Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Mekatronik Programı

Program Hakkında
Akademik Personel
Ders Listesi
Ders İçerikleri
Galeri
Ders Bilgi Paketi

Program Tanımı 

Teknolojinin gelişmesiyle birçok mekanik sistem; elektrik, elektronik ve bilgisayar destekli hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak mekanik, elektrik, elektronik, hidrolik, pnömatik ve bilgisayar teknolojilerinin birlikte kullanılması bir zorunluluk halini almıştır. Birbirinden bağımsız gibi görünen ancak hızla gelişen teknoloji ile birlikte pek çok ortamda birbirleriyle etkileşim halinde olan bu farklı teknoloji alanları Mekatronik çatısı altında birleştirilmiştir. Mekatronik, endüstriyel otomasyon amacıyla kontrol sistemleri teknolojisini araştıran yeni ve çağdaş bir bilim dalıdır. 

Mekatroniğin ilgi alanlarından bazıları şunlarıdır; 

Modelleme ve Dizayn

Sistem Entegrasyonu

Tahrik Elemanları ve Sensorlar

Akıllı Kontrol

Robotik

Üretim

Hareket Kontrol

Titreşim ve Gürültü Kontrol

Mikro Cihaz ve Optoelektronik Sistemler

Otomotiv Sistemleri ve Diğer Uygulamalar

 

Programın Amacı

Mekatronik ürün karakteristik olarak geleneksel makine ve elektronik ürünlerden farklıdır. Tasarımları için ek metot ve strateji belirlenmesi gerekir. Mekatronik bir tasarım gerçekleştirirken ne makine, ne elektrik mühendisi, ne de salt yazılım sorunu çözümleyebilir. Bu sahadaki hızlı gelişmeye paralel olarak, yetişmiş elemana olan ihtiyaç ve istihdam açığı sürekli artmaktadır. İşte bu programın amacı söz konusu bilgi ve beceriye sahip, sanayi ve ticari iş alanlarında kullanılan mekanik, hidrolik-pnömatik, elektrik veya elektronik tabanlı veya bilgisayar kontrollü tüm araç, gereç, ekipman, donanım ve donatım sistemlerinin ve teknolojik yapılarının tanıtımı, dizaynı, kurulumu, kullanımı, bakımı, tamiri ve geliştirilmesi konularında, yetenekli, bilgili ve belli mesleki becerilere sahip teknik elemanlar yetiştirmektedir.

 

Programın Misyonu 

Mekatronik programının misyonu; 

Mesleki ve Teknik eğitim alanındaki küresel iş dünyasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, sınaî, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini artıracak bilgi ve becerilerle donatılmış, yenilikçi, girişimcilik ve mesleki etik anlayışına sahip tekniker ve meslek ara elemanlarını uluslararası kalite ve standartlarda eğiterek, iş dünyamıza kazandırmaktır.   

Programın Vizyonu 

Mekatronik programının vizyonu;

Ulusal ve uluslararası düzeyde Mesleki Teknik Eğitim politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol alan, İş dünyasının beklentilerine uygun kalite ve yeterlikte elemanlar yetiştiren, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeydeki mesleki ve teknik eğitim projeleri ve işbirlikleri ile ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan, öğrenciler ve çalışanlar tarafından tercih edilen program olmaktır.

 

İş İmkânları

Mekatronik programından mezun olan öğrencilerin istihdam edilebileceği sektörler ve iş türleri oldukça geniştir;

Kontrol Sistemleri (Basınç ve Sıcaklık Kontrol Sistemleri)

Robotlar (Taşıma ve Kaynak Robotları)

Endüstriyel Otomasyon (Barkod Sistemleri, Üretim Bandı Cihazları)

Bina Otomasyonu (Güvenlik Sistemleri, Otomatik İklimlendirme Sistemleri, Otomatik Kapı Sistemleri)

Ev Ürünleri(Çamaşır ve Bulaşık Makineleri)

Otomotiv (Hava yastığı, Kilitlenmeyen Fren Sistemi(ABS))

Savunma Sanayi (Mayın Tarama Robotları, Otomatik Yönlendirilmiş Araçlar)

Tıbbi Uygulamalar (Manyetik Rezonans MR, Atroskopikal Cihazlar, Ultrasonik Problar v.s.)

Havacılık Mühendisliği (Otomatik pilotlar, İnsansız Hava Araçları)

İmge ve Ses İşleme (Otomatik Odaklama Cihazları, Ses İle Kontrol Edilen Cihazlar

Üretim (CNC, NC)

Lazer Optik Sistemleri (Barkod)

Havacılık Mühendisliği (Otomatik pilotlar, İnsansız Hava Araçları)

Akıllı Ölçüm Cihazları (Kalibrasyon Cihazları, Test ve Ölçüm Sensörleri)

 

Yatay Geçiş Yapabilecek ÖnLisans Programları:

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkanı mevcuttur. 

Dikey Geçiş Yapabilecek Lisans Programları:

Mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş yapabilecekleri Lisans programları: 

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Öğretmenliği

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

Elektrik Mühendisliği

Elektrik Öğretmenliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik Öğretmenliği

Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Kontrol Öğretmenliği

Makine Mühendisliği

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

 

Ölçme ve Değerlendirme:

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlar; muafiyet sınavı, ara sınav, mazeret ara sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavdan oluşur. İlgili bölüm kurulunca, dersin niteliğine göre bu sınavların yazılı, yazılı-sözlü ya da uygulamalı olarak yapılmasına karar verilebilir.

(2) Muafiyet sınavı, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl/yılbaşında girebilir. Bu sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Ara sınav, yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.

b) Bir dersten kaç ara sınav yapılacağı eğitim ve öğretimin başladığı günü izleyen on beş gün içinde, dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili birim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

c) Ara sınav tarihleri en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

ç) İki yarıyıl devam eden dersler için en az bir ara sınav yapılır.

d) Ayrı ders niteliğindeki proje, ödev, laboratuvar, bitirme çalışması, atölye ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçer.

e) Ara sınav sonuçları, yarıyıl/yılsonu sınavından en geç iki hafta önce ilan edilir.

f) Ara sınav not ortalaması öğrencinin sınavlarda aldığı notlar toplamının sınav sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bu şekilde bulunan sayının kesir kısmı 0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir.

g) Teorik derslerde ve uygulaması da olan teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler ara sınavına giremez.

(4) Mazeret ara sınavı, haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Haklı ve geçerli nedenlerin kabulünde, 32 nci madde hükmü uygulanır.

(5) Yarıyıl/yılsonu sınavı, yarıyıl/yılsonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına katılabilmesi için, derse kayıtlı olması ve kayıtlı olunan ders, teorik veya uygulaması da olan teorik bir  ders ise, en az %70’ine  sadece uygulamalı ders ise, en az %80’ine devam etmiş olması gerekir.

b) Yarıyıl/yılsonu sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Bu sınavlar bir yarıyıl/yılda açılan her ders için birer kez açılır ve ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Bütünleme sınavları, her yarıyılın/yılın sonunda Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için, sınavların yapılacağı yarıyılda, ilgili derslere kayıt yaptırmış olmaları ve bu derslerin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir.

b) Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarında, D1, D2, D3 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına isteğe bağlı olarak, F1 ve F2 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavına isteğe bağlı olmadan zorunlu olarak girebilirler. Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

ç) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl/yılsonu sınav notu yerine geçer.

(7) Tek ders sınavı; AGNO’su en az 2,00 olmak koşuluyla, mezun durumunda olan ve takip ettiği eğitim-öğretim programında yer alan derslerden biri hariç, diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrencilere başarısız oldukları tek ders için açılan sınavdır. Bu sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınavı, yarıyıl/yılsonu bütünleme sınavlarından sonra yapılır.

b) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına girme şartını sağlamaları gerekir.

c) Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar dersin okutulduğu döneme bakılmaksızın güz ve bahar yarıyılı/yılsonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavlarına sınırsız girme hakkı elde ederler. Tek ders sınavına gireceği yarıyıl/yılda, kayıt yenileme işlemi yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl/yıla ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini, sınav öncesinde yatırmak zorundadırlar.

ç) Yaz okulundan ders alıp tek derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp tek derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra tek ders sınavı açılır.

d) Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen başarı notlarından birini almaları zorunludur.

(8) Ek sınav; azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine, mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere sınava girme koşullarını yerine getirdikleri halde başarısız oldukları bütün dersler için verilen sınavları ifade eder. Ek sınav tarihleri akademik takvim ile belirlenir.

Başarı notu

MADDE 23 – (1) Ders başarı notunun hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bağıl değerlendirme sistemi uygulaması ile ilgili esaslar Senato tarafından tespit edilir.

b) Ham başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60’ı toplanarak bulunur.

c) (Değişiklik : RG- 08/03/2020 – 31062) “Bağıl değerlendirme sisteminde aşağıdaki limitler esas alınır:

1) Ham başarı notu alt limiti, öğrencinin 100 tam puan üzerinden alması gereken baraj değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir.

2) Yarıyıl/yıl içi notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam not üzerinden alması gereken asgari not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir. Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.”

Notlar ve dereceleri

MADDE 24 – (1) (Değişiklik: RG- 08/03/2020 – 31062) “Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ders başarı not aralıkları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

                Not Aralıkları         Harf Notu        Dört Üzerinden Başarı Katsayısı          Anlamı

                      95-100                    A1                                    4,00                               Başarılı

                       90-94                     A2                                    3,75                               Başarılı

                       85-89                     A3                                    3,50                               Başarılı

                       80-84                     B1                                    3,25                               Başarılı

                       75-79                     B2                                    3,00                               Başarılı

                       70-74                     B3                                    2,75                               Başarılı

                       65-69                     C1                                    2,50                               Başarılı

                       60-64                     C2                                    2,25                               Başarılı

                       55-59                     C3                                    2,00                               Başarılı

                       45-54                     D1                                    1,75                           Şartlı Başarılı

                       40-44                     D2                                    1,50                           Şartlı Başarılı

                       35-39                     D3                                    1,00                           Şartlı Başarılı

                       30-34                     F1                                    0,50                              Başarısız

                        0-29                      F2                                    0,00                              Başarısız

                          0                         F3                                    0,00                              Devamsız”

(2) F1, F2, F3, YZ ve GR notları, başarısız olarak değerlendirilir.

(3) F1 notunun üst limiti ilgili birim için Senato tarafından belirlenen ham başarı notu altında kalan limitidir.

(4) GR, YT ve YZ harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Sınava Girmedi notu (GR); yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav notlarına ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmadan verilen nottur. GR notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. GR notu genel not ortalamasına katılır.

b) Yeterli notu (YT); kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

c) Yetersiz notu (YZ); kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.

(5) Yüzlük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversiteye yatay geçiş ile gelen öğrencinin notları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre dönüştürülür.

(6) Kopya çektiği sabit olan öğrenci kopya çektiği dersten sıfır alır.

Ders puanları ve akademik ortalama

MADDE 25 – (1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında her yarıyıl/yılsonunda öğrencilerin başarı durumu YNO/YSNO ve AGNO ile belirlenir. Bu amaçla kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl/yıl içinde alınan dersler için yapılırsa YNO/YSNO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa AGNO elde edilir. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notu YT olan dersler not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

(2) Başarı notlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenciye ön lisans veya lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümün öğretim planında öngörülen ve belirlenen en az AKTS kredi alt sınırı kadar dersi başarması, herhangi bir ders başarı notunun F1, F2,F3, YZ ve GR olmaması koşuluyla, AGNO’sunun en az 2,00 olması şarttır.

b) AGNO’su 2,00’ın altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, fakültede/yüksekokulda faaliyette bulunan öğrenci derneklerine, kulüplerine, öğrenci topluluklarına,  spor kollarına yönetici ve üye olamaz, yurt dışı değişim programlarına ve burslara aday gösterilmez.

c) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenci, öncelikle F1, F2 ve F3 notu aldığı dersleri tekrarlar. Ayrıca içinde bulunduğu dönemde açılan derslerden de alabilir. Bu öğrenci, not yükseltmek için D1, D2 ve D3 notu aldığı dersleri de alabilir. Not yükseltmek için alınan derslerde öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Ortak zorunlu derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 26 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri kredili ve zorunludur. Bu derslerde bağıl değerlendirme sistemi uygulanır.

Uygulamalı derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 27 – (1) İlgili yönetim kurullarınca karar verildiği takdirde bir yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden en az dört, iki yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden ise en az sekiz ara sınav yapılır. Bu derslere mahsus olmak üzere, ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl/yılsonu sınavına katılmazlar. Bu öğrencilere bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz. Ara sınavlarının ortalaması başarı notu olarak sayılır.

(2) Ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşamayan öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına katılırlar ve bu öğrencilerin başarı notu, 23 üncü maddede belirlenen şekilde hesaplanır.

Stajlar

MADDE 28 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler, konservatuvar, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yapılacak stajlar ve uygulamalı eğitim, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Öğrenciler, pratik dersleri, uygulamalı dersleri ve stajları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğer özel kuruluşlarda yapabilirler.

(3) Staj süresi içerisinde öğrenci, disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS)

 

MADDE 8- (1) BDS, bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistiksel bir yaklaşımdır. Bu sistemde bir notun, grubun genel HBN ortalamasından pozitif yönde uzaklaşması başarının artması, tersi yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak yorumlanır.

 

Ham Başarı Notu (HBN)

 

MADDE 9- (1) HBN, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasıdır. HBN, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Uzaktan eğitim kapsamında yürütülen derslerde bu oranlar senato tarafından belirlenir.

 

 

Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBNAL)

 

MADDE 10- (1) HBNAL, öğrencinin 100 tam puan üzerinden elde etmesi gereken HBN alt değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir.

 

Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı Geçme Notu Alt Limiti (GNAL)

 

MADDE 11- (1) BDS’de yarıyıl/yıl içi (ara sınav, etkinlik vb.) notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden alması gereken asgari nottur. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan,  lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir. İlgili dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.

 

Bağıl Başarı Notu (BBN)

 

MADDE 12- (1) BBN, bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilen öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde esas alınan bağıl nottur. BBN’nin hesaplanması amacıyla, öğrencilerin HBN’leri öncelikle ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart T skorlarına, ardından da 100’lük sisteme dönüştürülür. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılır:

 

T = [(X- µ)/ σ]*10 + 50

 

30 [2(T – 50) – 10]

BBN     = 70 +  —————————

 

2(A–50)-10

 

  1. = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin HBN’sinin, grubun ortalaması ve standart sapmasıyla bağıntılı hesaplanan standart puan.

=  Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin HBN’si.

 

= Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin ait olduğu grubun HBN’sinin aritmetik ortalaması.

 

 Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin ait olduğu grubun HBN’sinin standart sapması.

 

      BBN     = HBN’nin harf notuna dönüştürülmesinde esas alınan T skorunun 100’lük sisteme dönüştürülmüş hali.

A= Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrenci grubundaki en yüksek standart T skoru.

 

Aşağıdaki öğrenciler BDS’ye dâhil edilmez ve harf notları belirtilen şekilde hesaplanır:

 

HBNAL’yi geçemeyen öğrencilerden standart T skoru 20 ve altında kalanlar. Bu öğrenciler doğrudan F2 harf notu alarak başarısız sayılırlar.

 

HBNAL’yi geçen öğrencilerden standart T skoru 80 ve üstüne kalanlar. Bu öğrenciler doğrudan A1 harf notu alarak başarılı sayılırlar.

 

Yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olduğu hâlde girmeyen öğrenciler. Bu öğrenciler doğrudan F2 harf notu alarak başarısız sayılırlar,

 

Devamsızlık sebebi ile başarısız olan öğrenciler. Bu öğrenciler doğrudan F3 harf notu alarak başarısız sayılırlar.

 

Harf Notlarının Belirlenmesi

 

MADDE 13- (1) Öğrencilerin bir ders için hesaplanacak notlarının (HBN ya da BBN) harf notu karşılığının ve bu notların dörtlük sistemde esas alınacak katsayı değerlerinin belirlenmesinde Tablo 1’deki not aralıkları esas alınır.

 

Harf notunun belirlenmesi amacıyla öncelikle bu yönergenin 12. Maddesinin (2) paragrafı uyarınca BDS’ye dâhil edilmeyen öğrenciler dışında dersi alan tüm öğrencilerin HBN’lerinin standart sapması hesaplanır.

 

Hesaplanan standart sapmanın 8 ve altında olması halinde, Tablo 1’de öğrencinin HBN’sine karşılık gelen harf notu geçerli sayılır.

 

Hesaplanan standart sapmanın 8’in üzerinde olması halinde, öğrencinin HBN ve BBN’sinin Tablo 1’deki aralıklardan hangisine karşılık geldiğine bakılır ve karşılığı daha yüksek olan harf notu geçerli sayılır.

 

Bütünleme sınavı sonucunda oluşacak başarı harf notları, yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl/ yılsonu sınavı sonucunda sınıftaki/guruptaki bütün öğrencilerin başarısız olması durumunda ise bütünleme sınavında, öğrencinin Tablo 1’de yer alan HBN’sine karşılık gelen harf notu verilir.

 

Tablo 1. HBN veya BBN aralıklarının harf notu karşılıkları ve 4’lük sistemdeki katsayı değerleri (Fakültelerde “ham başarı notu alt limiti” 40 0lduğu için F1 aralığı 35

-39 olmalıdır. D3 harf notu fakültelerde yer almayacaktır.)

 

Not Aralıkları

Harf Notu

Dörtlük Sistem

Anlamı

 

 

 

 

95-100

A1

4,00

Başarılı

90-94

A2

3,75

Başarılı

85-89

A3

3,50

Başarılı

80-84

B1

3,25

Başarılı

75-79

B2

3,00

Başarılı

70-74

B3

2,75

Başarılı

65-69

C1

2,50

Başarılı

60-64

C2

2,25

Başarılı

55-59

C3

2,00

Başarılı

45-54

D1

1,75

Şartlı Başarılı

40-44

D2

1,50

Şartlı Başarılı

35-39

D3

1,00

Şartlı Başarılı

30-34

F1

0,50

Başarısız

0-29

F2

0,00

Başarısız

0

F3

0,00

Devamsız

 

Diğer Sınavların Değerlendirilmesi

 

MADDE 14- (1) Tek ders ve muafiyet sınavlarından alınan not, öğrencinin HBN’si olarak kabul edilir. Bu sınavlarda başarı ölçütü, ilgili birimin belirlediği GNAL’dir. Bu limitin üzerinde puan alamayan öğrenciler, F2 alarak başarısız sayılır. Bu limitin üzerinde not alan öğrencilerin harf notu, Tablo 1’de yer alan aralıklara göre belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

MADDE 30 – (1) Bir öğrenci mezuniyet için, ortak zorunlu dersler dâhil; ön lisans programlarında 120, dört yıllık lisans programlarında 240, beş yıllık lisans programlarında 300, altı yıllık lisans programlarında 360 AKTS’yi tamamlamalıdır.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için, izlemekte olduğu programda belirtilen bütün dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu staj gibi çalışmaları başarmış ve AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. AGNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler, D1, D2 ve D3 notu aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler.

(3) AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri D1, D2 ve D3 notu aldıkları dersleri, AGNO’su 2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alır. Tekrarlanan derslerde öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

Ahmet Beyzade DEMİRPOLAT
Dr.Öğr.Üyesi
Bölüm Başkanı
ahmetb.demirpolat@ozal.edu.tr
 
Ahmet Sait ERGİN
Öğretim Görevlisi

Özgeçmiş

ahmet.ergin@ozal.edu.tr
 

Ders Listesi pdf

[jtrt_tables id=”10027″]
[jtrt_tables id=”10028″]
[jtrt_tables id=”10030″]
[jtrt_tables id=”10031″]
[jtrt_tables id=”10032″]
[jtrt_tables id=”10033″]

T.C.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Mekatronik Programı

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri.pdf

 

1.YIL       I. YARIYIL

 

MEK101 ELEKTRİK-ELEKTRONİKTE ÖLÇME

 

Dirençleri Okumak, Kondansatör Ve Bobin, Yarıiletken Elemanlar, Ölçü Aletleri, Gerilim Ölçmek, Akım Ölçmek, Frekans Ölçmek, Direnç Ölçmek Ve Süreklilik Testi Yapmak, Yarıiletkenlerin Sağlamlık Kontrolünü Yapmak, Osiloskop, Osiloskop İle Dc Ve Ac Gerilim Ölçmek, Osiloskop İle Periyod Ve Frekans Ölçmek

 

MEK103 DC DEVRE ANALİZİ

 

Elektrik Akımının Esasları, Doğru Akımda Devre Çözümleri, Kirşof Kanunları, Kaynak Bağlantıları, Doğru Akımda Kondansatör ve Bobin, Enerji Ve Güç Hesaplamak, Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimi Yöntemi, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi

 

MEK105 ANALOG ELEKTRONİK

 

BJT Transistörler ve anahtarlama, Transistörlü yükselteçler, JFET’ler, MOSFET’ler, Eviren yükselteç devresi, Evirmeyen yükselteç devresi, gerilim izleyici devreler, fark yükselteç devresi, Toplayıcılar, karşılaştırıcılar, Tristörler, tristörlerin tetiklenmesi, Triyaklar, MOSFET devreleri, IGBT devreleri, Bir fazlı kontrollu doğrultucular, Üç fazlı kontrollu doğrultucular, Kıyıcı devreleri, İnverterler

 

MEK107 MALZEME TEKNOLOJİSİ

 

Teknik alanda kullanılan malzemeler, Metalik malzemeler, Seramik malzemeler, Polimer malzemeler, Kompozit malzemeler, Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, Atomlar ve moleküller arası bağlar, Birim kafes çeşitleri, Sertlik Ölçme metotları, Çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi, Darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi, Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı, Görsel muayene yöntemi, Penetrant sıvı ile muayene yöntemi, Ultrasonik muayene yöntemi, X ışını ile muayene yöntemi, Manyetik muayene yöntemi, Yumuşatma tavı, Normalizasyon tavı, Küreselleştirme tavı, Gerilme giderme tavı, Su verme sertleştirmesi, Martenzitik yapı, Izotermal dönüşüm diyagramı, Menevişleme, Karbürleme ile yüzey sertleştirme, Nitrürleme ile yüzey sertleştirme, Alevle yüzey sertleştirme, Endüksiyonla Sertleştirme

 

MEK109 MEKATRONİĞİN TEMELLERİ

 

Mekatronik Öncesi Sistemleri, Mekatronik Sonrası Sistemleri, Mekatroniği Oluşturan Bileşenler, Otomotiv Mekatroniği, Havacılık Mekatroniği, Tüketici Ürünleri Mekatroniği, Medikal Sektör Mekatroniği, Üretim Sistemleri Mekatroniği, Temel Mekanik Sistemleri, Kinematiğin Temel İlkeleri, İş, Güç Ve Enerji Hesaplamaları, Elektromanyetik, Temel Gaz Kanunları, Termodinamiğin Temel Kanunları, Temel Isı Kanunları, Akışkanlar Mekaniği

 

MEK111 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

 

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama

 

MEK113 MATEMATİK I

 

Sayılar, Üslü ve köklü sayılar, Modüler aritmetik, ondalıklı sayılar, Cebir ve polinomlar, Oran ve orantı, denklemler, eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Vektörler, Matrisler.

 

AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

 

İnkılap kavramı, bölümleri / diğer kavramlar / dersin konusu ve ana fikri, Osmanlı devletinin genel yapısı, çöküş nedenleri, Osmanlı devletindeki reform hareketleri, Tanzimat dönemi, meşrutiyet dönemi, Trablus ve balkan savaşları, I. Dünya savaşı, fikir akımları, Mondros mütarekesi, Anadolu’nun paylaştırılması ve İzmir’in işgali, İstanbul’un işgali, milli dernekler, azınlık dernekler, yeni Türk devletinin kuruluşu, Atatürk’ün samsun’a çıkışı, Amasya genelgesi, Erzurum kongresi, Sivas kongresi, Amasya görüşmeleri, son Osmanlı meclisi, misak-ı milli, T.B.M.M. açılışı, meclis yapısı, iç ayaklanmalar, Sevr antlaşması, I. ve II. Savaşları, Eskişehir – Kütahya savaşları, Sakarya meydan savaşı, büyük taarruz, Mudanya mütarekesi, Lozan antlaşması.

 

İNG101 YABANCI DİL I

 

Konuşma: Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendinin Tanıtma, Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma, Bilgi Almak İçin Soru sorma, Sorulan Sorulara Cevap Verme, İş Görüşmelerinde İstenilen Bilgiyi Verme, Diğer Çalışanlarla İlgili Bilgi Verme, Önerilerde bulunma, Önerilere Cevap Verme, Problem sorma ve Bu tür sorulara Cevap Verme, Zaman Veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara cevap Verme, Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme, Telefonla Konuşma tekniği, Teklif de Bulunma, Devam Eden Bir İşle İlgili Bilgi Verme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma, Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler, Geçmişteki Olaylardan bahsetme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma.

 

Dinleme-Anlama: İş Ortamında Kullanılan Eşya ve Malzemelerin Tanıtılması ve Bu Malzemelerin Fonksiyonları, Mesleki Konularda Dinlediğinin Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği.

 

Yazma: Noktalama İşaretlerinin (İmla Kurallarının) Kullanımı, Dinlediği ve Okuduğu İlgili Gerekli Bilgilerin Not Alınması, Direktif Yazma, Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma, Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına göre Sıralanması, CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme, Kişisel Mektup ve Mesaj Yazma, Bir Cismi, Mekanı Veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama, Davetiye Yazma. Okuma-Anlama: Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme .

 

TDB101 TÜRK DİLİ I

 

Dil, diller ve Türk dili, dilin insan hayatındaki önemi, dillerin doğuşu ve dilin özellikleri, Türk dilinin özellikleri, dilbilgisi, sözcük, cümle, bunların iletişim açısından önemi, yazılı

 

anlatımda başarılı olmanın yolları/ kelime türleri, kelimelerin ses ve şekil yapısı, isim, fiil, zarf ve edatların okunuşları, türleri ve bunların Türkçe de kullanılışları, anlatımın öğeleri ve türleri, ana düşünce ve yardımcı düşünceler, konu ve konu türler,, açıklama, tartışma, betimleme ve öyküleme, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri (diksiyon).

 

 

 

 

1.YIL       II. YARIYIL

 

MEK102 AC DEVRE ANALİZİ

 

Alternatif Akım Esasları, Seri Devreler, Paralel Devreler, Yıldız – Üçgen Dönüşümü, Çevre Akımlar Yöntemi, Düğüm Gerilimleri Yöntemi, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi, Tek Fazlı Devrelerde Güç Ve Enerji, Üç Fazlı Devrelerde Güç, Trafolu Güç Kaynakları, Doğrultucu Devreleri, Filtreler, Regüle Devresi, Anahtarlamalı Güç Kaynakları

 

MEK104 BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA

 

Problem çözme ve adımları, Algoritma geliştirme, Akış diyagramı çizme/Kodlama, Program sınama, Döngüler/Program temelleri, Karar yapıları/Diziler, Diziler, Karakter katarları

 

MEK106 SAYISAL ELEKTRONİK

 

Sayı sistemleri, lojik kapılar, Mantıksal entegre çeşitleri, boolean matematiği, Karno haritası, Kodlayıcılar, Kod çözücüler, veri seçiciler, Veri dağıtıcılar, toplayıcılar, Çıkarıcılar, Karşılaştırıcılar

 

MEK108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI

 

Program menüleri, Devre çizimi, Devre Analizi, Program Menüleri, Manuel Baskı Devre Çizmek, Otomatik Olarak Baskı Devre Çizmek, Baskı Devre Hazırlamak, Pozlandırma yöntemi, Montaj yapmak

 

MEK110 TEKNİK VE MESLEK RESMİ

 

Geometrik çizim kuralları ve çizim becerileri, Görünüş çıkarma, Kesit görünüşü, Perspektif çıkarabilme, Ölçülendirme, Tolerans alma, Yüzey pürüzlülüğü, Makine elemanlarının çizimini yapmak, Montaj ve detay resmi çizmek, Analog devre şemalarını çizmek, Dijital devre şemalarını çizmek, Elektronik Şema okumak ve yazmak, Komple mekatronik sistemler çizmek, Kroki resim çizmek

 

MEK112 MAKİNE ELEMANLARI

 

Sökülemez bağlantı elemanları (Kaynak bağlantılarının özellikleri ve sınıflandırma, Malzemelerin kaynak olabilme kabiliyetleri, Kaynak dikişlerinin hesabı, Kaynak dikişinde emniyet gerilmesinin tayini, Kaynaklı bağlantılar için konstrüksiyon tavsiyeleri, Yapıştırma ve lehim bağlantıları, Perçin bağlantıları ve hesaplama yöntemleri, Perçin bağlantılar için konstrüksiyon tavsiyeleri, Sökülebilen bağlantı elemanları, Mil ve akslar, Yatak elemanları) Sökülebilir bağlantı elemanları (Cıvata bağlantıları, Özellikleri ve sınıflandırma, Vida

 

özellikleri ve genel boyutlar, Cıvata bağlantılarının teorisi, Pratik hesaplama yöntemleri, Konstrüksiyon tavsiyeleri, Pim ve Perno bağlantıları, Mil-Göbek bağlantıları, Çalışma prensipleri, Hesap yöntemleri), Mil ve akslar, Yatak elemanları

 

MEK114 MESLEKİ MATEMATİK

 

Karmaşık sayıların tanımı, vektörel olarak gösterimi, Karmaşık sayların kartezyen formda dört işlemi, Karmaşık sayıların kutupsal ve kartezyen dönüşümleri, Karmaşık sayların kutupsal formda dört işlemi, Karmaşık sayıların mesleki alanda kullanımı, Üstel fonksiyonların özellikleri ve işlemleri, Logaritma fonksiyonunun tanımı ve Logaritma alma yöntemleri, Logaritma fonksiyonunun mesleki alanda kullanımı, Türev tanımı ve Türev alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde Türevin uygulanması. Türevin mesleki alanda kullanımı, İntegralin tanımı ve İntegral alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde İntegralin uygulanması. İntegralin mesleki alanda kullanımı

 

AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

 

Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Kıyafet Düzenlenmesi, Şapka İnkılâbı, Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması, Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler, 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı, Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları, Eğitim İnkılabı, Önemi, Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler, Eğitim Aksaklıkları, 1924 Devrim Yasalarının Önemi, Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi, Çok Partili Dönem, Terakkiperver ve Serbest Fırka, Parti Tanımı Demokrasi Kavramı, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri, Milli Bağımsızlık, Milli İrade, Milli Beraberlik, Yurtta ve Dünyada Barış, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürk Devri Dış Politikası, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Balkan Antantı, Hatay Sorunu.

 

İNG102 YABANCI DİL II

 

Konuşma: Yön Sorma, Yön Tarif Etme, Tercih Yapma, Tercih Sorma, Bir İşlemin, İşin Nasıl Yapıldığını Sorma, Anlatma, Bir Ürünün Avantajı, Alanı İle İlgili İşlerin Kıyaslanması, Gelecekten Bahsetme, Gelecekle İlgili Tahminde Bulunma, İhtimallerden ve Tahminlerden, Bir Durumu, İşlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma, Geçmişte Olmuş, Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar, Bir İşin, İşlemin Amacının Açıklanması, Benzerlik ve farklılıkların İfade Edilmesi, Sebep, Sonuç Sorma ve İfade Etme.

 

Dinleme-Anlama: Alanı İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme, Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi, Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması, Kelime Başlarına veya Sonlarına Gelen Yapım Eklerinin Anlaşılması, Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme, Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.

 

Yazma: Dinleme ve Okuduklarını Not Alma, Alanı İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma , İş Mektupları Yazma , Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma , Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması.

 

Okuma-Anlama: Zıtlık Bildiren İfadeler, Relative Clause Yapıları, “Post Modifier” Kısaltılmış Relative Clause Yapılar , “Noun Clause” Yapıları, “Infinitive-Gerund Yapıları,

 

Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi, Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi.

 

TDB102 TÜRK DİLİ II

 

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma, Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma, Yazıların İncelenmesi, Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma, Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları.

 

2.YIL       I. YARIYIL

 

MEK201 MİKRODENETLEYİCİLER I

 

İşe uygun mikrodenetleyicinin seçilmesi, Mikrodenetleyiciye programın yüklenmesi, Algoritma ve akış diyagramlarının çıkarılması, Mikrodenetleyici kaydedici ve komutlarını kullanmak, Mikrodenetleyici ile temel giriş – çıkış programlar yazmak, programı derlemek ve hataları gidermek, Mikrodenetleyici ile buton ve led uygulamaları yapmak, mikrodenetleyici ile 7 segment gösterge devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile tuş takımı devreleri kurmak.

 

MEK203 SENSÖRLER VE TRANSDUSERLER

 

Konum Algılayıcıları, Sıcaklık algılayıcıları, Nem algılayıcıları, Akış Algılayıcıları, Seviye algılayıcıları, Basınç algılayıcıları, Darbe (kuvvet) algılayıcıları, Hız/titreşim/ivme algılayıcıları, Yaklaşım algılayıcıları, Işık şiddeti algılayıcıları, Renk algılayıcıları.

 

MEK217 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

 

Programa Giriş ve Temel Parametreler, Katmanlar ve Çizgiler, 2B Geometrik şekillerin Çizilmesi ve Düzenlenmesi, 2B çizim ve Şekillerin biçimlendirilmesi, 2B Ölçme ve Tolerans, Ploter ve Printer Kullanımı – Çıktı Almak , 3B Çizim Koordinat Sistemi ve Temel Parametreler, Taslak Model Çizimlerinin Oluşturulması , Katı ve Yüzey Modellerin Oluşturulması ve Düzenlenmesi. Katı ve Yüzey Modellerde İşlemler, 3B Çizimlerin Düzenlenmesi Ve Biçimlendirilmesi, 3B Modellerde Ölçüm ve Resimlerin İmalata Hazır Getirilmek, Diğer Yazılım Ve Sistemlere Aktarma

 

MEK205 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ

 

Doğru akım motorları, Fırçasız Doğru Akım Motorları, Üç Fazlı Motorlar, Bir Fazlı Motorlar, Step Motorlar, Servo Motorlar, Üniversal Motorlar, Lineer Motorlar.

 

Kumanda Elemanları, Koruma Röleleri, Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Dirençle Yol Verme, Rotoru Sargılı Asenkron Motorlara Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme, Çift devirli motorlarda kumanda, Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri, Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme,

 

Doğru akım motorlarına yol verme, Doğru akım motorlarında devir yönü değiştirme, Doğru akım motorlarında frenleme.

 

MEK209 ISI TRANSFERİ

 

Isı İletimi, Isı transferi mekanizmaları, Sabit rejimde bir boyutlu ısı iletimi, Isıl direnç, İçinde ısı üretimi olan sistemlerde ısı iletimi, Genişletilmiş yüzeylerden ısı geçişi, İki boyutlu ısı iletimi, problemlerinin sonlu farklarla çözümü, Geçici rejimde ısı iletimi, Toplam kütle yaklaşımı, Genel toplam kütle yaklaşımı, Yarı sonsuz katı, Çok boyutlu etkiler, Isı Taşınımı, Sınır tabakalar, laminar ve türbülanslı akış, Taşınımla ısı transferi, Boyutsuz parametreler, Reynolds benzerliği, Dış akışta ısı taşınımı, Silindir üzerinde çapraz akış, Boru demeti üzerinde çapraz akış, İç akışta ısı taşımı

 

MEK213 MEKANİZMALAR

 

Mekanizma tekniğine giriş ve temel kavramlar, Sökülebilir bağlantı elemanları- 1 (vidalar, civatalar), Sökülebilir bağlantı elemanları- 2 (Kamalı, segmanlı, sıkı geçmeli), Sökülemeyen bağlantı elemanları ve yöntemleri- 1 (perçinler, sıcak geçmeli birleştirmeler), Sökülemeyen bağlantı elemanları ve yöntemleri- 2 (lehim, kaynak), Aktarma organlarının montajı-1Kavramalar, Dişli çarklar mekanizmaları), Aktarma organlarının montajı- 2 (Kayış-kasnak, vidalı sistemler, kam sistemleri), Yataklama elemanlarının montajını yapmak- 1(Kaymalı yataklar), Yataklama elemanlarının montajını yapmak- 2(Rulmanlı yataklar), Uzak mesafelere güç iletmek- 1( Kayış-kasnak mekanizmaları), Uzak mesafelere güç iletmek- 2( Zincir dişliler), Kam Tasarımı yapmak

 

Mekanizmalarda hareket analizi yapmak, Mekanizmalarda kuvvet analizi yapmak

 

MEK211 MEKATRONİK UGULAMALARI – I

 

Mekatronik Uygulamaları dersi kapsamında öğrencilere mekanik sistemler, mekanik parçaların işlenmesi, mekanik bir parçanın tasarımı, mekatronik parçaların tasarımı, elektronik sistemler, Mekatronik sistemlerde pratik modellemeler ve sistem analizi ile tasarımı konularında uygulamalar yaptırılacaktır.

 

MEK215 HABERLEŞME TEKNİĞİ VE VERİ İLETİŞİMİ

 

Sayısal haberleşme elemanları. Veri iletim ortamları, iletim hattı teorisi. Veri şebekeleri ve mimarileri. Sayısal kodlama ve yöntemler. Temel band veri iletimi, modülasyonlu bir taşıyıcı ile veri iletimi. Codec multiplexer ve modem kavramlarına genel bakış. Örnekleme, Nyquist kriteri, pratik örnekleme yeniden yapılandırma ve sinyal bozulma oranı, geçişme. Darbe genlik (PCM) modülasyonu ve alıcı verici devreler. Quantize. Ayrık PCM, alıcı ve verici blok diyagramları, çalışma mantığı. Adaptif DPCM, alıcı ve verici blok diyagramları, çalışma mantığı. Band genişliğini düşürme tekniklerine genel bir bakış, delta modülasyonu. Adaptif delta modülasyonu, alıcı ve verici blok diyagramları, çalışma mantığı. Veri haberleşmesinde kullanılan protokoller. Veri haberleşmesinde yapısal kablolama.

 

MEK219 PROSES KONTROL SİSTEMLERİ

 

Proses programları özellikleri, Proses program kurulumu, Kontrol cihazları/Bağlantı ayarları, TAG’lar, Arayüz tasarımı, OPC’ler, TAG LOGGİNG, Alarm handling, Veritabanına kayıt yapma

 

MEK221 İMALAT İŞLEMLERİ I

 

Kare vida tanımı ve özellikleri, Kare vida açma teknikleri, Trapez vida tanımı ve özellikleri, Trapez vida açma teknikleri, Yuvarlak vida tanımı ve özellikleri, Yuvarlak vida açma teknikleri, Çok ağızlı vida tanımı ve özellikleri, Çok ağızlı vida açma teknikleri, Yayların tanımı, özellikleri, çeşitleri, kullanım alanları, Yay hesaplama, Kaçık merkezli tornalama işleminin tanımı.

 

Kaçık merkezli tornalama işleminde dikkat edilecek hususlar, Kaçık merkezli (eksantrik ) iş parçasının kullanıldığı yerler, Markalama yapmak Yatakların tanımı ve çeşitleri, Özel Tornalama İşlemleri

 

Düz dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri, Düz dişli çark hesaplamaları, Modül freze çakısını seçmek

 

Düz dişli çark imalat teknikleri, Modül kumpası ile açılan dişlinin kontrolü, Helis dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri, Helis dişli çark imalat teknikleri, Helis dişli çark hesaplamaları, Modül freze çakısını seçmek

 

MEK223 GÖRSEL PROGRAMLAMA

 

Görsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma, Formlar ve özellikleri, Standart nesneler, Giriş ve mesaj pencereleri, Diyalog pencereleri, Gelişmiş nesneler, Operatörler, Fonksiyonlar, Karar yapıları ve döngüler, Diziler,

 

Grafik uygulamaları, Raporlama uygulamaları.

 

MEK225 SCADA SİSTEMLERİ

 

Scada Programlarının Kurulumu, Scada Programı İle Kontrol Cihazı Bağlantısı, Scada Arayüz Tasarımı, OPC SERVER Kullanımı, OPC SERVER Kullanımı, TAG LOGGING Yapmak, ALARM HANDLİNG Yapmak, Veritabanına Kayıt, Görsel Programlama Nesneleri, Görsel Programlama İle Bilgisayar Portları, Görsel Programlama Dili İle Cihaz Kontrolüİ, Görsel Programlama İle Veri İzlemek Ve Kayıt.

 

 

 

 

2.YIL       II. YARIYIL

 

MEK202 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER

 

Kumanda sistemleri, Bir fazlı asenkron motorlara yol verme, Bir fazlı asenkron motorlara yol verme

 

Üç fazlı asenkron motorlar, Üç fazlı asenkron motorlarda devir yönü değiştirme ve yol verme yöntemleri, Üç fazlı asenkron motorlarda frenleme, Üç fazlı asenkron motorlarda frenleme.

 

PLC’nin temel teknolojisi, PLC üniteleri, Plc Arayüz Programı, PLC Programlama, Diğer Programlama Yöntemleri, Sıralı Fonksiyon Bloklarıyla Plc Programı, Plc İle Sayısal Giriş Çıkışlar, Plc ile analog giriş çıkışlar, Plc ile sensörler, Dokunmatik paneller, Plc ile adım motor, Plc ile ac motor, Plc ile servo motor.

 

MEK204 HİDROLİK – PNÖMATİK

 

Pnömatik Devre Elemanları-Pnömatik Devre Tasarımı, Pnömatik Sistemler-Elektro-pnömatik Devre Elemanları, Elektro-Pnömatik Devre, Elektro-Pnömatik Sistem, Hidrolik Devre Elemanları, Hidrolik Devre Tasarımı – Hidrolik Sistem, Hidrolik Sistem – Elektro Hidrolik Devre Elemanlarını, Elektro-Hidrolik, Elektro Hidrolik Sistem

 

MEK206 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ

 

Çalışma ekranı ve çizim ayarlarını yapma, Çizim komutları ve çizim yapma, Çizimleri, hazır modelleri düzenleme, Kütük oluşturma (kaba parça şeklini belirleme), Referans noktası belirleme, Yapılan çizimleri kaydetme.

 

NC kodlarını türetmek, CNC torna tezgâhına veri aktarma yöntemleri, CNC torna tezgâhından veri aktarma yöntemleri, CNC torna tezgâhı parça işlemek için hazırlama, Oluşturulan takım yolu ile CNC tornada parça işleme.

 

İşlenecek parçayı işleme kısmına aktarma, Takım yolunu belirme, Kullanılacak kesici takım ve takım tutucu seçme, kesici takım ve tutucu oluşturma, Kullanılacak işlemi seçme.

 

CNC freze tezgâhına veri aktarma yöntemleri, CNC freze tezgâhı parça işlemek için hazırlama, Oluşturulan takım yolu ile CNC frezede parça işleme

 

NC kodlarını türetmek için tezgâh kod türetici (postprocessor) seçme, NC kodlarını türetmek

 

MEK208 MEKATRONİK UYGULAMALARI – II

 

Mekatroniğin güncel konularında araştırma, adımlarını planlama, bölümlerini hazırlama, analizini yapma, tasarım ve sunumunu yapma.

 

 

 

MEK210 ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR

 

Robotlar, Robot Bileşenleri, Programlama Komutları, Robot ve Yazılım iletişimi, 3 Boyutlu Benzetim Yazılımı, Robot ve Yazılım İletişimi, Robot Kolu Yapısı, Robot Yolu Kapaklarının Sökme ve Takma, Öğretme Kutusu, Orijin Verilerinin Kaydedilmesi

 

MEK212 İMALAT İŞLEMLERİ II

 

Kramayer dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri, Konik dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri, Sonsuz vida ve karşılık dişli çarkı tanımı ve kullanım yerleri, Zincir dişli tanımı ve kullanım yerleri, Delik taşlama, Konikliğin tanımı ve özellikleri, Koniklik hesaplama, Konik taşlama, Puntasız taşlama tezgâhları, Ölçme ve kontrol, Alet bileme taşları. Alet bileme tezgâhları ve kullanılan aparatlar.

 

MEK214 BİLGİSAYARLI KONTROL SİSTEMLERİ

 

Seri ve paralel portlar, Seri port protokolleri, paralel portlar, USB’ler, USB Haberleşme protokolleri, bilgisayarlı kontrol uygulamaları.

 

MEK216 MİKRODENETLEYİCİLER – II

 

Mikrodenetleyici ile ADC devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile anahtarlama elemanları devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile sensörlü devreler kurmak, Mikrodenetleyici ile EEPROM lu devreler kurmak, Mikrodenetleyici ile step motorlu devreler kurmak, Mikrodenetleyici ile DC motorlu devreler kurmak Mikrodenetleyiciler ile Servo Motor devreleri kurmak.

 

MEK218 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKIM TEZGÂHLARI

 

CNC torna tezgâhının özellikleri, CNC torna tezgâhının kısımları, CNC torna tezgâhının çalışma prensipleri.

 

CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama, Programlamada kullanılan hata kodları, Tezgâh ilerleme mod ayarları, Ölçü ve kontrol aletleri, Ölçü kontrol aletleri, Ölçme ve kontrolü etkileyen faktörler.

 

Kesici ve iş parçası malzemesi ilişkisi, Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri. Takım kaba işleme derinlik hesabı, Bağlama aparatları, Bağlama kontrol aletleri, İş parçası sıfırlama yöntemleri, CNC freze tezgâhlarında programlama esasları, Koordinat sistemleri, Hareket şekilleri, Kumanda tipleri, Eksenler

 

CNC frezede çevrimleri kullanılarak programlama. Simülasyonun tanımı ve önemi, Simülasyon programları, Program çalıştırmak, Tezgâhta kuru çalışma yapmak, CNC tezgâhlarında bulunan alarm seçenekleri

Turkish