Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Program Hakkında
Akademik Personel
Ders Listesi
Ders İçerikleri
Galeri
Ders Bilgi Paketi

Programın Tanımı

  Günümüz iş dünyası hızlı değişim ve gelişim sürecin içinde olup, yeni işletme teorilerinin üretildiği ve uygulalara yöneldiği bir duruma gelmiştir. Bu yapı içerisinde sekreterlik de sınırlı işler yapan ve tesadüfen kazanılmış bir meslek değil, organizasyon içinde kendisine belirlenen görevi yerine getiren bir sistematik yapıya dönüşmüştür. Program; kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek, büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerilerine sahip ve yaratıcılık bilincinde büro yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin 30 işgünü staj ile öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktararak mesleki beceri ve davranış kazanmaları sağlanır.

 

Programın Amacı

 Büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden, büro teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan ve büronun yönetimini gerçekleştiren, yeniliklere, gelişmelere açık kişiler yetiştirmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, büro hizmetlerini yönetim fonksiyonlarına göre gerçekleştiren, yöneticinin çalışmalarına etkili bir şekilde destek veren ve yönetimde verimliliğe katkı sağlayan yönetici asistanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmek bölümün hedefidir.

 

Programın Misyonu

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının misyonu; çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için, iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi gözönüne alınarak programın sürekli güncel tutulması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir.

 

Programın Vizyonu

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının vizyonu; çağın gerekleri çerçevesinde, sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyonun parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde eleman yetiştirilmesi felsefesinde ilerlemektir.

 

İş İmkanları

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, başta, TBMM ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu olmak üzere, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde büro yöneticisi, üst yönetim asistanı olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.

 

Yatay Geçiş Yapabilecek ÖnLisans Programları

 Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkanı mevcuttur.

 

Dikey Geçiş Yapabilecek Lisans Programları

 • Büro Yönetimi Öğretmenliği
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Yönetim Bilişim Sitemleri
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İktisat
 • İşletme
 • Dokümantasyon ve Enformasyon

 

Ölçme ve Değerlendirme:

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlar; muafiyet sınavı, ara sınav, mazeret ara sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavdan oluşur. İlgili bölüm kurulunca, dersin niteliğine göre bu sınavların yazılı, yazılı-sözlü ya da uygulamalı olarak yapılmasına karar verilebilir.

(2) Muafiyet sınavı, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl/yılbaşında girebilir. Bu sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Ara sınav, yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.

b) Bir dersten kaç ara sınav yapılacağı eğitim ve öğretimin başladığı günü izleyen on beş gün içinde, dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili birim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

c) Ara sınav tarihleri en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

ç) İki yarıyıl devam eden dersler için en az bir ara sınav yapılır.

d) Ayrı ders niteliğindeki proje, ödev, laboratuvar, bitirme çalışması, atölye ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçer.

e) Ara sınav sonuçları, yarıyıl/yılsonu sınavından en geç iki hafta önce ilan edilir.

f) Ara sınav not ortalaması öğrencinin sınavlarda aldığı notlar toplamının sınav sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bu şekilde bulunan sayının kesir kısmı 0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir.

g) Teorik derslerde ve uygulaması da olan teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler ara sınavına giremez.

(4) Mazeret ara sınavı, haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Haklı ve geçerli nedenlerin kabulünde, 32 nci madde hükmü uygulanır.

(5) Yarıyıl/yılsonu sınavı, yarıyıl/yılsonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına katılabilmesi için, derse kayıtlı olması ve kayıtlı olunan ders, teorik veya uygulaması da olan teorik bir  ders ise, en az %70’ine  sadece uygulamalı ders ise, en az %80’ine devam etmiş olması gerekir.

b) Yarıyıl/yılsonu sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Bu sınavlar bir yarıyıl/yılda açılan her ders için birer kez açılır ve ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Bütünleme sınavları, her yarıyılın/yılın sonunda Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için, sınavların yapılacağı yarıyılda, ilgili derslere kayıt yaptırmış olmaları ve bu derslerin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir.

b) Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarında, D1, D2, D3 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına isteğe bağlı olarak, F1 ve F2 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavına isteğe bağlı olmadan zorunlu olarak girebilirler. Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

ç) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl/yılsonu sınav notu yerine geçer.

(7) Tek ders sınavı; AGNO’su en az 2,00 olmak koşuluyla, mezun durumunda olan ve takip ettiği eğitim-öğretim programında yer alan derslerden biri hariç, diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrencilere başarısız oldukları tek ders için açılan sınavdır. Bu sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınavı, yarıyıl/yılsonu bütünleme sınavlarından sonra yapılır.

b) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına girme şartını sağlamaları gerekir.

c) Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar dersin okutulduğu döneme bakılmaksızın güz ve bahar yarıyılı/yılsonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavlarına sınırsız girme hakkı elde ederler. Tek ders sınavına gireceği yarıyıl/yılda, kayıt yenileme işlemi yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl/yıla ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini, sınav öncesinde yatırmak zorundadırlar.

ç) Yaz okulundan ders alıp tek derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp tek derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra tek ders sınavı açılır.

d) Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen başarı notlarından birini almaları zorunludur.

(8) Ek sınav; azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine, mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere sınava girme koşullarını yerine getirdikleri halde başarısız oldukları bütün dersler için verilen sınavları ifade eder. Ek sınav tarihleri akademik takvim ile belirlenir.

Başarı notu

MADDE 23 – (1) Ders başarı notunun hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bağıl değerlendirme sistemi uygulaması ile ilgili esaslar Senato tarafından tespit edilir.

b) Ham başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60’ı toplanarak bulunur.

c) (Değişiklik : RG- 08/03/2020 – 31062) “Bağıl değerlendirme sisteminde aşağıdaki limitler esas alınır:

1) Ham başarı notu alt limiti, öğrencinin 100 tam puan üzerinden alması gereken baraj değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir.

2) Yarıyıl/yıl içi notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam not üzerinden alması gereken asgari not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir. Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.”

Notlar ve dereceleri

MADDE 24 – (1) (Değişiklik: RG- 08/03/2020 – 31062) “Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ders başarı not aralıkları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

                Not Aralıkları         Harf Notu        Dört Üzerinden Başarı Katsayısı          Anlamı

                      95-100                    A1                                    4,00                               Başarılı

                       90-94                     A2                                    3,75                               Başarılı

                       85-89                     A3                                    3,50                               Başarılı

                       80-84                     B1                                    3,25                               Başarılı

                       75-79                     B2                                    3,00                               Başarılı

                       70-74                     B3                                    2,75                               Başarılı

                       65-69                     C1                                    2,50                               Başarılı

                       60-64                     C2                                    2,25                               Başarılı

                       55-59                     C3                                    2,00                               Başarılı

                       45-54                     D1                                    1,75                           Şartlı Başarılı

                       40-44                     D2                                    1,50                           Şartlı Başarılı

                       35-39                     D3                                    1,00                           Şartlı Başarılı

                       30-34                     F1                                    0,50                              Başarısız

                        0-29                      F2                                    0,00                              Başarısız

                          0                         F3                                    0,00                              Devamsız”

(2) F1, F2, F3, YZ ve GR notları, başarısız olarak değerlendirilir.

(3) F1 notunun üst limiti ilgili birim için Senato tarafından belirlenen ham başarı notu altında kalan limitidir.

(4) GR, YT ve YZ harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Sınava Girmedi notu (GR); yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav notlarına ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmadan verilen nottur. GR notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. GR notu genel not ortalamasına katılır.

b) Yeterli notu (YT); kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

c) Yetersiz notu (YZ); kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.

(5) Yüzlük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversiteye yatay geçiş ile gelen öğrencinin notları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre dönüştürülür.

(6) Kopya çektiği sabit olan öğrenci kopya çektiği dersten sıfır alır.

Ders puanları ve akademik ortalama

MADDE 25 – (1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında her yarıyıl/yılsonunda öğrencilerin başarı durumu YNO/YSNO ve AGNO ile belirlenir. Bu amaçla kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl/yıl içinde alınan dersler için yapılırsa YNO/YSNO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa AGNO elde edilir. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notu YT olan dersler not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

(2) Başarı notlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenciye ön lisans veya lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümün öğretim planında öngörülen ve belirlenen en az AKTS kredi alt sınırı kadar dersi başarması, herhangi bir ders başarı notunun F1, F2,F3, YZ ve GR olmaması koşuluyla, AGNO’sunun en az 2,00 olması şarttır.

b) AGNO’su 2,00’ın altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, fakültede/yüksekokulda faaliyette bulunan öğrenci derneklerine, kulüplerine, öğrenci topluluklarına,  spor kollarına yönetici ve üye olamaz, yurt dışı değişim programlarına ve burslara aday gösterilmez.

c) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenci, öncelikle F1, F2 ve F3 notu aldığı dersleri tekrarlar. Ayrıca içinde bulunduğu dönemde açılan derslerden de alabilir. Bu öğrenci, not yükseltmek için D1, D2 ve D3 notu aldığı dersleri de alabilir. Not yükseltmek için alınan derslerde öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Ortak zorunlu derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 26 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri kredili ve zorunludur. Bu derslerde bağıl değerlendirme sistemi uygulanır.

Uygulamalı derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 27 – (1) İlgili yönetim kurullarınca karar verildiği takdirde bir yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden en az dört, iki yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden ise en az sekiz ara sınav yapılır. Bu derslere mahsus olmak üzere, ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl/yılsonu sınavına katılmazlar. Bu öğrencilere bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz. Ara sınavlarının ortalaması başarı notu olarak sayılır.

(2) Ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşamayan öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına katılırlar ve bu öğrencilerin başarı notu, 23 üncü maddede belirlenen şekilde hesaplanır.

Stajlar

MADDE 28 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler, konservatuvar, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yapılacak stajlar ve uygulamalı eğitim, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Öğrenciler, pratik dersleri, uygulamalı dersleri ve stajları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğer özel kuruluşlarda yapabilirler.

(3) Staj süresi içerisinde öğrenci, disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS)

 

MADDE 8- (1) BDS, bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistiksel bir yaklaşımdır. Bu sistemde bir notun, grubun genel HBN ortalamasından pozitif yönde uzaklaşması başarının artması, tersi yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak yorumlanır.

 

Ham Başarı Notu (HBN)

 

MADDE 9- (1) HBN, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasıdır. HBN, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Uzaktan eğitim kapsamında yürütülen derslerde bu oranlar senato tarafından belirlenir.

 

 

Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBNAL)

 

MADDE 10- (1) HBNAL, öğrencinin 100 tam puan üzerinden elde etmesi gereken HBN alt değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir.

 

Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı Geçme Notu Alt Limiti (GNAL)

 

MADDE 11- (1) BDS’de yarıyıl/yıl içi (ara sınav, etkinlik vb.) notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden alması gereken asgari nottur. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan,  lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir. İlgili dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.

 

Bağıl Başarı Notu (BBN)

 

MADDE 12- (1) BBN, bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilen öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde esas alınan bağıl nottur. BBN’nin hesaplanması amacıyla, öğrencilerin HBN’leri öncelikle ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart T skorlarına, ardından da 100’lük sisteme dönüştürülür. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılır:

 

T = [(X- µ)/ σ]*10 + 50

 

30 [2(T – 50) – 10]

BBN     = 70 +  —————————

 

2(A–50)-10

 

 1. = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin HBN’sinin, grubun ortalaması ve standart sapmasıyla bağıntılı hesaplanan standart puan.
 1. =  Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin HBN’si.

 

 • = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin ait olduğu grubun HBN’sinin aritmetik ortalaması.

 

 • = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin ait olduğu grubun HBN’sinin standart sapması.

 

      BBN     = HBN’nin harf notuna dönüştürülmesinde esas alınan T skorunun 100’lük sisteme dönüştürülmüş hali.

 1. = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrenci grubundaki en yüksek standart T skoru.

 

 1. Aşağıdaki öğrenciler BDS’ye dâhil edilmez ve harf notları belirtilen şekilde hesaplanır:

 

 1. HBNAL’yi geçemeyen öğrencilerden standart T skoru 20 ve altında kalanlar. Bu öğrenciler doğrudan F2 harf notu alarak başarısız sayılırlar.

 

 1. HBNAL’yi geçen öğrencilerden standart T skoru 80 ve üstüne kalanlar. Bu öğrenciler doğrudan A1 harf notu alarak başarılı sayılırlar.

 

 1. Yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olduğu hâlde girmeyen öğrenciler. Bu öğrenciler doğrudan F2 harf notu alarak başarısız sayılırlar,

 

 1. Devamsızlık sebebi ile başarısız olan öğrenciler. Bu öğrenciler doğrudan F3 harf notu alarak başarısız sayılırlar.

 

 1.  

Harf Notlarının Belirlenmesi

 

MADDE 13- (1) Öğrencilerin bir ders için hesaplanacak notlarının (HBN ya da BBN) harf notu karşılığının ve bu notların dörtlük sistemde esas alınacak katsayı değerlerinin belirlenmesinde Tablo 1’deki not aralıkları esas alınır.

 

 1. Harf notunun belirlenmesi amacıyla öncelikle bu yönergenin 12. Maddesinin (2) paragrafı uyarınca BDS’ye dâhil edilmeyen öğrenciler dışında dersi alan tüm öğrencilerin HBN’lerinin standart sapması hesaplanır.

 

 1. Hesaplanan standart sapmanın 8 ve altında olması halinde, Tablo 1’de öğrencinin HBN’sine karşılık gelen harf notu geçerli sayılır.

 

 1. Hesaplanan standart sapmanın 8’in üzerinde olması halinde, öğrencinin HBN ve BBN’sinin Tablo 1’deki aralıklardan hangisine karşılık geldiğine bakılır ve karşılığı daha yüksek olan harf notu geçerli sayılır.

 

 1. Bütünleme sınavı sonucunda oluşacak başarı harf notları, yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl/ yılsonu sınavı sonucunda sınıftaki/guruptaki bütün öğrencilerin başarısız olması durumunda ise bütünleme sınavında, öğrencinin Tablo 1’de yer alan HBN’sine karşılık gelen harf notu verilir.

 

Tablo 1. HBN veya BBN aralıklarının harf notu karşılıkları ve 4’lük sistemdeki katsayı değerleri (Fakültelerde “ham başarı notu alt limiti” 40 0lduğu için F1 aralığı 35

-39 olmalıdır. D3 harf notu fakültelerde yer almayacaktır.)

 

Not Aralıkları

Harf Notu

Dörtlük Sistem

Anlamı

 

 

 

 

95-100

A1

4,00

Başarılı

90-94

A2

3,75

Başarılı

85-89

A3

3,50

Başarılı

80-84

B1

3,25

Başarılı

75-79

B2

3,00

Başarılı

70-74

B3

2,75

Başarılı

65-69

C1

2,50

Başarılı

60-64

C2

2,25

Başarılı

55-59

C3

2,00

Başarılı

45-54

D1

1,75

Şartlı Başarılı

40-44

D2

1,50

Şartlı Başarılı

35-39

D3

1,00

Şartlı Başarılı

30-34

F1

0,50

Başarısız

0-29

F2

0,00

Başarısız

0

F3

0,00

Devamsız

 

Diğer Sınavların Değerlendirilmesi

 

MADDE 14- (1) Tek ders ve muafiyet sınavlarından alınan not, öğrencinin HBN’si olarak kabul edilir. Bu sınavlarda başarı ölçütü, ilgili birimin belirlediği GNAL’dir. Bu limitin üzerinde puan alamayan öğrenciler, F2 alarak başarısız sayılır. Bu limitin üzerinde not alan öğrencilerin harf notu, Tablo 1’de yer alan aralıklara göre belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

MADDE 30 – (1) Bir öğrenci mezuniyet için, ortak zorunlu dersler dâhil; ön lisans programlarında 120, dört yıllık lisans programlarında 240, beş yıllık lisans programlarında 300, altı yıllık lisans programlarında 360 AKTS’yi tamamlamalıdır.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için, izlemekte olduğu programda belirtilen bütün dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu staj gibi çalışmaları başarmış ve AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. AGNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler, D1, D2 ve D3 notu aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler.

(3) AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri D1, D2 ve D3 notu aldıkları dersleri, AGNO’su 2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alır. Tekrarlanan derslerde öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

 

 

Semiha KILIÇASLAN
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi
Öğr. Gör. Gamze ERGİN
Öğretim Görevlisi

Ders Listesi pdf 

[jtrt_tables id=”10015″]
[jtrt_tables id=”10016″]
[jtrt_tables id=”10017″]
[jtrt_tables id=”10018″]
[jtrt_tables id=”10019″]
[jtrt_tables id=”10020″]

Ders İçeriği.pdf

I. SINIF I. DÖNEM

101 Mesleki Matematik

 Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran ve orantı, oran ve orantı uygulamaları, olasılık, olası durumlar, olayların olma olasılığı, olasılıkla ilgili uygulamalar. Ders Bologna Tanımı

103 Klavye Teknikleri

     Kelime işlem programı işlemleri, kelime işlemci belgede metni biçimlendirmek, Klavye tuşlarının fonksiyonları, oturuş ve duruşu ayarlama, harf tuşlarını kullanma, noktalama işaretleri ve sayı tuşları, metin yazma, hız uygulamaları, yabancı dilde yazı yazmak, el yazısı ve düzeltilmiş yazılar, Farklı bilgisayar yazılımlarını kullanmak, farklı yazılımlar ile çalışmak Ders Bologna Tanımı

105 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

 Protokolün tanımı ve tarihsel gelişimini incelemek,sosyal davranış protokolünü uygulamak, kurum ve kuruluşlarda protokolü uygulamak, kişisel bakımını yapmak Ders Bologna Tanımı

107 İşletme I

 İş fikri geliştirme süreci, yatırım, yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek, işletme-çevre ilişkileri, talep tahminleme, işletmenin kuruluş yeri, hukuksal yapılara göre işletmeler, kapasite, maliyet, gelir ve gider kavramı, iş yeri düzeni ve üretim planlaması, işletme kurulum işlemleri, işyeri açılışı Ders Bologna Tanımı

109 Ekonomi I

 Temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri, ekonomik hedefler, arz ve talep, piyasa Ders Bologna Tanımı

111 Temel Hukuk

 Hukukun temel kavramları, hukuk sistemi, hakkın tanımı ve türleri, hakkın yönetimi, kişilik kavramı, tüzel kişilik, aile hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku, sözleşmeler, çeşitli hükümler, hak arama süreci. Ders Bologna Tanımı

131 Bilgi ve İletişim Teknolojisi

 İnternet ve internet tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, haber grupları / forumlar, Web tabanlı öğrenme, kişisel Web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama Ders Bologna Tanımı

153 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 İnkılap kavramı, bölümleri / diğer kavramlar / dersin konusu ve ana fikri, Osmanlı devletinin genel yapısı, çöküş nedenleri, Osmanlı devletindeki reform hareketleri, Tanzimat dönemi, meşrutiyet dönemi, Trablus ve balkan savaşları, ı. Dünya savaşı, fikir akımları, Mondros mütarekesi, Anadolu’nun paylaştırılması ve İzmir’in işgali, İstanbul’un işgali, milli dernekler, azınlık dernekler, yeni Türk devletinin kuruluşu, Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, Amasya genelgesi, Erzurum kongresi, Sivas kongresi, Amasya görüşmeleri, son Osmanlı meclisi, misak-ı milli, T.B.M.M. açılışı, meclis yapısı, iç ayaklanmalar, Sevr antlaşması, I. ve II. Savaşları, Eskişehir – Kütahya savaşları, Sakarya meydan savaşı, büyük taarruz, Mudanya mütarekesi, Lozan antlaşması. Ders Bologna Tanımı

155 Yabancı Dil I

 Konuşma: Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendinin Tanıtma, Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma, Bilgi Almak İçin Soru sorma, Sorulan Sorulara Cevap Verme, İş Görüşmelerinde İstenilen Bilgiyi Verme, Diğer Çalışanlarla İlgili Bilgi Verme, Önerilerde bulunma, Önerilere Cevap Verme, Problem sorma ve Bu tür sorulara Cevap Verme, Zaman Veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara cevap Verme, Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme, Telefonla Konuşma tekniği, Teklif de Bulunma, Devam Eden Bir İşle İlgili Bilgi Verme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma, Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler, Geçmişteki Olaylardan bahsetme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma. Ders Bologna Tanımı

157 Türk Dili I

 Dil, diller ve Türk dili, dilin insan hayatındaki önemi, dillerin doğuşu ve dilin özellikleri, Türk dilinin özellikleri, dilbilgisi, sözcük, cümle, bunların iletişim açısından önemi, yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları/ kelime türleri, kelimelerin ses ve şekil yapısı, isim, fiil, zarf ve edatların okunuşları, türleri ve bunların Türkçe de kullanılışları, anlatımın öğeleri ve türleri, ana düşünce ve yardımcı düşünceler, konu ve konu türler, açıklama, tartışma, betimleme ve öyküleme, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri (diksiyon). Ders Bologna Tanımı

I. SINIF II. DÖNEM

102 Bilgisayar Büro Programları

 Belge hazırlama, denetim ve hızlı erişim, denetim ve hızlı erişim, sayfa düzeni ve yazdırma, belgede çeşitli uygulamalar, belge gönderimi, sunum cihaz ve yazılımları, sunum hazırlamak, sunum yapmak, tablo ve grafik, hesaplama yapma, veri girişi, veri türleri ve işlem, veriye hızlı erişim, rapor ve kayıt, veri güvenliği, Web sayfası, Web sayfası hazırlama, yayın ve güncelleme, sanal yayınlar. Ders Bologna Tanımı

104 Mesleki Yazışmalar

 Yazışmaların niteliksel özellikleri, yazışmalarda dil bilgisi ve imla kuralları, yazı yazma süreci, resmi yazıların 1. Derece bölümleri, resmi yazıların 2. Derece bölümleri, resmi yazı türleri, iş yazılarının bölümleri, iş yazılarının 2.Derece bölümleri, iş yazısının türleri, özel yazı türleri, gelen evrak işlemleri, giden evrak işlemleri Ders Bologna Tanımı

106 Ticari Matematik

 Oran ve orantı, ortalama, yüzde ve binde hesapları, maliyet ve satış hesapları, karışımı hesaplamak, faiz hesapları, iskonto, uygulamalar Ders Bologna Tanımı

108 İşletme II

 Planlama kavramı, örgütleme, yöneltme/yürütme, koordinasyon(eşgüdümleme), denetim, iş analizi, insan kaynakları planlaması, işgören bulma, işgören seçme, oryantasyon eğitimi, işgören değerleme, eğitim yöntemleri, kariyer planlaması, iş değerleme, ücretlendirme, üretim planlaması, üretim örgütlemesi, hedef pazarı belirleme, fiyatlandırma, tutundurma politikaları, dağıtım politikaları, müşteri ilişkileri Ders Bologna Tanımı

110 Dosyalama ve Arşivleme

 Gelen belgeler, giden belgeler, dosyalama, dosyalama sistemleri, dosyalama sisteminin kurulması, dosyalama süreci, belge değişim süreci, elektronik belgelerle işlem yapma, elektronik belgeyi koruyucu önlemler, dijitalleştirme, elektronik belgeyi güncelleme, saklama ve imha, sektör tanımları ve sınıflandırması, arşiv tanımı ve çeşitleri, kayıt sistemi, arşivden belge ya da dosyayı ödünç verme sistemleri, belgeleri saklama süresi ve imha yöntemleri Ders Bologna Tanımı

112 Ekonomi II

 Milli gelir, para, enflasyon ve etkileri, ödemeler bilançosu, dış ticaret, döviz, arz talep uygulamaları, uygulamalar Ders Bologna Tanımı

114 İletişim

 Sözlü İletişim kurmak, yazılı İletişim kurmak, sözsüz İletişim kurmak, biçimsel (Formal) İletişim kurmak, biçimsel olmayan (İnformal) İletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak Ders Bologna Tanımı

154 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Kıyafet Düzenlenmesi, Şapka İnkılabı, Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması, Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler, 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı, Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları, Eğitim İnkılabı, Önemi, Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler, Eğitim Aksaklıkları, 1924 Devrim Yasalarının Önemi, Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi, Çok Partili Dönem, Terakkiperver ve Serbest Fırka, Parti Tanımı Demokrasi Kavramı, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri, Milli Bağımsızlık, Milli İrade, Milli Beraberlik, Yurtta ve Dünyada Barış, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürk Devri Dış Politikası, Montrö Boğazlar Sözleşmesi. Ders Bologna Tanımı

156 Yabancı Dil II

 Konuşma: Yön Sorma, Yön Tarif Etme, Tercih Yapma, Tercih Sorma, Bir İşlemin, İşin Nasıl Yapıldığını Sorma, Anlatma, Bir Ürünün Avantajı, Alanı İle İlgili İşlerin Kıyaslanması, Gelecekten Bahsetme, Gelecekle İlgili Tahminde Bulunma, İhtimallerden ve Tahminlerden, Bir Durumu, İşlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma, Geçmişte Olmuş, Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar, Bir İşin, İşlemin Amacının Açıklanması, Benzerlik ve farklılıkların İfade Edilmesi, Sebep, Sonuç Sorma ve İfade Etme. Dinleme-Anlama: Alanı İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme, Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi, Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması, Kelime Başlarına veya Sonlarına Gelen Yapım Eklerinin Anlaşılması, Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme, Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme. Yazma: Dinleme ve Okuduklarını Not Alma, Alanı İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma, İş Mektupları Yazma, Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma, Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması. Ders Bologna Tanımı

158 Türk Dili II

 Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma, Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikâye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma, Yazıların İncelenmesi, Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma, Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. Ders Bologna Tanımı

II. SINIF I. DÖNEM

201 Büro Yönetimi

 Genel olarak yönetim ve büro yönetimi, büro türleri ve şekilleri, büro çalışanları kavramı, zaman yönetimi, zaman ve hareket etüdü, bürolarda ergonomik tasarım, bürolarda iş yönetimi, İş basitleştirme teknikleri, temel kavramlar, kriz sürecinin aşamaları, stresi yönetme. Ders Bologna Tanımı

203 Teknoloji Kullanımı

 Büro teknolojisini kurmak, büro teknolojisini kullanmak, bakım ve onarım, iletişim teknolojisi, bilgisayar teknolojisi, otomasyon teknolojisi, internet kullanımı, Web hizmetleri, çeşitli teknolojik hizmetler Ders Bologna Tanımı

205 Etkili ve Güzel Konuşma

 Nefes, Ses organları, Vurgu, Ulama, Tonlama, Protokol konuşması, bilgilendirme konuşması, Hazırlıksız konuşmak Ders Bologna Tanımı

207 Sektör Uygulamaları I

 Kurum dışı, kurum içi ve müşterilerle olan iletişime yardımcı olmak, halkla ilişkiler faaliyetleri yapmak, Protokol ve sosyal davranış kurallarını uygulamak, hukuki sorumlulukları takip etmek ve yerine getirmek, mesleki yazışmalar yapmak, dosyalama ve arşivleme yapmak, ticari hesaplamalar yapmak, ekonomi yönetiminde yardımcı olmak Ders Bologna Tanımı

209 Muhasebe

 Genel bilgiler, bilanço ve hesaplar, muhasebe sistemi, dönen varlıklar, duran varlıklar, yabancı kaynak hesapları, özkaynak hesapları, gelir tablosu hesapları, ticari belgeler, Sipariş-İrsaliye-Fatura, kasa işlemleri, personele ilişkin muhasebe işlemleri, cari hesap, banka işlemleri, Çek senet işlemleri, proforma fatura, finansal raporlar, bütçeleme, ilave yatırımlar Ders Bologna Tanımı

BYYA221 İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları yönetimi kavramı ve tarihsel gelişimi, İşletmelerde İKY birimlerinin örgüt içindeki yeri ve önemi, İKY İşlevleri, teknikler ve yöntemler, İnsan Kaynağının Planlanması, , İnsan Kaynağının Bulunması, İnsan Kaynağının Seçilmesi işlevleri, İşe alıştırma, Eğitim – Geliştirme, Performans değerleme, Ücretlendirme, Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması, Çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi, İKY Bilgi sistemleri dersin ana konularıdır.

231 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma Ders Bologna Tanımı

233 Bilgi Yönetimi

 Yayın belirleme, yayınları izleme, karar alma, yazılı ve yazılı olmayan kurallar, Memorandum (Bildirge), bilgi verme, çevresel analiz, çevresel analiz teknikleri, çevresel değişkenleri sınıflama, vizyon ve misyon Ders Bologna Tanımı

235 Halkla İlişkiler

 Genel amaçlar, görev ve sorumluluklar, halkla ilişkilerde mesaj, kamuoyu ve medya ile ilişkiler, Sponsorluk Ders Bologna Tanımı

237 Kamu Maliyesi

 Maliye İlmi ve Konusu; Kamu Ekonomisi Kavramı ve Özellikleri; Kamu Harcamalarının Tanımı ve Nitelikleri; Kamu Harcamalarının Artışı; Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması; Kamu Harcamalarının Etkileri; Bütçe Kavramı ve Özellikleri; Bütçeleme İlkeleri; Bütçeleme Sistemleri; Türk Bütçe Süreci Ders Bologna Tanımı

239 Meslek Etiği

 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Ders Bologna Tanımı

II.SINIF II. DÖNEM

202 Yönetici Asistanlığı

 Dünyada ve Türkiye’de sekreterlik mesleği, sekreterlik ile ilgili kavramlar, sekreterlik türleri, sekreterin kişilik özellikleri, sekreterin mesleki özellikleri, sekreterin mesleki uygulamaları, yönetici asistanlığının tarihsel gelişimi, yönetici asistanının yeri ve önemi, yönetici asistanının özellikleri, yönetici asistanının diğer çalışanlardan farkı, iletişimde yönetici asistanının farkı, yönetici asistanının organizasyon yapma konusunda sorumluluğu, yönetsel faaliyetlere yardımcı olmak Ders Bologna Tanımı

204 Bilgisayarlı Muhasebe Yazılımları

 Stok, Stok programları, Cari hesap kartları, Cari hesap programı, Çek ve senetler, Çek senet programı, banka, Banka işlemleri, Kasa işlemleri, Kasada banka ve cari, Kasada fatura Ders Bologna Tanımı

206 Kamu ve Özel Kesim Yapısı

 Yasama, yürütme, yargı, Yönetim yapısı ve ilişkiler, İnsan kaynakları ve bürokrasi, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Taşra ve yerel yönetimler, Etkin yönetim, Özerk tarafsız kurumlar, Bağımsız düzenleyici üst kuruluşlar, Birlikte yönetilen kurumlar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Siyasi partiler, Sendika ve konfederasyonlar, Temsilcilikler, Vakıf, dernek, ekonomi, sanayi ve ticari kurumlar, Hizmet birimleri Ders Bologna Tanımı

208 Sektör Uygulamaları II

 Mesleki etik ön bilgiler, Mesleki etik ile ilgili uygulamalar, Sekreterlik ve yönetici asistanlığı uygulama, Sekreterlik ve yönetici asistanlığı uygulamalar, Teknolojik cihazlar ile ilgili ön bilgiler, Teknolojik cihazlarla ilgili uygulamalar, Büro bilgisayar programları ile ilgili önbilgiler, Büro bilgisayar programları uygulamaları, Bilgisayar muhasebe yazılımları ile ilgili önbilgiler, Bilgisayar muhasebe yazılımları uygulamaları, Kamu ve özel kesim ilişkileri ile ilgili önbilgiler, Kamu ve özel kesim ilişkileri ile ilgili uygulamalar, Toplantı ve organizasyonlarla ilgili ön hazırlıklar, Toplantı ve organizasyon uygulamaları, Mesleki yabancı dil kullanımı ile ilgili ön hazırlıklar, Mesleki yabancı dil uygulamaları Ders Bologna Tanımı

210 Toplantı Yönetimi

 Toplantı, Toplantının iletilmesi, Toplantıda kullanılacak materyaller, Toplantı mekanını toplantıya uygun şekilde düzenlemek, Toplantı sırasında katılımcıların soru ve cevaplarını not almak, Toplantı tutanak ve kararlarını katılımcılara ulaştırmak, Periyodik faaliyetleri gerçekleştirebilmek için çalışanlarla toplantı düzenleme, Toplantıda alınan kararları yöneticiye iletme, Kriz değerlendirme toplantısı Ders Bologna Tanımı

BYYA218 Yönetim ve Organizasyon

 Temel Kavramlar, Yönetim Kavramı, Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Yönetim ve Örgüt Teorileri,
Yönetimin Fonksiyonları, Yönetim Konusunda Son Gelişmeler, Örgütlerde Çatışma ve Yaratıcılığın
Yönetimi, Değişim Mühendisliği, Kriz ve Kriz Yönetimi, Şebeke Örgütler, Sanal Örgütler

BYYA224 Girişimcilik

Araştırma Girişimcilik kavramı ve ilgili tanımlar, Dünyada ve Türkiye’de girişimciliğin gelişimi, Girişimcilik türleri, aile işletmeleri ve kadın girişimciler, Girişimcilikte yenilik ve yaratıcılık, Girişimciliğin finansmanı ve girişimcilik riskleri, Girişimcilik destekleri ve iş kurma; teknoparklar, İş Planı yapma, İşyeri açma prosedürü, Dijital girişimcilik, Başarılı girişim örneklerinin incelenmesi, Türkiye’den girişimcilik uygulamaları, Uluslararası
girişimcilik

232 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 İş sözleşmesi düzenlemek, İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek, İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek, İş ilişkisini sonlandırmak, Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek Ders Bologna Tanımı

234 Örgütsel Davranış

 Davranış Bilimleri kavramı, Algılama Kavramı, Toplumsal yapı, Örgüt yapıları ve örgüt kültürü, Örgüt içinde birey, Olumsuzluk kaynakları, Güdüleme. Ders Bologna Tanımı

236 Müşteri İlişkileri Yönetimi

 Müşteriler ile iletişim, Müşterileri sınıflandırmak, Online tüketici davranışları, Geleneksel tüketici davranışları, Randevu ve ağırlama, Müşteri değeri yaratmak, Müşteri memnuniyeti, Müşteri şikâyetleri Ders Bologna Tanımı

238 Kalite Yönetim Sistemleri

 Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi. Ders Bologna Tanımı

240 İstatistik

 Dağılma Ölçütleri, Olasılık Teorisi, Süreksiz Olasılık Dağılımları, Sürekli Olasılık Dağılımları, Örnekleme Teorisi, Hipotez Testleri, Kategorisel Veri Analizi (Ki-Kare), Korelasyon Analizi, Tekli Regresyon Analizi-OLS, Çoklu Regresyon Analizi. Ders Bologna Tanımı

Turkish