Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Elektrik Programı

Program Hakkında
Akademik Personel
Ders Listesi
Ders İçerikleri
Galeri
Ders Bilgi Paketi

Programın Tanımı

 

Elektrik; dün olduğu gibi bugünde ve yarın da aydınlatmada, ısıtmada, eğlencede, mutfakta, atölyede, endüstride kısacası her alanda kullanmak zorunda olduğumuz, her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir enerjidir. Sanayileşmenin ve teknolojinin artışıyla yaygınlaşan elektrik kullanımı, elektrik konusunda eğitimli insan gücü açığını ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerin 30 iş günü staj ile öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktararak mesleki beceri ve davranış kazanmaları sağlanır. 

Programın Amacı

 

Elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım ve kontrolünün yapılması, elektrikli makine ve motorların çalışma sistemleri elektrik tesislerinin projelendirilmesi, elektrikle çalışan tüm sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, arızalarının bulunması gibi konularda sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde, kalifiye elemanlar yetiştirmektedir. Programın dersleri bu amacı gerçekleştirmek üzere, gelişen teknolojiye uygunluğu ve piyasaya geçerliliğinin yanı sıra ön lisans eğitiminden lisans eğitimine geçişte uyumluluk göz önüne alınarak da hazırlanmıştır. Uygulamalı çalışmaları gerçekleştirmek üzere ise elektrik laboratuarı ve alanda staj olanakları sağlanmıştır. 

Programın Misyonu

 

Elektrik Programının misyonu; çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için, iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi gözönüne alınarak programın sürekli güncel tutulması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Programın Vizyonu

 

Elektrik Programının vizyonu; çağın gerekleri çerçevesinde, sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyonun parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde eleman yetiştirilmesi felsefesinde ilerlemektir.

İş İmkânları

 

Devlet Kurumlarında; Teiaş, Eüaş, Tedaş, Pigm, Mta, Dsi, Belediyeler, İl Özel İdareleri,

Devlet kurum ve kuruluşlarında elektrik üreten, ileten ve dağıtan özel sektör kurumları.

Yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda (Güneş santralleri, rüzgar santralleri)

Savunma Sanayii

GSM endüstrisinde

İnşaat sektöründe, iç mekan kurulum ve aydınlatma sistemlerinde

İnşaat sektöründe, dış mekan elektrik dağıtım ve iletim sistemlerinde

Fabrika otomasyon sistemlerinde elektrikli cihaz bakım-onarım ve diğer tesisat işlerinde

Trafo bakım ve onarım işleri

Gemilerde, deniz ulaşım araçlarında

Otomotiv sektöründe

Elektrikli Tıbbi cihazların (Hastane vb.) Bakım, onarım ve işletimi

Elektrik kullanan herhangi bir cihazın kullanım, işletme ve onarım işlerinde

Kendi işyeri, proje, taahhüt vb. Alanlarını açarak

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde teknik küçük memur olarak çalışabilirler.

 

Yatay Geçiş Yapabilecek Ön Lisans Programları:

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkânı mevcuttur.

Dikey Geçiş Yapabilecek Lisans Programları:

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Yönetimi

Fizik

Fizik Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Uçak Elektrik-Elektronik

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Ölçme ve Değerlendirme:

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlar; muafiyet sınavı, ara sınav, mazeret ara sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavdan oluşur. İlgili bölüm kurulunca, dersin niteliğine göre bu sınavların yazılı, yazılı-sözlü ya da uygulamalı olarak yapılmasına karar verilebilir.

(2) Muafiyet sınavı, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl/yılbaşında girebilir. Bu sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Ara sınav, yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.

b) Bir dersten kaç ara sınav yapılacağı eğitim ve öğretimin başladığı günü izleyen on beş gün içinde, dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili birim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

c) Ara sınav tarihleri en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

ç) İki yarıyıl devam eden dersler için en az bir ara sınav yapılır.

d) Ayrı ders niteliğindeki proje, ödev, laboratuvar, bitirme çalışması, atölye ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçer.

e) Ara sınav sonuçları, yarıyıl/yılsonu sınavından en geç iki hafta önce ilan edilir.

f) Ara sınav not ortalaması öğrencinin sınavlarda aldığı notlar toplamının sınav sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bu şekilde bulunan sayının kesir kısmı 0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir.

g) Teorik derslerde ve uygulaması da olan teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler ara sınavına giremez.

(4) Mazeret ara sınavı, haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Haklı ve geçerli nedenlerin kabulünde, 32 nci madde hükmü uygulanır.

(5) Yarıyıl/yılsonu sınavı, yarıyıl/yılsonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına katılabilmesi için, derse kayıtlı olması ve kayıtlı olunan ders, teorik veya uygulaması da olan teorik bir  ders ise, en az %70’ine  sadece uygulamalı ders ise, en az %80’ine devam etmiş olması gerekir.

b) Yarıyıl/yılsonu sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Bu sınavlar bir yarıyıl/yılda açılan her ders için birer kez açılır ve ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Bütünleme sınavları, her yarıyılın/yılın sonunda Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için, sınavların yapılacağı yarıyılda, ilgili derslere kayıt yaptırmış olmaları ve bu derslerin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir.

b) Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarında, D1, D2, D3 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına isteğe bağlı olarak, F1 ve F2 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavına isteğe bağlı olmadan zorunlu olarak girebilirler. Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

ç) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl/yılsonu sınav notu yerine geçer.

(7) Tek ders sınavı; AGNO’su en az 2,00 olmak koşuluyla, mezun durumunda olan ve takip ettiği eğitim-öğretim programında yer alan derslerden biri hariç, diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrencilere başarısız oldukları tek ders için açılan sınavdır. Bu sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınavı, yarıyıl/yılsonu bütünleme sınavlarından sonra yapılır.

b) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına girme şartını sağlamaları gerekir.

c) Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar dersin okutulduğu döneme bakılmaksızın güz ve bahar yarıyılı/yılsonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavlarına sınırsız girme hakkı elde ederler. Tek ders sınavına gireceği yarıyıl/yılda, kayıt yenileme işlemi yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl/yıla ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini, sınav öncesinde yatırmak zorundadırlar.

ç) Yaz okulundan ders alıp tek derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp tek derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra tek ders sınavı açılır.

d) Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen başarı notlarından birini almaları zorunludur.

(8) Ek sınav; azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine, mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere sınava girme koşullarını yerine getirdikleri halde başarısız oldukları bütün dersler için verilen sınavları ifade eder. Ek sınav tarihleri akademik takvim ile belirlenir.

Başarı notu

MADDE 23 – (1) Ders başarı notunun hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bağıl değerlendirme sistemi uygulaması ile ilgili esaslar Senato tarafından tespit edilir.

b) Ham başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60’ı toplanarak bulunur.

c) (Değişiklik : RG- 08/03/2020 – 31062) “Bağıl değerlendirme sisteminde aşağıdaki limitler esas alınır:

1) Ham başarı notu alt limiti, öğrencinin 100 tam puan üzerinden alması gereken baraj değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir.

2) Yarıyıl/yıl içi notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam not üzerinden alması gereken asgari not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir. Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.”

Notlar ve dereceleri

MADDE 24 – (1) (Değişiklik: RG- 08/03/2020 – 31062) “Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ders başarı not aralıkları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

                Not Aralıkları         Harf Notu        Dört Üzerinden Başarı Katsayısı          Anlamı

                      95-100                    A1                                    4,00                               Başarılı

                       90-94                     A2                                    3,75                               Başarılı

                       85-89                     A3                                    3,50                               Başarılı

                       80-84                     B1                                    3,25                               Başarılı

                       75-79                     B2                                    3,00                               Başarılı

                       70-74                     B3                                    2,75                               Başarılı

                       65-69                     C1                                    2,50                               Başarılı

                       60-64                     C2                                    2,25                               Başarılı

                       55-59                     C3                                    2,00                               Başarılı

                       45-54                     D1                                    1,75                           Şartlı Başarılı

                       40-44                     D2                                    1,50                           Şartlı Başarılı

                       35-39                     D3                                    1,00                           Şartlı Başarılı

                       30-34                     F1                                    0,50                              Başarısız

                        0-29                      F2                                    0,00                              Başarısız

                          0                         F3                                    0,00                              Devamsız”

(2) F1, F2, F3, YZ ve GR notları, başarısız olarak değerlendirilir.

(3) F1 notunun üst limiti ilgili birim için Senato tarafından belirlenen ham başarı notu altında kalan limitidir.

(4) GR, YT ve YZ harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Sınava Girmedi notu (GR); yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav notlarına ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmadan verilen nottur. GR notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. GR notu genel not ortalamasına katılır.

b) Yeterli notu (YT); kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

c) Yetersiz notu (YZ); kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.

(5) Yüzlük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversiteye yatay geçiş ile gelen öğrencinin notları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre dönüştürülür.

(6) Kopya çektiği sabit olan öğrenci kopya çektiği dersten sıfır alır.

Ders puanları ve akademik ortalama

MADDE 25 – (1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında her yarıyıl/yılsonunda öğrencilerin başarı durumu YNO/YSNO ve AGNO ile belirlenir. Bu amaçla kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl/yıl içinde alınan dersler için yapılırsa YNO/YSNO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa AGNO elde edilir. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notu YT olan dersler not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

(2) Başarı notlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenciye ön lisans veya lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümün öğretim planında öngörülen ve belirlenen en az AKTS kredi alt sınırı kadar dersi başarması, herhangi bir ders başarı notunun F1, F2,F3, YZ ve GR olmaması koşuluyla, AGNO’sunun en az 2,00 olması şarttır.

b) AGNO’su 2,00’ın altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, fakültede/yüksekokulda faaliyette bulunan öğrenci derneklerine, kulüplerine, öğrenci topluluklarına,  spor kollarına yönetici ve üye olamaz, yurt dışı değişim programlarına ve burslara aday gösterilmez.

c) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenci, öncelikle F1, F2 ve F3 notu aldığı dersleri tekrarlar. Ayrıca içinde bulunduğu dönemde açılan derslerden de alabilir. Bu öğrenci, not yükseltmek için D1, D2 ve D3 notu aldığı dersleri de alabilir. Not yükseltmek için alınan derslerde öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Ortak zorunlu derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 26 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri kredili ve zorunludur. Bu derslerde bağıl değerlendirme sistemi uygulanır.

Uygulamalı derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 27 – (1) İlgili yönetim kurullarınca karar verildiği takdirde bir yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden en az dört, iki yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden ise en az sekiz ara sınav yapılır. Bu derslere mahsus olmak üzere, ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl/yılsonu sınavına katılmazlar. Bu öğrencilere bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz. Ara sınavlarının ortalaması başarı notu olarak sayılır.

(2) Ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşamayan öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına katılırlar ve bu öğrencilerin başarı notu, 23 üncü maddede belirlenen şekilde hesaplanır.

Stajlar

MADDE 28 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler, konservatuvar, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yapılacak stajlar ve uygulamalı eğitim, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Öğrenciler, pratik dersleri, uygulamalı dersleri ve stajları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğer özel kuruluşlarda yapabilirler.

(3) Staj süresi içerisinde öğrenci, disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS)

 

MADDE 8- (1) BDS, bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistiksel bir yaklaşımdır. Bu sistemde bir notun, grubun genel HBN ortalamasından pozitif yönde uzaklaşması başarının artması, tersi yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak yorumlanır.

 

Ham Başarı Notu (HBN)

 

MADDE 9- (1) HBN, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasıdır. HBN, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Uzaktan eğitim kapsamında yürütülen derslerde bu oranlar senato tarafından belirlenir.

 

 

Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBNAL)

 

MADDE 10- (1) HBNAL, öğrencinin 100 tam puan üzerinden elde etmesi gereken HBN alt değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir.

 

Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı Geçme Notu Alt Limiti (GNAL)

 

MADDE 11- (1) BDS’de yarıyıl/yıl içi (ara sınav, etkinlik vb.) notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden alması gereken asgari nottur. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan,  lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir. İlgili dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.

 

Bağıl Başarı Notu (BBN)

 

MADDE 12- (1) BBN, bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilen öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde esas alınan bağıl nottur. BBN’nin hesaplanması amacıyla, öğrencilerin HBN’leri öncelikle ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart T skorlarına, ardından da 100’lük sisteme dönüştürülür. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılır:

 

T = [(X- µ)/ σ]*10 + 50

 

30 [2(T – 50) – 10]

BBN     = 70 +  —————————

 

2(A–50)-10

 

 1. = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin HBN’sinin, grubun ortalaması ve standart sapmasıyla bağıntılı hesaplanan standart puan.
 1. =  Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin HBN’si.

 

 • = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin ait olduğu grubun HBN’sinin aritmetik ortalaması.

 

 • = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin ait olduğu grubun HBN’sinin standart sapması.

 

      BBN     = HBN’nin harf notuna dönüştürülmesinde esas alınan T skorunun 100’lük sisteme dönüştürülmüş hali.

 1. = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrenci grubundaki en yüksek standart T skoru.

 

 1. Aşağıdaki öğrenciler BDS’ye dâhil edilmez ve harf notları belirtilen şekilde hesaplanır:

 

 1. HBNAL’yi geçemeyen öğrencilerden standart T skoru 20 ve altında kalanlar. Bu öğrenciler doğrudan F2 harf notu alarak başarısız sayılırlar.

 

 1. HBNAL’yi geçen öğrencilerden standart T skoru 80 ve üstüne kalanlar. Bu öğrenciler doğrudan A1 harf notu alarak başarılı sayılırlar.

 

 1. Yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olduğu hâlde girmeyen öğrenciler. Bu öğrenciler doğrudan F2 harf notu alarak başarısız sayılırlar,

 

 1. Devamsızlık sebebi ile başarısız olan öğrenciler. Bu öğrenciler doğrudan F3 harf notu alarak başarısız sayılırlar.

 

 1.  

Harf Notlarının Belirlenmesi

 

MADDE 13- (1) Öğrencilerin bir ders için hesaplanacak notlarının (HBN ya da BBN) harf notu karşılığının ve bu notların dörtlük sistemde esas alınacak katsayı değerlerinin belirlenmesinde Tablo 1’deki not aralıkları esas alınır.

 

 1. Harf notunun belirlenmesi amacıyla öncelikle bu yönergenin 12. Maddesinin (2) paragrafı uyarınca BDS’ye dâhil edilmeyen öğrenciler dışında dersi alan tüm öğrencilerin HBN’lerinin standart sapması hesaplanır.

 

 1. Hesaplanan standart sapmanın 8 ve altında olması halinde, Tablo 1’de öğrencinin HBN’sine karşılık gelen harf notu geçerli sayılır.

 

 1. Hesaplanan standart sapmanın 8’in üzerinde olması halinde, öğrencinin HBN ve BBN’sinin Tablo 1’deki aralıklardan hangisine karşılık geldiğine bakılır ve karşılığı daha yüksek olan harf notu geçerli sayılır.

 

 1. Bütünleme sınavı sonucunda oluşacak başarı harf notları, yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl/ yılsonu sınavı sonucunda sınıftaki/guruptaki bütün öğrencilerin başarısız olması durumunda ise bütünleme sınavında, öğrencinin Tablo 1’de yer alan HBN’sine karşılık gelen harf notu verilir.

 

Tablo 1. HBN veya BBN aralıklarının harf notu karşılıkları ve 4’lük sistemdeki katsayı değerleri (Fakültelerde “ham başarı notu alt limiti” 40 0lduğu için F1 aralığı 35

-39 olmalıdır. D3 harf notu fakültelerde yer almayacaktır.)

 

Not Aralıkları

Harf Notu

Dörtlük Sistem

Anlamı

 

 

 

 

95-100

A1

4,00

Başarılı

90-94

A2

3,75

Başarılı

85-89

A3

3,50

Başarılı

80-84

B1

3,25

Başarılı

75-79

B2

3,00

Başarılı

70-74

B3

2,75

Başarılı

65-69

C1

2,50

Başarılı

60-64

C2

2,25

Başarılı

55-59

C3

2,00

Başarılı

45-54

D1

1,75

Şartlı Başarılı

40-44

D2

1,50

Şartlı Başarılı

35-39

D3

1,00

Şartlı Başarılı

30-34

F1

0,50

Başarısız

0-29

F2

0,00

Başarısız

0

F3

0,00

Devamsız

 

Diğer Sınavların Değerlendirilmesi

 

MADDE 14- (1) Tek ders ve muafiyet sınavlarından alınan not, öğrencinin HBN’si olarak kabul edilir. Bu sınavlarda başarı ölçütü, ilgili birimin belirlediği GNAL’dir. Bu limitin üzerinde puan alamayan öğrenciler, F2 alarak başarısız sayılır. Bu limitin üzerinde not alan öğrencilerin harf notu, Tablo 1’de yer alan aralıklara göre belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

MADDE 30 – (1) Bir öğrenci mezuniyet için, ortak zorunlu dersler dâhil; ön lisans programlarında 120, dört yıllık lisans programlarında 240, beş yıllık lisans programlarında 300, altı yıllık lisans programlarında 360 AKTS’yi tamamlamalıdır.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için, izlemekte olduğu programda belirtilen bütün dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu staj gibi çalışmaları başarmış ve AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. AGNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler, D1, D2 ve D3 notu aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler.

(3) AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri D1, D2 ve D3 notu aldıkları dersleri, AGNO’su 2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alır. Tekrarlanan derslerde öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

Emrah GÜRKAN
Bölüm Başkanı
Hasan SUCU
Öğretim Görevlisi
[jtrt_tables id=”10021″]
[jtrt_tables id=”10022″]
[jtrt_tables id=”10023″]
[jtrt_tables id=”10024″]
[jtrt_tables id=”10025″]
[jtrt_tables id=”10026″]

1. SINIF GÜZ YARIYILI

101 ÖLÇME TEKNİĞİ

Birimler; birim sistemleri ve birim dönüşümleri,Uzunluk ölçümü, Ağırlık ölçümü, Alan ve hacim ölçümü, Sıcaklık ölçümü, Eğim ölçümü, Kesit ve çap ölçümü, Hız ve devir ölçümü, Işık seviyesi ölçümü, Ses seviyesi ölçümü, Basınç ve gerilme ölçümü, Moment ölçümü, Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan ölçü aletleri, Elektriksel büyüklüklerde birimler ve dönüşümleri, Ölçme hataları, Direnç, bobin ve kondansatör ölçümü (RLC ölçme), Akım ve gerilim ölçme, Frekans ölçümü, Osiloskop ile tepe değer, periyot, faz farkı ölçümü, Ölçü trafoları.,

103 DOĞRU AKIM DEVRELERİ

Elektrik Akımının Esasları, Doğru Akımda Devre Çözümleri, Kirşof Kanunları, Kaynak Bağlantıları, Doğru Akımda Kondansatör ve Bobin, Enerji Ve Güç Hesaplamak, Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimi Yöntemi, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi

105 TEMEL ELEKTRONİK

Yarı iletkenler, P ve N tipi yarı iletken malzemeler, PN birleşimi,  Diyot yapısı ve çeşitleri, Doğrultucu devreler; yarım dalga, tam dalga, köprü tipi tam dalga doğrultucu. Filtre devreleri; kondansatörlü, bobinli, π tipi. Regüle devreleri; zener diyotlu, seri, paralel ve entegreli. Bipolar jonksiyon transistörler (BJT), Transistörün anahtarlama elemanı ve yükselteç olarak kullanılması, İşlemsel yükselteç ve uygulamaları; eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, gerilim izleyici, toplayıcı, fark alıcı ve karşılaştırıcı.

131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama

151 MATEMATİK I

Sayılar, Üslü ve köklü sayılar, Modüler aritmetik, ondalıklı sayılar, Cebir ve polinomlar, Oran ve orantı, denklemler, eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Vektörler, Matrisler.

153 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

İnkılap kavramı, bölümleri / diğer kavramlar / dersin konusu ve ana fikri, Osmanlı devletinin genel yapısı, çöküş nedenleri, Osmanlı devletindeki reform hareketleri, Tanzimat dönemi, meşrutiyet dönemi, Trablus ve balkan savaşları, I. Dünya savaşı, fikir akımları, Mondros mütarekesi, Anadolu’nun paylaştırılması ve İzmir’in işgali, İstanbul’un işgali, milli dernekler, azınlık dernekler, yeni Türk devletinin kuruluşu, Atatürk’ün samsun’a çıkışı, Amasya genelgesi, Erzurum kongresi, Sivas kongresi, Amasya görüşmeleri, son Osmanlı meclisi, misak-ı milli, T.B.M.M. açılışı, meclis yapısı, iç ayaklanmalar, Sevr antlaşması, I. ve II. Savaşları, Eskişehir – Kütahya savaşları, Sakarya meydan savaşı, büyük taarruz, Mudanya mütarekesi, Lozan antlaşması.

155 YABANCI DİL I

Konuşma: Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendinin Tanıtma, Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma, Bilgi Almak İçin Soru sorma, Sorulan Sorulara Cevap Verme, İş Görüşmelerinde İstenilen Bilgiyi Verme, Diğer Çalışanlarla İlgili Bilgi Verme, Önerilerde bulunma, Önerilere Cevap Verme, Problem sorma ve Bu tür sorulara Cevap Verme, Zaman Veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara cevap Verme, Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme, Telefonla Konuşma tekniği, Teklif de Bulunma, Devam Eden Bir İşle İlgili Bilgi Verme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma, Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler, Geçmişteki Olaylardan bahsetme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma. Dinleme-Anlama: İş Ortamında Kullanılan Eşya ve Malzemelerin Tanıtılması ve Bu Malzemelerin Fonksiyonları, Mesleki Konularda Dinlediğinin Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği. Yazma: Noktalama İşaretlerinin (İmla Kurallarının) Kullanımı, Dinlediği ve Okuduğu İlgili Gerekli Bilgilerin Not Alınması, Direktif Yazma, Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma, Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına göre Sıralanması, CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme, Kişisel Mektup ve Mesaj Yazma, Bir Cismi, Mekânı Veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama, Davetiye Yazma. Okuma-Anlama: Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme.

157 TÜRK DİLİ I

Dil, diller ve Türk dili, dilin insan hayatındaki önemi, dillerin doğuşu ve dilin özellikleri, Türk dilinin özellikleri, dilbilgisi, sözcük, cümle, bunların iletişim açısından önemi, yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları/ kelime türleri, kelimelerin ses ve şekil yapısı, isim, fiil, zarf ve edatların okunuşları, türleri ve bunların Türkçe de kullanılışları, anlatımın öğeleri ve türleri, ana düşünce ve yardımcı düşünceler, konu ve konu türler,, açıklama, tartışma, betimleme ve öyküleme, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri (diksiyon).

1. SINIF BAHAR YARIYILI

102 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

D.A. makinelerinin çalışma ilkeleri, yapısı ve parçaları,D.A. makinelerinde indüklenen gerilim ve moment hesabı, D.A. makinelerinde besleme şekilleri ve endüvi reaksiyonu, D.A genaratörlerinin (dinamoların) temel davranışları (karakteristikleri), D.A.motorlarında yol verme ,hız kontrolü ve frenleme, Tek fazlı ve üç fazlı transformatörlerinin yapısı ve çalışma ilkeleri, Transformatörlerin boşta, kısa devre ve yükte çalışması, Transformatörlerin eşdeğer devresi ve transformatörlerde verim, Üç fazlı transformatörlerin değişik bağlantı grupları.

104 TESİSATA GİRİŞ

Elektrik şebeke ve tesisleri ile ilgili temel kavramlar, A.G. şebeke tipleri ve koruma önlemleri, Elektrik tesisat teknolojisi ve uygulamaları (İç tesisat malzemeleri, tanımları, uygulamaları, ışık kaynakları, zayıf akım tesisleri, İletkenleri bağlama, ekleme, lehimleme ve uçlandırma), Gerilim düşümü hesapları (D.A.’da, 1 fazlı A.A devrelerde, 3 fazlı A.A’ devrelerde), Elektrik iç tesisat yönetmeliğinin incelenmesi ve uygulanması.

106 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ

Alternatif Akım Esasları, Seri Devreler, Paralel Devreler, Yıldız – Üçgen Dönüşümü, Çevre Akımlar Yöntemi, Düğüm Gerilimleri Yöntemi, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi, Tek Fazlı Devrelerde Güç Ve Enerji, Üç Fazlı Devrelerde Güç, Trafolu Güç Kaynakları, Doğrultucu Devreleri, Filtreler, Regüle Devresi, Anahtarlamalı Güç Kaynakları Alternatif akım kaynakları , Alternatif akımda devre çözüm teknikleri , Alternatif akımda devre çözümleri , Seri devreler Paralel devreler ,  Rezonans devreleri , Alternatif akımda güç ve kompanzasyon ,  Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji ,  Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji

110 TEKNİK RESİM

Resim kâğıtlarının katlanması, ölçümlerin anlamı, yazı tipleri ve rakamlar, çizgi ve çeşitlerinin öğretilmesi, Temel geometrik çizimler (Doğrular, açılar, üçgen, daire ile ilgili çizimler), Temel geometrik çizimler (Çember ve teğet doğrular, yaylar, oval , elips, spiral, evolvent, sikolit eğrisi)çizimler, Ölçekler, tanımı, önemi ve çeşitleri Perspektiften görünüş çıkarmak. Mimari plan üzerinde tesisat çizimi, Temel çizim komutları, temel tesisat çizimi, Programın özellikleri, çizim ekranını, ölçülendirme, temel çizim komutları

152 MATEMATİK II

Karmaşık sayıların tanımı, vektörel olarak gösterimi, Karmaşık sayların kartezyen formda dört işlemi, Karmaşık sayıların kutupsal ve kartezyen dönüşümleri, Karmaşık sayların kutupsal formda dört işlemi, Karmaşık sayıların mesleki alanda kullanımı, Üstel fonksiyonların özellikleri ve işlemleri, Logaritma fonksiyonunun tanımı ve Logaritma alma yöntemleri, Logaritma fonksiyonunun mesleki alanda kullanımı, Türev tanımı ve Türev alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde Türevin uygulanması. Türevin mesleki alanda kullanımı, İntegralin tanımı ve İntegral alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde İntegralin uygulanması. İntegralin mesleki alanda kullanımı

154 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Kıyafet Düzenlenmesi, Şapka İnkılâbı, Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması, Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler, 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı, Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları, Eğitim İnkılabı, Önemi, Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler, Eğitim Aksaklıkları, 1924 Devrim Yasalarının Önemi, Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi, Çok Partili Dönem, Terakkiperver ve Serbest Fırka, Parti Tanımı Demokrasi Kavramı, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri, Milli Bağımsızlık, Milli İrade, Milli Beraberlik, Yurtta ve Dünyada Barış, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürk Devri Dış Politikası, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Balkan Antantı, Hatay Sorunu.

156 YABANCI DİL II

Konuşma: Yön Sorma, Yön Tarif Etme, Tercih Yapma, Tercih Sorma, Bir İşlemin, İşin Nasıl Yapıldığını Sorma, Anlatma, Bir Ürünün Avantajı, Alanı İle İlgili İşlerin Kıyaslanması, Gelecekten Bahsetme, Gelecekle İlgili Tahminde Bulunma, İhtimallerden ve Tahminlerden, Bir Durumu, İşlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma, Geçmişte Olmuş, Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar, Bir İşin, İşlemin Amacının Açıklanması, Benzerlik ve farklılıkların İfade Edilmesi, Sebep, Sonuç Sorma ve İfade Etme. Dinleme-Anlama: Alanı İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme, Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi, Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması, Kelime Başlarına veya Sonlarına Gelen Yapım Eklerinin Anlaşılması, Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme, Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme. Yazma: Dinleme ve Okuduklarını Not Alma, Alanı İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma , İş Mektupları Yazma , Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma , Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması. Okuma-Anlama: Zıtlık Bildiren İfadeler, Relative Clause Yapıları, “Post Modifier” Kısaltılmış Relative Clause Yapılar , “Noun sClause” Yapıları, “Infinitive-Gerund Yapıları, Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi, Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi.

158 TÜRK DİLİ II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma, Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma, Yazıların İncelenmesi, Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma, Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları.

2. SINIF GÜZ YARIYILI

201 ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER

Üç fazlı asenkron motorların yapısı, özellikleri ve çalışma prensibi, Üç fazlı asenkron motorların eşdeğer devreleri, Üç fazlı asenkron motorlarda boşta çalışma kısa devre ve yükte çalışması, Asenkron motorlarda yol verme hız kontrolü ve frenleme, Tek fazlı motorlar, Senkron generatörlerin ve senkron motorların yapısı özellikleri çalışma yöntemleri ve ilkeleri, Senkron generatörlerde omik endüktif ve kapasitif yükler için fazör diyagramı, Senkron generatörlerin paralel bağlanması, Senkron motorlarda yol verme, Senkron motorların endüktif kapasitif ve omik çalışması halinde fazör diyagramı, Senkron makinenin yüklenmesi

203  ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerini bilmek , Termik santrallerin işleyişini bilmek , Nükleer santrallerin işleyişini bilmek , Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek , Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişini bilmek , Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek , koruma rölelerini seçmek , Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, Koruma Rölelerini Seçmek , Parafudur, sigorta montajı , Kuranportör montajı

205  İŞLETME YÖNETİMİ I

Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

207 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I

Temel çizim yöntemleri, Verilen bir cismin çizimi, Perspektif resimden görünüş ve kesit çıkarma, katmanları, renkleri ve çizgileri, Mimari plan üzerinde tesisat çizimi, Temel çizim komutları, temel tesisat çizimi, Programın özellikleri, çizim ekranını, ölçülendirme, temel çizim komutları

209 SENSÖRLER VE TRANSDUSERLER

Konum Algılayıcıları, Sıcaklık algılayıcıları, Nem algılayıcıları, Akış Algılayıcıları, Seviye algılayıcıları, Basınç algılayıcıları, Darbe (kuvvet) algılayıcıları, Hız/titreşim/ivme algılayıcıları, Yaklaşım algılayıcıları, Işık şiddeti algılayıcıları, Renk algılayıcıları.

211 SAYISAL ELEKTRONİK

Sayı sistemleri, lojik kapılar, Mantıksal entegre çeşitleri, boolean matematiği, Karno haritası, Kodlayıcılar, Kod çözücüler, veri seçiciler, Veri dağıtıcılar, toplayıcılar, Çıkarıcılar, Karşılaştırıcılar

213 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

Çalışma Konusunu Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak, Gerekli Malzemeleri Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak, Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak, Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak, Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak, Sistemin/Ürünü Test Etmek, Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak

215 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ

Doğru akım motorları, Fırçasız Doğru Akım Motorları, Üç Fazlı Motorlar, Bir Fazlı Motorlar, Step Motorlar, Servo Motorlar, Üniversal Motorlar, Lineer Motorlar. Kumanda Elemanları, Koruma Röleleri, Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Dirençle Yol Verme, Rotoru Sargılı Asenkron Motorlara Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme, Çift devirli motorlarda kumanda, Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri, Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Doğru akım motorlarına yol verme, Doğru akım motorlarında devir yönü değiştirme, Doğru akım motorlarında frenleme.

231 PANO TASARIMI VE MONTAJI

Malzemelerin, projeye ve standartlara uygun bir şekilde seçilmesi ve panoya montajının yapılması,  cihazlar arası kablo ve bara bağlantılarının hatasız ve standartlara uygun bir şekilde yapılması, panoların her türlü testlerinin yapılması ve yerine montajı yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır

233 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Programa Giriş ve Temel Parametreler, Katmanlar ve Çizgiler, 2B Geometrik şekillerin Çizilmesi ve Düzenlenmesi, 2B çizim ve Şekillerin biçimlendirilmesi, 2B Ölçme ve Tolerans, Ploter ve Printer Kullanımı – Çıktı Almak , 3B Çizim Koordinat Sistemi ve Temel Parametreler, Taslak Model Çizimlerinin Oluşturulması , Katı ve Yüzey Modellerin Oluşturulması ve Düzenlenmesi. Katı ve Yüzey Modellerde İşlemler, 3B Çizimlerin Düzenlenmesi Ve Biçimlendirilmesi, 3B Modellerde Ölçüm ve Resimlerin İmalata Hazır Getirilmek, Diğer Yazılım Ve Sistemlere Aktarma

235 SCADA SİSTEMLERİ

Scada Programlarının Kurulumu, Scada Programı İle Kontrol Cihazı Bağlantısı, Scada Arayüz Tasarımı, OPC SERVER Kullanımı, OPC SERVER Kullanımı, TAG LOGGING Yapmak, ALARM HANDLİNG Yapmak, Veritabanına Kayıt, Görsel Programlama Nesneleri, Görsel Programlama İle Bilgisayar Portları, Görsel Programlama Dili İle Cihaz Kontrolü, Görsel Programlama İle Veri İzlemek Ve Kayıt.

237 ÖZEL TESİSAT

Tehlikeli ve rahat çalışma olanağı vermeyen ortamlar, Tarım hayvancılık ve bahçecilik uygulamaları, Şantiye geçici tesisatı, Yıldırım çarpmasına karşı yapı ve tesislerin korunması, Katodik korunma, Oto elektriği, Güvenlik sistemleri

251 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Amacı ve Önemi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Kavramlar Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü İş Kazaları Meslek Hastalıkları İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan maliyetler

2. SINIF BAHAR YARIYILI

202 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER

PLC kavramları , PLC üniteleri , Bit lojik komutları ,Zamanlayıcı komutları , Sayıcı komutları , Karşılaştırma komutları , Matematik komutları , Lojik işlem ve program kontrol komutları , Sıralama Kontrol Rölesi (SCR) Komutları , PLC arayüz programı , Ladder diyagramı ile program yazma

204 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

Bu derste, her türlü yüksek gerilim şebekelerine ait malzemelerin tanıtılması, montajına ait işlemler için Direk montajı , Direklere Travers, Konsol Montajı ,  İzolatör ve diğer elemanların Montajı , Havai Hat İletkenleri ve Bağlantıları , Direkler,Donanımları ve Hatların Bakımı , ENH oluşan arızalar , Güç Trafosu ve Ölçü Trafosu Montajı , Bara Sisteminin Montajı , Kesici ve Ayırıcı montajı ,  Şalt sistemlerinde oluşan arızalar , Panoların ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımı

206 HİDROLİK – PNÖMATİK

Pnömatik Devre Elemanları-Pnömatik Devre Tasarımı, Pnömatik Sistemler-Elektro-pnömatik Devre Elemanları, Elektro-Pnömatik Devre, Elektro-Pnömatik Sistem, Hidrolik Devre Elemanları, Hidrolik Devre Tasarımı – Hidrolik Sistem, Hidrolik Sistem – Elektro Hidrolik Devre Elemanlarını, Elektro-Hidrolik, Elektro Hidrolik Sistem

208 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA

Yapı mevzuatı/keşif ve yönetmelikler, Şartnameler, Havai hat mevzuatı, Havai hat şartnameleri, Topografik bilgiler, Yer altı kablo tesisi, Yönetmelikler, Şartnameler, Güvenlik sistemleri, Tesis ve donanım bilgileri, Güvenlik sistem yönetmeliği, Montaj öncesi planlama, Demontaj öncesi planlama, Proje keşif özetleri, Proje keşif özetleri, İhale şartnamesi hazırlamak, İhale dosyası hazırlamak, Bireysel müşteriler abone işlemleri, Özel müşteriler abone işlemi, TUS sözleşmesi, Yüklenici sözleşmesi, Tutanak hazırlama yöntem ve usulleri

210 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR

Step Motorlar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, yol verme yöntemleri, Step motor sürücüleri, Servo Motorlar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, yol verme yöntemleri, servo motor sürücüleri, Üniversal Motorlar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, yol verme yöntemleri, üniversal motor sürücüleri, Lineer Motorlar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, yol verme yöntemleri, lineer motor sürücüleri, Gölge Kutuplu Motorlar; yapısı, çalışma şekilleri, çeşitleri, yol verme yöntemleri, gölge kutuplu motor sürücüleri

212 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE-2

Mimari, Elektrik, Makine Projelerini okumak ve bilgisayar ortamına aktarmak, Proje planlamak, Zayıf akım tesisat projelerini bilgisayar ortamında çizmek, Aydınlatma projelerini bilgisayar ortamında çizmek, Proje hesaplarını yapmak, Kuvvet projelerini bilgisayar ortamında çizmek, Tesis projelerini bilgisayar ortamında çizmek.

232 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın Üretim ve Hizmet Sektöründe Önemi, Yönetim Kalitesi ve Standartları, Çevre Standartları, Kalite Yönetim Sistemi Modelleri, Stratejik Yönetim, Yönetime Katılma, Süreç Yönetim Sistemi, Kaynak Yönetimi Sistemi, Üretimde Kalite Kontrolü, Muayene ve Örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar

234 MESLEKİ TEKNİK YÖNTEMLER

Kumpas ve Mikrometre çeşitleri ,üzerindeki işaret ve parçaların görevleri, Çektirme aleti çeşitleri ve elemanlarının görevleri ve Anahtar takımı normları, Alyan,boru anahtarı,kurbağacık, lokma takımı, ayarlı pensenin kullanım yerleri ve görevleri, Emniyet kemeri ve Ayakçak takımı, kullanımı. c) Direk üzerinde davranış kurallarını bilmesi, Kablo soyma yöntemleri, Kablo başlığı ve çeşitleri, Kablo çeşitleri, Protolin malzemesi ve özelliği, İzolasyon malzemeleri, Ek çeşitleri, Ek çeşitleri uygulamaları, Matkaplar ve çeşitleri, uçları. Testere çeşitleri kullanım yerleri, Mengene çeşitleri, Zımpara taşlama makineleri, Spiral taşları ve kullanım yerleri, Eğe çeşitleri ve kullanım yerleri, Kaynak ve çeşitleri, Kaynak makineleri ve kullanım yerleri, Kaynak sırasında dikkat edilecek hususlar, Elektrot çeşitleri kullanım yerleri, kaynak kontrol yöntemleri, Seri ve Paralel elektriksel bağlantılar ve Ölçü aletinin arızalanması durumunda devrede oluşabilecek elektriksel durumlar, Seri ve Paralel elektriksel bağlantılar ve Ölçü aletinin arızalanması durumunda devrede oluşabilecek elektriksel durumlar, Üreteçlerin seri paralel bağlanması ve almaçların devreye bağlanması. Almacın yüke, yükün almaca etkileri.

236 EV CİHAZLARI

Yıkayıcı ve Kurutucu Cihazlar , Yıkayıcı ve Kurutucu Cihazlar, Yıkayıcı ve Kurutucu Cihazların Kullanımı , Yıkayıcı ve Kurutucu Cihazların Kullanımı, Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar , Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar , Isıtıcı ve Pişirici Cihazların Kullanımı , Soğutucu Cihazlar , Soğutucu Cihazlar, Soğutucu Cihazların Kullanımı ,Temizleyici ve Havalandırıcı Cihazlar , Temizleyici ve Havalandırıcı Cihazların Kullanımı

238 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI

Program menüleri, Devre çizimi, Devre Analizi, Program Menüleri, Manuel Baskı Devre Çizmek, Otomatik Olarak Baskı Devre Çizmek, Baskı Devre Hazırlamak, Pozlandırma yöntemi, Montaj yapmak

240 SARIM TEKNİĞİ

Elektrik makinelerinde malzeme teknolojisi, Doğru akım makineleri ve üniversal motorların sargıları, Alternatif akım makineleri sargıları. Bir ve üç fazlı asenkron motor sargılarının uygulaması.

254 MESLEKİ YABANCI DİL

Temel teknik terimler, sözlük ve dokümanlar , Teknik dokümanlardaki isim, sıfat ve zarf cümleciklerinin  belirlenmesine ilişkin örnekler , Teknik dokümanlarda matematiksel işlemlere ilişkin örnekler ,  Elektrikle ilgili teknik dokümanların incelenmesi , Elektrik alanındaki teknik alet ve cihazlar için katalogların incelenmesi ,Mesleki yabancı dilde sözlü iletişim , Mesleki yabancı dilde yazılı iletişim , Mesleki yabancı dilde iş başvurusu yapma.

Turkish