, D3 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına isteğe bağlı olarak, F1 ve F2 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavına isteğe bağlı olmadan zorunlu olarak girebilirler. Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

ç) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl/yılsonu sınav notu yerine geçer.

(7) Tek ders sınavı; AGNO’su en az 2,00 olmak koşuluyla, mezun durumunda olan ve takip ettiği eğitim-öğretim programında yer alan derslerden biri hariç, diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrencilere başarısız oldukları tek ders için açılan sınavdır. Bu sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınavı, yarıyıl/yılsonu bütünleme sınavlarından sonra yapılır.

b) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına girme şartını sağlamaları gerekir.

c) Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar dersin okutulduğu döneme bakılmaksızın güz ve bahar yarıyılı/yılsonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavlarına sınırsız girme hakkı elde ederler. Tek ders sınavına gireceği yarıyıl/yılda, kayıt yenileme işlemi yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl/yıla ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini, sınav öncesinde yatırmak zorundadırlar.

ç) Yaz okulundan ders alıp tek derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp tek derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra tek ders sınavı açılır.

d) Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen başarı notlarından birini almaları zorunludur.

(8) Ek sınav; azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine, mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere sınava girme koşullarını yerine getirdikleri halde başarısız oldukları bütün dersler için verilen sınavları ifade eder. Ek sınav tarihleri akademik takvim ile belirlenir.

Başarı notu

MADDE 23 – (1) Ders başarı notunun hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bağıl değerlendirme sistemi uygulaması ile ilgili esaslar Senato tarafından tespit edilir.

b) Ham başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60’ı toplanarak bulunur.

c) (Değişiklik : RG- 08/03/2020 – 31062) “Bağıl değerlendirme sisteminde aşağıdaki limitler esas alınır:

1) Ham başarı notu alt limiti, öğrencinin 100 tam puan üzerinden alması gereken baraj değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir.

2) Yarıyıl/yıl içi notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam not üzerinden alması gereken asgari not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir. Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.”

Notlar ve dereceleri

MADDE 24 – (1) (Değişiklik: RG- 08/03/2020 – 31062) “Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ders başarı not aralıkları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

                Not Aralıkları         Harf Notu        Dört Üzerinden Başarı Katsayısı          Anlamı

                      95-100                    A1                                    4,00                               Başarılı

                       90-94                     A2                                    3,75                               Başarılı

                       85-89                     A3                                    3,50                               Başarılı

                       80-84                     B1                                    3,25                               Başarılı

                       75-79                     B2                                    3,00                               Başarılı

                       70-74                     B3                                    2,75                               Başarılı

                       65-69                     C1                                    2,50                               Başarılı

                       60-64                     C2                                    2,25                               Başarılı

                       55-59                     C3                                    2,00                               Başarılı

                       45-54                     D1                                    1,75                           Şartlı Başarılı

                       40-44                     D2                                    1,50                           Şartlı Başarılı

                       35-39                     D3                                    1,00                           Şartlı Başarılı

                       30-34                     F1                                    0,50                              Başarısız

                        0-29                      F2                                    0,00                              Başarısız

                          0                         F3                                    0,00                              Devamsız”

(2) F1, F2, F3, YZ ve GR notları, başarısız olarak değerlendirilir.

(3) F1 notunun üst limiti ilgili birim için Senato tarafından belirlenen ham başarı notu altında kalan limitidir.

(4) GR, YT ve YZ harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Sınava Girmedi notu (GR); yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav notlarına ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmadan verilen nottur. GR notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. GR notu genel not ortalamasına katılır.

b) Yeterli notu (YT); kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

c) Yetersiz notu (YZ); kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.

(5) Yüzlük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversiteye yatay geçiş ile gelen öğrencinin notları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre dönüştürülür.

(6) Kopya çektiği sabit olan öğrenci kopya çektiği dersten sıfır alır.

Ders puanları ve akademik ortalama

MADDE 25 – (1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında her yarıyıl/yılsonunda öğrencilerin başarı durumu YNO/YSNO ve AGNO ile belirlenir. Bu amaçla kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl/yıl içinde alınan dersler için yapılırsa YNO/YSNO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa AGNO elde edilir. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notu YT olan dersler not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

(2) Başarı notlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenciye ön lisans veya lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümün öğretim planında öngörülen ve belirlenen en az AKTS kredi alt sınırı kadar dersi başarması, herhangi bir ders başarı notunun F1, F2,F3, YZ ve GR olmaması koşuluyla, AGNO’sunun en az 2,00 olması şarttır.

b) AGNO’su 2,00’ın altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, fakültede/yüksekokulda faaliyette bulunan öğrenci derneklerine, kulüplerine, öğrenci topluluklarına,  spor kollarına yönetici ve üye olamaz, yurt dışı değişim programlarına ve burslara aday gösterilmez.

c) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenci, öncelikle F1, F2 ve F3 notu aldığı dersleri tekrarlar. Ayrıca içinde bulunduğu dönemde açılan derslerden de alabilir. Bu öğrenci, not yükseltmek için D1, D2 ve D3 notu aldığı dersleri de alabilir. Not yükseltmek için alınan derslerde öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Ortak zorunlu derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 26 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri kredili ve zorunludur. Bu derslerde bağıl değerlendirme sistemi uygulanır.

Uygulamalı derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 27 – (1) İlgili yönetim kurullarınca karar verildiği takdirde bir yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden en az dört, iki yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden ise en az sekiz ara sınav yapılır. Bu derslere mahsus olmak üzere, ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl/yılsonu sınavına katılmazlar. Bu öğrencilere bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz. Ara sınavlarının ortalaması başarı notu olarak sayılır.

(2) Ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşamayan öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına katılırlar ve bu öğrencilerin başarı notu, 23 üncü maddede belirlenen şekilde hesaplanır.

Stajlar

MADDE 28 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler, konservatuvar, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yapılacak stajlar ve uygulamalı eğitim, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Öğrenciler, pratik dersleri, uygulamalı dersleri ve stajları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğer özel kuruluşlarda yapabilirler.

(3) Staj süresi içerisinde öğrenci, disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS)

 

MADDE 8- (1) BDS, bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistiksel bir yaklaşımdır. Bu sistemde bir notun, grubun genel HBN ortalamasından pozitif yönde uzaklaşması başarının artması, tersi yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak yorumlanır.

 

Ham Başarı Notu (HBN)

 

MADDE 9- (1) HBN, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasıdır. HBN, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Uzaktan eğitim kapsamında yürütülen derslerde bu oranlar senato tarafından belirlenir.

 

 

Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBNAL)

 

MADDE 10- (1) HBNAL, öğrencinin 100 tam puan üzerinden elde etmesi gereken HBN alt değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir.

 

Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı Geçme Notu Alt Limiti (GNAL)

 

MADDE 11- (1) BDS’de yarıyıl/yıl içi (ara sınav, etkinlik vb.) notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden alması gereken asgari nottur. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan,  lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir. İlgili dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.

 

Bağıl Başarı Notu (BBN)

 

MADDE 12- (1) BBN, bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilen öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde esas alınan bağıl nottur. BBN’nin hesaplanması amacıyla, öğrencilerin HBN’leri öncelikle ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart T skorlarına, ardından da 100’lük sisteme dönüştürülür. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılır:

 

T = [(X- µ)/ σ]*10 + 50

 

30 [2(T – 50) – 10]

BBN     = 70 +  —————————

 

2(A–50)-10

 

 1. = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin HBN’sinin, grubun ortalaması ve standart sapmasıyla bağıntılı hesaplanan standart puan.
 1. =  Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin HBN’si.

 

 • = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin ait olduğu grubun HBN’sinin aritmetik ortalaması.

 

 • = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin ait olduğu grubun HBN’sinin standart sapması.

 

      BBN     = HBN’nin harf notuna dönüştürülmesinde esas alınan T skorunun 100’lük sisteme dönüştürülmüş hali.

 1. = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrenci grubundaki en yüksek standart T skoru.

 

 1. Aşağıdaki öğrenciler BDS’ye dâhil edilmez ve harf notları belirtilen şekilde hesaplanır:

 

 1. HBNAL’yi geçemeyen öğrencilerden standart T skoru 20 ve altında kalanlar. Bu öğrenciler doğrudan F2 harf notu alarak başarısız sayılırlar.

 

 1. HBNAL’yi geçen öğrencilerden standart T skoru 80 ve üstüne kalanlar. Bu öğrenciler doğrudan A1 harf notu alarak başarılı sayılırlar.

 

 1. Yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olduğu hâlde girmeyen öğrenciler. Bu öğrenciler doğrudan F2 harf notu alarak başarısız sayılırlar,

 

 1. Devamsızlık sebebi ile başarısız olan öğrenciler. Bu öğrenciler doğrudan F3 harf notu alarak başarısız sayılırlar.

 

 1.  

Harf Notlarının Belirlenmesi

 

MADDE 13- (1) Öğrencilerin bir ders için hesaplanacak notlarının (HBN ya da BBN) harf notu karşılığının ve bu notların dörtlük sistemde esas alınacak katsayı değerlerinin belirlenmesinde Tablo 1’deki not aralıkları esas alınır.

 

 1. Harf notunun belirlenmesi amacıyla öncelikle bu yönergenin 12. Maddesinin (2) paragrafı uyarınca BDS’ye dâhil edilmeyen öğrenciler dışında dersi alan tüm öğrencilerin HBN’lerinin standart sapması hesaplanır.

 

 1. Hesaplanan standart sapmanın 8 ve altında olması halinde, Tablo 1’de öğrencinin HBN’sine karşılık gelen harf notu geçerli sayılır.

 

 1. Hesaplanan standart sapmanın 8’in üzerinde olması halinde, öğrencinin HBN ve BBN’sinin Tablo 1’deki aralıklardan hangisine karşılık geldiğine bakılır ve karşılığı daha yüksek olan harf notu geçerli sayılır.

 

 1. Bütünleme sınavı sonucunda oluşacak başarı harf notları, yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl/ yılsonu sınavı sonucunda sınıftaki/guruptaki bütün öğrencilerin başarısız olması durumunda ise bütünleme sınavında, öğrencinin Tablo 1’de yer alan HBN’sine karşılık gelen harf notu verilir.

 

Tablo 1. HBN veya BBN aralıklarının harf notu karşılıkları ve 4’lük sistemdeki katsayı değerleri (Fakültelerde “ham başarı notu alt limiti” 40 0lduğu için F1 aralığı 35

-39 olmalıdır. D3 harf notu fakültelerde yer almayacaktır.)

 

Not Aralıkları

Harf Notu

Dörtlük Sistem

Anlamı

 

 

 

 

95-100

A1

4,00

Başarılı

90-94

A2

3,75

Başarılı

85-89

A3

3,50

Başarılı

80-84

B1

3,25

Başarılı

75-79

B2

3,00

Başarılı

70-74

B3

2,75

Başarılı

65-69

C1

2,50

Başarılı

60-64

C2

2,25

Başarılı

55-59

C3

2,00

Başarılı

45-54

D1

1,75

Şartlı Başarılı

40-44

D2

1,50

Şartlı Başarılı

35-39

D3

1,00

Şartlı Başarılı

30-34

F1

0,50

Başarısız

0-29

F2

0,00

Başarısız

0

F3

0,00

Devamsız

 

Diğer Sınavların Değerlendirilmesi

 

MADDE 14- (1) Tek ders ve muafiyet sınavlarından alınan not, öğrencinin HBN’si olarak kabul edilir. Bu sınavlarda başarı ölçütü, ilgili birimin belirlediği GNAL’dir. Bu limitin üzerinde puan alamayan öğrenciler, F2 alarak başarısız sayılır. Bu limitin üzerinde not alan öğrencilerin harf notu, Tablo 1’de yer alan aralıklara göre belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

MADDE 30 – (1) Bir öğrenci mezuniyet için, ortak zorunlu dersler dâhil; ön lisans programlarında 120, dört yıllık lisans programlarında 240, beş yıllık lisans programlarında 300, altı yıllık lisans programlarında 360 AKTS’yi tamamlamalıdır.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için, izlemekte olduğu programda belirtilen bütün dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu staj gibi çalışmaları başarmış ve AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. AGNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler, D1, D2 ve D3 notu aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler.

(3) AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri D1, D2 ve D3 notu aldıkları dersleri, AGNO’su 2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alır. Tekrarlanan derslerde öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

Aslı Ümran ULAŞ
Öğretim Görevlisi

E-mail : asli.ulas@ozal.edu.tr

Telefon : +904228113849

Özgeçmiş

 

Gülşah KARATAŞ
Öğretim Görevlisi

E-mail : gulsah.karatas@ozal.edu.tr

Telefon : +904228113849

Özgeçmiş

 

Elif Tuğçe GÖÇMEZ
Öğretim Görevlisi

E-mail : tugce.gocmez@ozal.edu.tr

Telefon : +904228113849

Özgeçmiş

 

Mustafa KARAKUŞ
Öğretim Görevlisi

E-mail : mustafa.karakus@ozal.edu.tr

Telefon : +904228113849

Özgeçmiş

 

Hülya AKINCI
Öğretim Görevlisi

E-mail : hulya.akinci@ozal.edu.tr

Telefon : +904228113849

Özgeçmiş

 

ARAPGİR MİMARİ RESTORASYON DERS LİSTESİ 2021

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

 ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI                                   I. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uyg.

Toplam Ders

Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

AİİT 101

Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

Z

2

TDB 101

Türk Dili- I

2

0

2

2

Z

2

İNG 101

İngilizce- I

2

0

2

2

Z

2

MİRP 101

Mesleki Teknik Resim

3

1

4

4

M

5

MİRP103

Malzeme ve Yapı Bilgisi

3

1

4

4

M

4

MİRP 105

Matematik

2

1

3

3

M

4

MİRP 107

Koruma Kavramları

2

0

2

2

M

3

MİRP 109

Mimarlık ve Sanat Tarihi-I

2

0

2

2

M

3

 

Seçmeli Ders(*)

2

1

3

3

S

3

 

Seçmeli Ders(*)

2

0

2

2

S

2

Toplam

22

4

26

26

 

30

SEÇMELİ DERSLER(*)

           

MİRP 113

Fotoğrafta Belgeleme

2

0

2

2

S

2

MİRP115

Bilgisayar Uygulamaları

2

0

2

2

S

2

MİRP 112

Ahşap Malzeme ve Bozulma Nedenleri

2

1

3

3

S

3

MİRP 112

Yapı Bilgisi

2

1

3

3

S

3

* Seçmeli Derslerden 5 saatlik ve 5 AKTS kredilik iki ders seçilecektir.

1. SINIF BAHAR YARIYILI                             II. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uyg.

Toplam Ders

Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

AİİT 102

Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

Z

2

TDB 102

Türk Dili-II

2

0

2

2

Z

2

İNG 108

İngilizce-II

2

0

2

2

Z

2

MİRP 102

Konservasyon

2

0

2

2

M

3

MİRP 104

Bilgisayar Destekli Çizim I

2

1

3

3

M

3

MİRP 106

Rölöve

2

1

3

3

M

5

MİRP 108

Mimari Tasarım

2

1

3

3

M

4

MİRP 110

Mimarlık  ve Sanat Tarihi -II

3

1

4

4

M

4

 

Seçmeli Ders(*)

2

1

3

3

S

3

 

Seçmeli Ders(*)

2

0

2

2

S

2

 

Toplam

21

5

26

26

 

30

SEÇMELİ DERSLER(*)

MİRP 112

Kargir Yapı ve Koruma

2

1

3

3

S

3

MİRP 114

Kalıp Alma Yöntemleri

2

1

3

3

S

3

MİRP 116

Araştırma Yöntem ve Uygulamaları

2

0

2

2

S

2

MİRP 118

Geleneksel Yapılarda Metal ve Alçı Uygulama Yöntemleri

2

0

2

2

S

2

 

* Seçmeli Derslerden 5 saatlik ve 5 AKTS kredilik iki ders seçilecektir.

 

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI                              III. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uyg.

Toplam Ders

Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

MİRP 201

Ahşap Yapı ve Koruma Teknikleri

2

1

3

3

M

3

MİRP 203

Koruma Projesi-I

4

2

6

5

M

6

MİRP 205

Bilgisayar Destekli Çizim II

2

1

3

3

M

3

MİRP 207

Geleneksel Yapı Sistemleri ve Öğeleri

2

1

3

3

M

3

MİRP 209

İnce Yapı-I

2

1

3

3

M

3

SDD 201

Staj Değerlendirme**

0

0

0

0

M

8

 

Seçmeli Ders(*)

2

0

2

2

S

2

 

Seçmeli Ders(*)

2

0

2

2

S

2

 

Toplam

16

6

22

21

 

30

SEÇMELİ DERSLER(*)

 

ÜSD 001        Üniversite Seçmeli                                             –       –                 –                 –                 S        2

MİRP 217

Kalemişi ve Fresk Onarımı

2

0

2

2

S

2

MİRP 211

İş Sağlığı ve Güvenliği 

2

0

2

2

S

2

MİRP 213

Tarihi Çevre Koruma Bilinci

2

0

2

2

S

2

               

 

 

 * Seçmeli Derslerden 4 saatlik ve 4 AKTS kredilik  iki ders seçilecektir.

** Staj (Endüstriye Dayalı Eğitim EDE) : 30 iş günü (6 hafta)

 

 

 

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI                           IV. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uyg.

Toplam Ders

Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

MİRP 202

İnce Yapı -II

2

0

2

2

M

3

MİRP 204

Bezeme Teknikleri

3

1

4

4

M

4

MİRP 206

Koruma Projesi-II

4

2

6

5

M

7

MİRP 208

Şantiye ve Ofis Organizasyonu

3

1

4

4

M

4

MİRP 210

Geleneksel Yapılarda Bozulma ve Koruma

2

1

3

3

M

4

MİRP 212

Metraj Keşif

2

1

3

3

M

4

 

Seçmeli Ders(*)

2

0

2

2

S

2

 

Seçmeli Ders(*)

2

0

2

2

S

2

 

Toplam

20

6

26

25

 

30

SEÇMELİ DERSLER(*)

MİRP 214

Cam ve Mozaik Onarımı

2

0

2

2

S

2

MİRP 218

Eski  Çini  ve Kil Eser Onarımı

2

0

2

2

S

2

MİRP 220

Geleneksel Türk El Sanatları

2

0

2

2

S

2

               

 

 * Seçmeli Derslerden 4 saatlik ve 4 AKTS kredilik  iki ders seçilecektir.

 

(AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi,      Z: Zorunlu ders,  M. Mesleki ders  S: Seçmeli ders)

 

 

 

ARAPGİR RESTORASYON DERS İÇERİKLERİ 2021

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

 ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI                                   I. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

Z/M/S

AKTS

 

AİİT 101

Atatürk İlkelerive İnkılap Tarihi-I

2

0

2

Z

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı.Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma. Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması. Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.

 

TDB 101

Türk Dili I

2

0

2

Z

2

Dil nedir? Dil kültür münasebeti. Yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri içindeki yeri, bugünkü yayılma alanları. Türkçe’nin ses yapısı ve ses özellikleri. İmla kuralları ve uygulama çalışmaları. Türkçenin şekil yapısı,Kökler ve ekler sistemi. Zarfların ve edatların kullanılışı.

 

İNG 101

İngilizce I

2

0

2

Z

2

Bu dersin ana hedefi; başlangıç düzeyinde okuma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmek ve İngilizce’de etkin iletişim yeteneğine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla İngilizce kelime hazinesini geliştirmeye, temel yapıları sunmaya ve bunları değişik bağlamlarda kullanmaya vurgu yapılacaktır. Öğrencileri, bütün iletişim ihtiyaçları ile ilgili soru-cevaplar kullanarak iletişim kurabilecekleri düzeye getirmek, karşısındaki kişinin ifadelerini anlayarak kendi düşüncelerini ifade edebileceği iletişim düzeyine getirmek dersin amacıdır. 

 

MİRP 101

Mesleki Teknik Resim

3

1

4

M

5

Mimari çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması kullanılması, Mimari çizim teknikleri,  Plan kesit ve görünüş kavramlarının verilmesi,  Ölçek kavramının verilmesi, Şekillendirme, kot verme teknikleri, Değişik boyutlarda prizmatik objelerin tek tek ve de kompleks olarak plan kesit görünüş çizim, şekillendirme ve kotlandırılması uygulamaları,  Plana göre kesit, görünüş çizim uygulamaları. Mimari mekanların ve küçük mimari yapıların ölçülerek ölçekli plan, kesit görünüş çizimi ve ölçü kot uygulamaları.

 

 

 

MİRP 103

Malzeme Bilgisi    

3

1

4

M

4

Yapı malzemeleri kavramının verilmesi, Yapı malzemelerinde aranılan özellikler, Malzemelerin yapıda kullanım yerine göre sınıflandırılması: (taşıyıcı malzemeler, detay malzemeler),   Bağlayıcı malzemeler  (kireç, alçı, çimento),  Harçlar,  Yapı taşları, Ahşap, Cam,  Metal malzemeler.

 

MİRP 105

Matematik

2

1

3

M

4

Ondalık sayı sistemi. Üslü sayılar. Köklü sayılar. Birim dönüşümleri, Temel geometrik şekillerin alan hesaplamaları, Alanı bilinmeyen yüzeylerin alan hesabı için bilinen geometrik şekillere dönüştürülmesi. Temel geometrik cisimlerin hacim hesaplamaları. Hacmi bilinmeyen nesnelerin hacmi bilinen nesnelere dönüştürülerek hacim hesaplaması.. Aritmetik işlemler, üs ve kök hesabı, cebirsel işlemler, formüller, çarpanlara ayırma rasyonel ifadeleri sadeleştirme, denklem çözebilme, mesleki uygulamalarla ilgili basit denklemler kurarak çözebilme.

 

MİRP 107

Koruma Kavramları

2

0

2

M

3

Koruma anlayışının Tarihsel Gelişimi ve Çağdaş Restorasyon Kuralları; Anıt Kavramı ve Anıtsal Değerler; Koruma ve Restorasyon Uygulama Yöntem ve Kuralları

MİRP 109

Mimarlık ve Sanat Tarihi-I

2

0

2

M

3

Sanat ve mimarlık tarihi konusunda genel bilgi verilmesi. Sanatın tanımı, doğuşu, kaynağı, amacı ve işlevinin, mimarlık ile toplumun, şehirciliğin, fiziksel çevrenin ilişkileri, mimarlığın tanımı ve kavramları incelenmesi. Tarih Öncesinden Rönesans Dönemine ve Avrupa Mimarisi ve sanatın geçirdiği evreler,terimler ve sanatın tarih içindeki gelişmesini irdelemek,tanıtmak,öğretmek. Farklı mimari üsluplarla doğrudan tanışma, içinde yaşanılan şehirle kurulan ilişkinin, onun tarihinin ve geçirdiği dönüşümün kavranmasıyla güçlendirilmesi ve mimarlık tarihi alanında bir genel kültür oluşturulması amaçlanmaktadır. Mimarlık tarihi kavramının ilk olarak ortaya çıkısından bu yana, yapılar üzerinden tarih okumasının farklı yöntemlerinin irdelenmesiyle, dünya mimarlık tarihine genel bir bakıştan sonra Anadolu mimarisine geçiş şeklinde takip edilecektir.

 

SEÇMELİ DERSLER

 

MİRP 112

Ahşap Malzeme ve Bozulma Nedenleri

2

1

3

S

3

Organik Bir Malzeme Olarak Ahşabın Genel Yapısının İncelenmesi, Kimyasal Yapısı ve Fiziksel Özellikleri,Ahşabın Özürleri,Ahşabı Tahrip Eden Bitkisel ve Hayvansal Zararlılar – Oluşturdukları Ahşap Hastalıkları,Su ve Nem İlişkisi,Yapılarda Kullanılan Ağaç Türlerinin Makroskopik Özelliklerine Göre Örneklerle Tanıtılması,Ahşap Yığma ve Ahşap İskelet Yapım Teknikleri,Geleneksel Ağaç İşçiliği Teknikleri,Yapı Elemanlarının Bağlantı-Geçme-Ekleme Teknikleri,Bağlantılarda Kullanılan Metal Elemanlar,Markalama ve Kesme Teknikleri.

 

MİRP 111 

Bilgisayar Uygulamaları

2

0

2

S

2

Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar teknolojisindeki yenilikler, bilgisayarın yapısı ve işleyişi, bilgisayar işletim sistemi, komutlar, kısa yollar, Ofis paketi; Word, Excel ve Powerpoint eğitimlerini kapsar.

MİRP 211

Fotoğrafta Belgeleme 

2

0

2

S

2

Fotoğrafik düşünüş, çekim ve baskı teknikleri: özgün baskı kavramının genel anlamı, görsel sanatlar içindeki yeri ve uygulama alanlarının incelenmesi, belgelemede kullanılan makine tipleri ve özelliklerinin tanıtımı, kullanımları ile ilgili genel bilgiler, fotoğraf tarihinden örnekler, mimari fotoğraf genel ilkeleri, tarihi eserlerin envanterinin çıkarılmasında ve rölövelerinin alınmasında fotoğraftan yararlanma yöntemleri, rölöve sırasında fotografik uygulamalar, mimari örneklemelerle uygulamalar yapılması.

MİRP 114

Yapı Bilgisi

2

1

2

S

3

Genel yapı kavramları, taşıyıcı sistemler. Yapı ve yapıyı oluşturan elemanlar hakkında genel bilgi ve tasarımda yapı elemanlarının yeri, farklı sistemlerin tanıtımı (temel,duvar,döşeme,merdiven,çatı,kapı vb.) , zemin ve yapı ilişkisi ve genel giriş bilgilerinin verilmesi. Yapı ve taşıyıcının önemi belirtilerek farklı yapı malzemelerinin taşıyıcıya etkilerinin belirlenmesi.

 

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI                                   II. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

Z/M/S

AKTS

 

AİİT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

Z

2

Kurtuluş mücadelesi. Sakarya savaşı.Büyük taarruz. Mudanya’dan Lozan’aCumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi. Milliyetçilik, Laiklik ilkesi.Türkiye’nin gündemi.

 

TDB 102

Türk Dili-II

2

0

2

Z

2

Yazılı ve sözlü anlatım türleriNoktalama ve yazım kuralları, Anlatım bozuklukları,yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları, Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetleri.

 

İNG 108

İngilizce-II

2

0

2

Z

2

Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, Kipler, might, could, can, must, may; Zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları;  Sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, Şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı. Şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ing, İsim cümlecikleri. Zarf cümlecikleri. Karşılaştırmalı yapılar.

 

 

MİRP 102

Konservasyon

2

0

2

M

3

 Giriş, dersin amacı, konservasyona giriş, Konservasyonda genel yöntemler ve farkları (koruma, bakım, onarım, yenileme, iyileştirme, restorasyon vb. ),Mimari yapılarda kullanılan malzemelerde görülen biyolojik, iklimsel, insan kaynaklı hasarlar, Zemin ve temel yapılarının malzemelerinin konservasyon teknikleri (çatlak onarımı, enjeksiyon, kenetleme vb), Duvar malzemelerinde görülen çatlaklar ve dilatasyon derzlerinin önemi, genel konservasyon uygulamaları, Tonoz, kemer, kubbelerde görülen bozulma tipleri ve konservasyon işlemleri (gergileme, payandalama),Taşıyıcı ayaklarda görülen bozulma tipleri ve konservasyon uygulamaları (çemberleme),Çatı malzemelerinde görülen genel bozulma tipleri ve konservasyon uygulamaları, Ahşap ve taş esaslı döşemelerde görülen bozulmalar ve konservasyon uygulamaları, Konservasyon kimyasında temel kavramlar, restorasyon kimyasalları, Mimari metaller ve alaşımlarda bozulma temelleri, Korozyonun temelleri ve metallerde oksidasyon, Bronz, Pirinç, Kurşun, Gümüş ve benzeri metalik malzemelerde bozulmalar, Genel uygulama soruları; konularını içermektedir.

MİRP 205

Bilgisayar Destekli Çizim I

2

1

3

M

3

AutoCAD programı ile mimari çizim teknikleri detaylı olarak öğretilmesi amaçlanır. Bu amaçla ekran düzenleme komutları, çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme. Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme. Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme. Düzenleme komutlarını kullanabilme. Ölçülendirme komutlar. Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama. Yazıcı ayarları ve çıktı alma. 

 

MİRP 106

Rölöve

2

1

3

M

5

Geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının tasarım ve yapısal yönden analizlerinin yapılmasını sağlayan rölövelerinin çıkarılması. Geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının mevcut durumunun saptanması. Çevre ilişkileri, geçirdiği evreler ve değişiklikler, tahribatlar ve restorasyonuna temel oluşturacak tüm bilgilerin elde edilerek belgelenmesi İçin uygulanan yöntemler. Ölçme teknikleri, Fotoğraf, Video, Fotogrametri, Kopya Alma, Röportaj, Gözleme Dayalı Masroskopik Analizler yoluyla belgeleme ve analitik rölöve çıkartılması yöntemleri. Küçük boyutta kagir bir yapının veya yapı elemanının rölövesinin çıkarılması.Yapı ve çevre ilişkilerinin belirlenmesi.

 

MİRP 108

Mimari Tasarım

2

1

3

M

4

Mimarlık, mekan ve tasarıma ilişkin kavramlar, temel tasarım girdileri, temel tasarım kriterleri ve prensipleri, insan boyutları, kullanıcı gereksinimleri, insan çevre ilişkileri, mimari planlama süreci, mimari planlama analizleri, mimari planlama uygulaması.

 

 

MİRP 110

Mimarlık ve Sanat Tarihi-II

3

1

4

M

4

İslamiyet öncesi ve sonrası mimari, Selçuklu mimarisi, beylik dönemi mimari üslupları ile, Osmanlı Dönemi Mimarisi, Mimar Sinan Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi Mimarisi yapı sistemleri, yapı tipleri ve dönem üslupları hakkında gerekli bilgiler verilir.

 

SEÇMELİ DERSLER

 

MİRP 114

Kalıp Alma ve Yöntemleri                                                          

2

1

3

S

3

Bir yapı veya süsleme elemanının, belge olarak saklanmak veya çoğaltılarak eksik kısımların tümlenmesi için kullanılmak üzere, silikon, alçı v.d. malzeme ile kalıbının alınması ve kopyasının oluşturulması uygulamaları.

MİRP 116

Araştırma Yöntem ve Uygulamları

2

0

2

S

2

Araştırma konularının seçimi, kaynak araştırması yapımı, araştırma sonuçlarını değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüşürülmesi, sunuma hazırlık yapılması ve sunum.

MİRP 118

Geleneksel Yapılarda Metal ve Alçı Uygulama Yöntemleri

2

0

2

S

2

 

 

Geleneksel yapılarda alçı ve metalin kullanım teknolojisi, Anadolu mimarisinde kullanımına ilişkin genel bilgiler. Demir, bakır, tunç, prinç, gümüş, çinko, kalay, civa, altın, kurşun gibi metal ve alaşımların fiziksel ve kimyasal özellikleri ve elde edilmesi geleneksel mimaride kullanım yerleri geleneksel yöntemlerle kurşun tahtası döküm ve döşenmesi, kurşun dökümü ve döşenmesi ile ilgili metraja esas olmak üzere problem çözümü, alçının fiziksel ve kimyasal özellikleri yapı ve bezeme elemanı olarak mimaride kullanım yerleri ve biçimleri alçı ve öğelerinin üretim teknolojisi, metal malzemelerin onarılması ve koruma sorunları.

 

MİRP 104

Kargir Yapı ve Koruma

2

1

3

S

3

Kagir yapılarda gereçlerin bünyesel özellikleri ve fiziksel çevreleri kagir yapılarda genel hasar nedenleri, detay yanlışlıkları bunların kullanıma bağlı bozulma nedenleri, nem nedenleri, hasarları ve korunması, temelden çatıya kadar sistem detaylı korunması konuları işlenir.

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI                                  III. YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

Z/M/S

AKTS

 

MİRP 102

Ahşap Yapı ve Koruma Teknikleri

2

1

3

M

3

 

Ahşap yapı ve betonarme elemanlarında bozulmalar, bunların sebepleri ahşap ve betonarme nem ilişkisi, koruma işlemleri, iç mekan termal konforun içeriği, hava akış debilerinin tümüyle ve insan sağlığı için alınabilecek tedaviler, parça değiştirme, kesme ve ekleme ahşapta bulunan zararlıların yok edilmesinde uygulanan yöntemler,kullanılan ilaçlar,fugimasyon, yarık, çatlak veya deliklerin restorasyonu, eski vernik ve cilaların temizlenmesi, arkelojik  ahşap buluntularda koruma işlemleri, yaş saptama yöntemleri ve örnek alınması, tedaviler, ortam denetimi, suya doymuş ahşaplar ve koruma işlemleri restorasyondan sonra koruma için alınabilecek önlemler çevresel koşulların denetimi ve koruyucu maddeler ve emprenye yöntemleri ele alınır.

MİRP 203

Koruma Projesi -I

4

2

5

M

6

Tek yapı ve kentsel ölçekte belgeleme teknikleri, geleneksel mimari belgeleme yöntemleri, rölöve çizimleri hazırlama, mimari belgeleme süreci kapsamındaki fiziksel durum analizleri, malzeme durum ve bozulma analizleri ve strüktürel durum analizleri ile analiz raporu hazırlanma ve fotoğraf arşivi hazırlanma becerileri kazandırılır.

MİRP 205

Bilgisayar Destekli Çizim II

2

1

3

M

3

AutoCAD programı ile mimari çizim teknikleri detaylı olarak öğretilmesi amaçlanır. Bu amaçla ekran düzenleme komutları,çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme. Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme. Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme. Düzenleme komutlarını kullanabilme. Ölçülendirme komutlar. Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama. Yazıcı ayarları ve çıktı alma. 

 

MİRP 207

Geleneksel Yapı Sistemleri ve Öğeleri 

2

1

3

M

4

Korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarına ait yapı bilgisi kazandırılması. Selçuklu ve Osmanlı Dönemi eserlerinin yapısal açıdan incelenmesi ve bunlara ait öğelerin ayrıntılı olarak ele alınması. Geleneksel yapı ve terminolojisi, yapı bileşenlerinin sınıflandırılması, Kargir duvar örgüsü tür ve yöntemleri, Kargir döşeme ve aktarma elemanları, Kargir geçiş elemanları, Kargir üst örtü elemanları, Kargir bir yapıyı yerinde tanımlama ve öğrenme için teknik inceleme, Ahşap düşey taşıyıcılar (duvarlar, sütun, ayak, dikme vb), Ahşap döşeme sistemleri, merdiven ve çatılar (tür ve imalat yöntemleri), Mimari elemanlar (pencereler, kapılar), Mimari elemanlar, Geleneksel yapıda metal malzeme kullanımı ve metal elemanlar, Geleneksel yapıda iç mekan bezeme öğeleri, Geleneksel yapıda dış cephe bezeme öğeleri konularını içermektedir.

 

MİRP 209

İnce Yapı-I

2

1

3

M

3

Geleneksel yapılarda yer alan Duvar Boşlukları, Açıklıklar, Pencereler, Kapılar, Merdivenlerin Malzeme Özellikleri, Bileşenleri, Biçimlerinin detaylandırılması ve uygulanmasına yönelik konuları içerir.

 

SDD 201

Staj Değerlendirme

0

0

0

M

8

Öğrencilerin, programlarında eğitimini almış oldukları temel mesleki bilgilerini ilgilendiren işyerlerinde (laboratuvar, atölye, fabrika, işletme, arazi, ve diğer hizmet alanları), 6 Hafta (30 iş günü) süreyle, uzman kişiler gözetiminde yapmış olduğu çalışmalarını ve deneyimlerini içerecek şekilde hazırladıkları staj defterlerinin incelenmesi, jüri önünde sunumu ve sunumların diğer staj belgeleri ile birlikte değerlendirilmesi.

 

SEÇMELİ DERSLER

MİRP 217

Kalemişi ve Fresk Onarımı 

2

0

2

S

2

Fresk’in tarihsel gelişimi ve yapım teknikleri, Gün ışığına çıkarılan fresklerin ısı, ışık ve nem etkisiyle meydana gelen bozulma nedenlerinin belirlenmesi ve bunlara karşı alınabilecek sertleştirme gibi konservasyon çalışmaları. -Kabarmış olan veya parçalar halinde dökülmüş freskin onarımıdilmesi.. -Eski tasarımlı fresk örnekleri yapılarak bunlar üzerinde restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tatbik edilmesi

 

MİRP 113

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

S

2

İş güvenliği tanımı ve mevzuatı. Meslek hastalıkları. Koruyucu ve önleyici tedbirler Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat. İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları. Koruyucu ve önleyici tedbirler. İç ortam hava kalitesi. İlkyardım; İlkyardım malzemeleri, Koruyucu ilk yardım ve acil arama. Atıklar ve atıkları sınıflandırma, Atıkları depolamaGeri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri. Tehlikeli atık yönetmelikleri.

 

 

MİRP 213

Tarihi Çevre Koruma Bilinci 

2

0

2

S

2

Türkiye’deki tarihi çevreler, özellikle 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren giderek artan bir ivmeyle önemli değişimlere uğramakta ve geleneksel özelliklerini büyük ölçüde yitirmektedirler. Bu geriye dönüşü olmayan kayıplar, sayısız tarihi değer içeren İstanbul ve Anadolu yerleşmelerinin, birbirine benzer tekdüze yapılaşmalarla neredeyse tüm geleneksel özelliklerinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Dersin amacı, tarihi çevre korumanın esasını oluşturan verilerin tanımlanması ve Türkiye’de gerçekleştirilen tarihi çevre koruma uygulamalarından belirli örneklerin tartışılması, ayrıca yabancı ülkelerdeki başarılı tarihi çevre koruma örnekleri üzerinde durularak, konuyla ilgili farklı yaklaşımların incelenip, değerlendirilmesidir.

2. SINIF BAHAR YARIYILI                                  IV. YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

Z/M/S

AKTS

 

MİRP 202

İnce Yapı – II

2

0

2

M

3

 

Üçüncü yarıyılda okutulan MİRP 209 disiplinin bir devamı olarak bu derste geleneksel mimarideki pencere, kapı, merdiven detayları ile diğer karmaşık mimari öğelerin incelenmesi ve çizim uygulamaları.

MİRP 204

Bezeme Teknikleri

3

1

4

M

4

Bezemenin tarihsel gelişimi, Taş, Mermer, Ahşap, Kireç, Pişmiş toprak malzeme, metal malzeme üzerlerine bezeme tekniklerin yapılmasının teorik ve pratik olarak metotlarının öğretilmesi, yüzeylerin kaplanmasıyla yapılan bezemeler ve profilli elemanların tanıtılması.

MİRP 206

Koruma Projesi-II

4

2

5

M

7

Restorasyona esas olabilecek bir yapı veya yapı bölümünün veya elemanlarının rölövesinin çıkartılması, bozulmalar ve bozulma nedenlerinin saptanması, restitüsyonu, restorasyon yöntemlerinin araştırılması, restorasyon projesinin hazırlanması, alınacak koruma – iyileştirme önlemlerinin belirlenmesi öğretilir.

MİRP 208

Şantiye Ofis Organizasyonu  

3

1

4

M

4

Ofis ve şantiye kurulum ve işleyişlerini , düzenlerini , iş akışını , malzeme ve imalat akışını içerir.

 

MİRP 210

Geleneksel Yapılarda Bozulma ve Koruma  

2

1

3

M

4

Geleneksel mimaride kullanılan malzeme türlerinin ve yapı içinde kullanıldıkları yerlerin öğretilmesi. Taş, Toprak, Yapay Taş, Harç ve Sıva, Metal ve Ahşap esaslı yapı malzeme türlerinin ne olduklarının tanımlanması, bu malzemelerde görülen bozulma türlerinin ve müdahale yöntemlerinin ne olduklarının anlatılması. Bozulma türlerinin ve proje üstünde ifade yöntemlerinin ve raporlama tekniklerinin öğretilmesi.

 

MİRP 212

Metraj ve Keşif

2

1

3

M

4

Genel Bilgiler ve Tanımlar, Restorasyon Projeleriyle İlgili İhale Dosyalarının Hazırlanması, Proje Üzerinden Metraj ve Yerinde Ataşman Hazırlanması/Söküm İşleri, Söküm Sırasında Belge Niteliğine Sahip Malzemenin Zarar Görmemesi için Alınması Gereken Önlemler, Yapım Metrajları/Eski Eser Birim Fiyat Analizleri, Keşif Özetleri, Sökümden Çıkan ve Belge Niteliğine Sahip Malzemelerin Onarılarak Yerlerine Monte Edilmesi Sırasında Metraj Alınması, Metraj ve Birim Fiyata Bağlı Olarak Keşif Özeti, Mukayeseli Keşif ve Hakediş Düzenlenmesi, Yasal Sorunların Açıklanması.

 

MİRP 214

Cam ve Mozaik Onarımı

2

0

2

S

2

Mimari yapılarda süsleme aracı olarak kullanılan mozaiklerin tarihsel gelişimi ve yapım teknikleri, bozulma nedenleri, Yerinde koruma yöntemleri ve yerinde korunamayacak durumda olanlara uygulanabilecek harcından ayırma metotlarının verilmesi. Müzelerde mozaik’in teşhir edilmesinde uygulanabilecek restorasyon yöntemleri. Mozaik taklit eser yapılarak üzerinde restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tatbik edilmesi.

MİRP 218

Eski Çini ve Kil Eser Onarımı

2

0

2

S

2

Osmanlı çini tanımı, Toprak üstünde (camilerde) bulunan ve toprak altından gün ışığına çıkarılan çinilerin bozulma nedenlerinin belirlenme metotları ve bunlara karşı alınabilecek koruyucu tedbirler. Osmanlı fırın atölyelerinin (seramik-çini) yapı oluşumları ve onarılmaları, Yerinde korunamayacak olanların paketlenerek nasıl taşınabildiklerinin anlatımı, Eski eser taklidi ve bunlar üzerinde restorasyon ve konservasyon yöntemlerinin tatbiki.

MİRP 220

Geleneksel Türk El Sanatları

2

0

2

S

2

Anadolu sanatları içine giren; çini, ahşap, seramik, kakma, oyma, halı, kilim,  ebru gibi sanatların tarihsel gelişimleri,  kullanım ve yayılma alanlarının anlatımı

 

 

 * Seçmeli Derslerden 4 saatlik ve 4 AKTS kredilik  iki ders seçilecektir.

 

(AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi,      Z: Zorunlu ders,  M. Mesleki ders  S: Seçmeli ders)

 

 

Turkish