Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bilgisayar Programcılığı Programı

Program Hakkında
Akademik Personel
Ders Listesi
Ders İçerikleri
Galeri
Ders Bilgi Paketi
Ders Programı

Programın Tanımı

 

 Bilgisayar Programcılığı Programı bilgisayar kullanımı, yazılım geliştirme, veritabanı, web, grafik uygulamaları, donanım, bakım, onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili alanları kapsayan bir programdır. Bilgisayar Programcılığı programındaki öğrenciler, bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen kişiler olarak yetiştirilmektedir. Bölümümüzde, Normal Öğretim şekilde eğitim verilmektedir. İki yıllık bir program olan Bilgisayar Programcılığı Programı, 4 dönemden oluşur. Her dönemde yaklaşık 30 AKTS kredisi veren programda, öğrenciler dersleri tamamladığında 120 AKTS Kredisi kazanırlar. Öğrencilerin 30 işgünü staj yapmaktadırlar.

Programın Amacı

 

 Bilgi işlem teknolojilerinin temel kavramlarına hakim olan ve bu alanda teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve uygulama kabiliyetine sahip, yazılım ve donanım olarak yeni çıkan teknolojik ürünler arasında kıyas yapabilen, yazılım ve donanım sorunlarını analiz edebilen ve yeni yazılım,donanım tasarımları yapabilen, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek kadar donanımlı, nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Programın Misyonu

 

 Hızla ve sürekli gelişmekte olan bilişim teknolojileri hakkında araştıran, uygulayan, daima kendisini sorgulayan ve yenileyen, kendi kültürel değerlerine sahip çıkan, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek doğrultuda öğretim vererek alanında yetkin mezunlar yetiştirmeyi ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir.

Programın Vizyonu

 

 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, kendi alanında uluslararası standartlara uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretebilecek, yeniliklere açık, kalifiye teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir.

İş İmkânları

 

 Bilgisayar Programcılığı mezunları kamu veya özel kuruluşlara ait bilgi işlem merkezlerinde, bilişim marketlerinin satış ve destek birimlerinde, bilişim teknolojilerine ait her türlü teknik servislerde, arge merkezlerinde çalışabilirler. Görsel programlama, web tasarımı, sistem tasarımı, kurulumu, bakım ve onarımı, bilgisayar ağları ile ilgili alanlarda “Bilgisayar Teknikeri” veya “Bilgisayar Programcısı” unvanıyla istihdam edilirler.

 

Yatay Geçiş Yapabilecek Ön Lisans Programları:

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkânı mevcuttur.

Dikey Geçiş Yapabilecek Lisans Programları:

 

 

    Bilgisayar Mühendisliği

    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

    Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

    Bilgisayar-Enformatik

    Bilişim Sistemleri Mühendisliği

    Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

    Endüstri Mühendisliği

    Fizik

    Fizik Mühendisliği

    İstatistik

    İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

    Matematik-Bilgisayar

    Meteoroloji Mühendisliği

    Bilgisayar Bilimleri

    Uzay Mühendisliği

    Yazılım Mühendisliği

Ölçme ve Değerlendirme:

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlar; muafiyet sınavı, ara sınav, mazeret ara sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavdan oluşur. İlgili bölüm kurulunca, dersin niteliğine göre bu sınavların yazılı, yazılı-sözlü ya da uygulamalı olarak yapılmasına karar verilebilir.

(2) Muafiyet sınavı, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl/yılbaşında girebilir. Bu sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Ara sınav, yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.

b) Bir dersten kaç ara sınav yapılacağı eğitim ve öğretimin başladığı günü izleyen on beş gün içinde, dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili birim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

c) Ara sınav tarihleri en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

ç) İki yarıyıl devam eden dersler için en az bir ara sınav yapılır.

d) Ayrı ders niteliğindeki proje, ödev, laboratuvar, bitirme çalışması, atölye ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçer.

e) Ara sınav sonuçları, yarıyıl/yılsonu sınavından en geç iki hafta önce ilan edilir.

f) Ara sınav not ortalaması öğrencinin sınavlarda aldığı notlar toplamının sınav sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bu şekilde bulunan sayının kesir kısmı 0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir.

g) Teorik derslerde ve uygulaması da olan teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler ara sınavına giremez.

(4) Mazeret ara sınavı, haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Haklı ve geçerli nedenlerin kabulünde, 32 nci madde hükmü uygulanır.

(5) Yarıyıl/yılsonu sınavı, yarıyıl/yılsonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına katılabilmesi için, derse kayıtlı olması ve kayıtlı olunan ders, teorik veya uygulaması da olan teorik bir  ders ise, en az %70’ine  sadece uygulamalı ders ise, en az %80’ine devam etmiş olması gerekir.

b) Yarıyıl/yılsonu sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Bu sınavlar bir yarıyıl/yılda açılan her ders için birer kez açılır ve ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Bütünleme sınavları, her yarıyılın/yılın sonunda Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için, sınavların yapılacağı yarıyılda, ilgili derslere kayıt yaptırmış olmaları ve bu derslerin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir.

b) Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarında, D1, D2, D3 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına isteğe bağlı olarak, F1 ve F2 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavına isteğe bağlı olmadan zorunlu olarak girebilirler. Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

ç) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl/yılsonu sınav notu yerine geçer.

(7) Tek ders sınavı; AGNO’su en az 2,00 olmak koşuluyla, mezun durumunda olan ve takip ettiği eğitim-öğretim programında yer alan derslerden biri hariç, diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrencilere başarısız oldukları tek ders için açılan sınavdır. Bu sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınavı, yarıyıl/yılsonu bütünleme sınavlarından sonra yapılır.

b) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına girme şartını sağlamaları gerekir.

c) Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar dersin okutulduğu döneme bakılmaksızın güz ve bahar yarıyılı/yılsonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavlarına sınırsız girme hakkı elde ederler. Tek ders sınavına gireceği yarıyıl/yılda, kayıt yenileme işlemi yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl/yıla ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini, sınav öncesinde yatırmak zorundadırlar.

ç) Yaz okulundan ders alıp tek derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp tek derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra tek ders sınavı açılır.

d) Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen başarı notlarından birini almaları zorunludur.

(8) Ek sınav; azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine, mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere sınava girme koşullarını yerine getirdikleri halde başarısız oldukları bütün dersler için verilen sınavları ifade eder. Ek sınav tarihleri akademik takvim ile belirlenir.

Başarı notu

MADDE 23 – (1) Ders başarı notunun hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bağıl değerlendirme sistemi uygulaması ile ilgili esaslar Senato tarafından tespit edilir.

b) Ham başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60’ı toplanarak bulunur.

c) (Değişiklik : RG- 08/03/2020 – 31062) “Bağıl değerlendirme sisteminde aşağıdaki limitler esas alınır:

1) Ham başarı notu alt limiti, öğrencinin 100 tam puan üzerinden alması gereken baraj değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir.

2) Yarıyıl/yıl içi notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam not üzerinden alması gereken asgari not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir. Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.”

Notlar ve dereceleri

MADDE 24 – (1) (Değişiklik: RG- 08/03/2020 – 31062) “Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ders başarı not aralıkları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

                Not Aralıkları         Harf Notu        Dört Üzerinden Başarı Katsayısı          Anlamı

                      95-100                    A1                                    4,00                               Başarılı

                       90-94                     A2                                    3,75                               Başarılı

                       85-89                     A3                                    3,50                               Başarılı

                       80-84                     B1                                    3,25                               Başarılı

                       75-79                     B2                                    3,00                               Başarılı

                       70-74                     B3                                    2,75                               Başarılı

                       65-69                     C1                                    2,50                               Başarılı

                       60-64                     C2                                    2,25                               Başarılı

                       55-59                     C3                                    2,00                               Başarılı

                       45-54                     D1                                    1,75                           Şartlı Başarılı

                       40-44                     D2                                    1,50                           Şartlı Başarılı

                       35-39                     D3                                    1,00                           Şartlı Başarılı

                       30-34                     F1                                    0,50                              Başarısız

                        0-29                      F2                                    0,00                              Başarısız

                          0                         F3                                    0,00                              Devamsız”

(2) F1, F2, F3, YZ ve GR notları, başarısız olarak değerlendirilir.

(3) F1 notunun üst limiti ilgili birim için Senato tarafından belirlenen ham başarı notu altında kalan limitidir.

(4) GR, YT ve YZ harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Sınava Girmedi notu (GR); yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav notlarına ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmadan verilen nottur. GR notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. GR notu genel not ortalamasına katılır.

b) Yeterli notu (YT); kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

c) Yetersiz notu (YZ); kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.

(5) Yüzlük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversiteye yatay geçiş ile gelen öğrencinin notları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre dönüştürülür.

(6) Kopya çektiği sabit olan öğrenci kopya çektiği dersten sıfır alır.

Ders puanları ve akademik ortalama

MADDE 25 – (1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında her yarıyıl/yılsonunda öğrencilerin başarı durumu YNO/YSNO ve AGNO ile belirlenir. Bu amaçla kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl/yıl içinde alınan dersler için yapılırsa YNO/YSNO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa AGNO elde edilir. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notu YT olan dersler not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

(2) Başarı notlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenciye ön lisans veya lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümün öğretim planında öngörülen ve belirlenen en az AKTS kredi alt sınırı kadar dersi başarması, herhangi bir ders başarı notunun F1, F2,F3, YZ ve GR olmaması koşuluyla, AGNO’sunun en az 2,00 olması şarttır.

b) AGNO’su 2,00’ın altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, fakültede/yüksekokulda faaliyette bulunan öğrenci derneklerine, kulüplerine, öğrenci topluluklarına,  spor kollarına yönetici ve üye olamaz, yurt dışı değişim programlarına ve burslara aday gösterilmez.

c) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenci, öncelikle F1, F2 ve F3 notu aldığı dersleri tekrarlar. Ayrıca içinde bulunduğu dönemde açılan derslerden de alabilir. Bu öğrenci, not yükseltmek için D1, D2 ve D3 notu aldığı dersleri de alabilir. Not yükseltmek için alınan derslerde öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Ortak zorunlu derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 26 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri kredili ve zorunludur. Bu derslerde bağıl değerlendirme sistemi uygulanır.

Uygulamalı derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 27 – (1) İlgili yönetim kurullarınca karar verildiği takdirde bir yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden en az dört, iki yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden ise en az sekiz ara sınav yapılır. Bu derslere mahsus olmak üzere, ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl/yılsonu sınavına katılmazlar. Bu öğrencilere bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz. Ara sınavlarının ortalaması başarı notu olarak sayılır.

(2) Ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşamayan öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına katılırlar ve bu öğrencilerin başarı notu, 23 üncü maddede belirlenen şekilde hesaplanır.

Stajlar

MADDE 28 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler, konservatuvar, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yapılacak stajlar ve uygulamalı eğitim, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Öğrenciler, pratik dersleri, uygulamalı dersleri ve stajları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğer özel kuruluşlarda yapabilirler.

(3) Staj süresi içerisinde öğrenci, disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS)

 

MADDE 8- (1) BDS, bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistiksel bir yaklaşımdır. Bu sistemde bir notun, grubun genel HBN ortalamasından pozitif yönde uzaklaşması başarının artması, tersi yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak yorumlanır.

 

Ham Başarı Notu (HBN)

 

MADDE 9- (1) HBN, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasıdır. HBN, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Uzaktan eğitim kapsamında yürütülen derslerde bu oranlar senato tarafından belirlenir.

 

 

Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBNAL)

 

MADDE 10- (1) HBNAL, öğrencinin 100 tam puan üzerinden elde etmesi gereken HBN alt değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir.

 

Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı Geçme Notu Alt Limiti (GNAL)

 

MADDE 11- (1) BDS’de yarıyıl/yıl içi (ara sınav, etkinlik vb.) notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden alması gereken asgari nottur. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan,  lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir. İlgili dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.

 

Bağıl Başarı Notu (BBN)

 

MADDE 12- (1) BBN, bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilen öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde esas alınan bağıl nottur. BBN’nin hesaplanması amacıyla, öğrencilerin HBN’leri öncelikle ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart T skorlarına, ardından da 100’lük sisteme dönüştürülür. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılır:

 

T = [(X- µ)/ σ]*10 + 50

 

30 [2(T – 50) – 10]

BBN     = 70 +  —————————

 

2(A–50)-10

 

 1. = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin HBN’sinin, grubun ortalaması ve standart sapmasıyla bağıntılı hesaplanan standart puan.
 1. =  Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin HBN’si.

 

 • = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin ait olduğu grubun HBN’sinin aritmetik ortalaması.

 

 • = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin ait olduğu grubun HBN’sinin standart sapması.

 

      BBN     = HBN’nin harf notuna dönüştürülmesinde esas alınan T skorunun 100’lük sisteme dönüştürülmüş hali.

 1. = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrenci grubundaki en yüksek standart T skoru.

 

 1. Aşağıdaki öğrenciler BDS’ye dâhil edilmez ve harf notları belirtilen şekilde hesaplanır:

 

 1. HBNAL’yi geçemeyen öğrencilerden standart T skoru 20 ve altında kalanlar. Bu öğrenciler doğrudan F2 harf notu alarak başarısız sayılırlar.

 

 1. HBNAL’yi geçen öğrencilerden standart T skoru 80 ve üstüne kalanlar. Bu öğrenciler doğrudan A1 harf notu alarak başarılı sayılırlar.

 

 1. Yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olduğu hâlde girmeyen öğrenciler. Bu öğrenciler doğrudan F2 harf notu alarak başarısız sayılırlar,

 

 1. Devamsızlık sebebi ile başarısız olan öğrenciler. Bu öğrenciler doğrudan F3 harf notu alarak başarısız sayılırlar.

 

 1.  

Harf Notlarının Belirlenmesi

 

MADDE 13- (1) Öğrencilerin bir ders için hesaplanacak notlarının (HBN ya da BBN) harf notu karşılığının ve bu notların dörtlük sistemde esas alınacak katsayı değerlerinin belirlenmesinde Tablo 1’deki not aralıkları esas alınır.

 

 1. Harf notunun belirlenmesi amacıyla öncelikle bu yönergenin 12. Maddesinin (2) paragrafı uyarınca BDS’ye dâhil edilmeyen öğrenciler dışında dersi alan tüm öğrencilerin HBN’lerinin standart sapması hesaplanır.

 

 1. Hesaplanan standart sapmanın 8 ve altında olması halinde, Tablo 1’de öğrencinin HBN’sine karşılık gelen harf notu geçerli sayılır.

 

 1. Hesaplanan standart sapmanın 8’in üzerinde olması halinde, öğrencinin HBN ve BBN’sinin Tablo 1’deki aralıklardan hangisine karşılık geldiğine bakılır ve karşılığı daha yüksek olan harf notu geçerli sayılır.

 

 1. Bütünleme sınavı sonucunda oluşacak başarı harf notları, yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl/ yılsonu sınavı sonucunda sınıftaki/guruptaki bütün öğrencilerin başarısız olması durumunda ise bütünleme sınavında, öğrencinin Tablo 1’de yer alan HBN’sine karşılık gelen harf notu verilir.

 

Tablo 1. HBN veya BBN aralıklarının harf notu karşılıkları ve 4’lük sistemdeki katsayı değerleri (Fakültelerde “ham başarı notu alt limiti” 40 0lduğu için F1 aralığı 35

-39 olmalıdır. D3 harf notu fakültelerde yer almayacaktır.)

 

Not Aralıkları

Harf Notu

Dörtlük Sistem

Anlamı

 

 

 

 

95-100

A1

4,00

Başarılı

90-94

A2

3,75

Başarılı

85-89

A3

3,50

Başarılı

80-84

B1

3,25

Başarılı

75-79

B2

3,00

Başarılı

70-74

B3

2,75

Başarılı

65-69

C1

2,50

Başarılı

60-64

C2

2,25

Başarılı

55-59

C3

2,00

Başarılı

45-54

D1

1,75

Şartlı Başarılı

40-44

D2

1,50

Şartlı Başarılı

35-39

D3

1,00

Şartlı Başarılı

30-34

F1

0,50

Başarısız

0-29

F2

0,00

Başarısız

0

F3

0,00

Devamsız

 

Diğer Sınavların Değerlendirilmesi

 

MADDE 14- (1) Tek ders ve muafiyet sınavlarından alınan not, öğrencinin HBN’si olarak kabul edilir. Bu sınavlarda başarı ölçütü, ilgili birimin belirlediği GNAL’dir. Bu limitin üzerinde puan alamayan öğrenciler, F2 alarak başarısız sayılır. Bu limitin üzerinde not alan öğrencilerin harf notu, Tablo 1’de yer alan aralıklara göre belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

MADDE 30 – (1) Bir öğrenci mezuniyet için, ortak zorunlu dersler dâhil; ön lisans programlarında 120, dört yıllık lisans programlarında 240, beş yıllık lisans programlarında 300, altı yıllık lisans programlarında 360 AKTS’yi tamamlamalıdır.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için, izlemekte olduğu programda belirtilen bütün dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu staj gibi çalışmaları başarmış ve AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. AGNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler, D1, D2 ve D3 notu aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler.

(3) AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri D1, D2 ve D3 notu aldıkları dersleri, AGNO’su 2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alır. Tekrarlanan derslerde öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

Ş. Engin ŞAHİN
Öğretim Görevlisi - Bölüm Başkanı
E-mail : engin.sahin@ozal.edu.tr
Telefon : +904228113849

Özgeçmiş

Mücahit KARADUMAN
Öğretim Görevlisi

Email:mucahit.karaduman@ozal.edu.tr
Telefon: 0422 811 38 49 - 118
Özgeçmiş

Ders Listesi

 

[jtrt_tables id=”9997″]
[jtrt_tables id=”10000″]
[jtrt_tables id=”10004″]
[jtrt_tables id=”10005″]
[jtrt_tables id=”10006″]
[jtrt_tables id=”10007″]

Ders İçerikleri.pdf

T.C.

 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

 

ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU

 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

 

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI

 

İNG101 Yabancı Dil I

Bu dersin ana hedefi; başlangıç düzeyinde okuma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmek ve İngilizcede etkin iletişim yeteneğine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla İngilizce kelime hazinesini geliştirmeye, temel yapıları sunmaya ve bunları değişik bağlamlarda kullanmaya vurgu yapılacaktır. Öğrencileri, bütün iletişim ihtiyaçları ile ilgili soru-cevaplar kullanarak iletişim kurabilecekleri düzeye getirmek, karşısındaki kişinin ifadelerini anlayarak kendi düşüncelerini ifade edebileceği iletişim düzeyine getirmek dersin amacıdır. 

AİİT101 Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi – I

Türk İnkılâbının özelliklerini ve dünyadaki benzer kavramları tanıma, Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı Islahatlar, Atatürk İnkılâplarının önemi, Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkması ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yapacağı inkılâplara etkisi, Türk İstiklâl Savaşı ve Cumhuriyet ve Atatürk İnkılâplarını tehdit eden unsurların incelenmesini içerir.

TDB101 Türk Dili – I

Dil kavramı, dil grupları ve Türk dili, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri gibi konuları içerir. Bireysel ve sosyal hayattaki dilin önemini, dil bilgisinin sözcük ve cümlelerin ne olduğunu, iletişim açısından önemini kavrayabilmek, kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini ve dilin kullanım kurallarını uygulayabilmeyi öğrenmek, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilmek dersin esasıdır.

BPR101 Algoritma Ve Programlamaya Giriş

 

Bilgisayarlarla ilgili temel kavramlar: Giriş-Çıkış aygıtları, Donanım ve yazılımlarla ilgili temel kavramlar, İşletim sistemleri. Algoritmalar ve problem çözmek için algoritma geliştirme. Akış Diyagramları. Üst seviyeli programlama dilleri. Java programlamaya giriş. Java dilinin genel yapısı. Java’da veriler, standart veri tipleri, özel veri tipleri. Java’da operatörler. Diziler, matrisler. Giriş/Çıkış işlemleri. Program Kontrol elemanları ve döngüler. Fonksiyonlara giriş. Java ile dosya işlemleri.

BPR103 Grafik ve Animasyon I

 

Temel grafik kavramlarını, piksel, çözünürlük, RGB renk sistemini tanıma. Adobe Fireworks programı kullanımı. Araç kutusu ve araçların kullanımı. Katman işlemleri, seçim işlemleri, filtre işlemleri. Bitmap görüntüler üzerinde düzenleme işlemleri. Klonlama işlemleri. Vektörel araçlarla tasarım yapma. Hizalama işlemleri. Maskeleme işlemi. Sayfaları kullanarak pdf formatında belgeler oluşturma. Gif formatında basit animasyonlar oluşturma. Web araçlarını kullanarak etkileşimli internete yönelik çalışmalar ve web sayfaları oluşturma. Çok sayıda resim dosyası üzerinde toplu işlemler yapma.

 

BPR105 Yazılım Geliştirme Teknikleri

 

  Yazılım Yaşam Döngüsü, Süreç Modelleri, Metodojiler, Kodla ve Düzelt ( codeandfix), Gelişigüzel Model, Barok Modeli, Çağlayan/Şelale Modeli (waterfallmodel), V Modeli (V-shapedmodel), Prototipleme, helezonikmodel (Spiral Model), ön ürün modeli, hızlı uygulama geliştirme (rad: rapid application development), bileşen tabanlı (component based) uygulama geliştirme, artımsal / yinelemeli modeller, sarmal (spiral) model, çevik (agile) süreçler, süreç sertifikasyonu, CMMI düzeyleri.

 

BPR107 Bilgisayar Donanımı

 

Statik elektrik ve montajdan önce alınması gereken önlemleri kavrayabilme. Donanım malzemelerinin (anakart, işlemci, bellek, donanım kartları, disk sürücüler, hafıza kartları, çevre birimler) özellikleri, Kasalar, Güç kaynakları ve bilgisayar kasasının güç gereksinimleri, bilgisayarın iç ve dış donanım birimlerinin özelliklerini kavrayabilme. Bios ve hata mesajları. Bilgisayar montajı yapabilme. İşletim sistemi kurulumu gerçekleştirebilme. İmaj alabilme.

 

BPR109 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi

 

İşletim Sistemleri, İşletim Sistemi Kurulumu, İşletim Sistemi Özellikleri, Güvenlik Yazılımları, Sistem Yardımcı Yazılımlar, Yazılım Kurulumunda Dikkat Edilecek Hususlar, Ses-Görüntü İşleme Programları, Disk Düzenleme Programları, Sistem Yedekleme Programları, Sistem Kurtarma Yazılımları.

 

BPR111 Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar teknolojisindeki yenilikler, bilgisayarın yapısı ve işleyişi, bilgisayar işletim sistemi, komutlar, kısa yollar, Ofis paketi; Word, Excel ve PowerPoint eğitimlerini kapsar.

BPR113 Matematik

Aritmetik işlemler, üs ve kök hesabı, cebirsel işlemler, formüller, çarpanlara ayırma rasyonel ifadeleri sadeleştirme, denklem çözebilme, mesleki uygulamalarla ilgili basit denklemler kurarak çözebilme, eşitsizliklerde çözüm aralığı, fonksiyonlarda değer bulabilme, doğru ve parabol çizebilme, trigonometri, trigonometrik fonksiyonlar grafiği, üçgende alan, kenar ve açı bulabilme, karmaşık sayılar, logaritma.

1. SINIF BAHAR YARIYILI

 

İNG102 Yabancı Dil II

Bu dersin ana hedefi; başlangıç düzeyinde okuma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmek ve İngilizce ‘de etkin iletişim yeteneğine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla İngilizce kelime hazinesini geliştirmeye, temel yapıları sunmaya ve bunları değişik bağlamlarda kullanmaya vurgu yapılacaktır. Öğrencileri, bütün iletişim ihtiyaçları ile ilgili soru-cevaplar kullanarak iletişim kurabilecekleri düzeye getirmek, karşısındaki kişinin ifadelerini anlayarak kendi düşüncelerini ifade edebileceği iletişim düzeyine getirmek dersin amacıdır. 

AİİT102 Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi – II

AİİT dersi; Türk İnkılâbının özelliklerini ve dünyadaki benzer kavramları tanıma, Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı Islahatlar, Atatürk İnkılâplarının önemi, Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkması ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yapacağı inkılâplara etkisi, Türk İstiklâl Savaşı ve Cumhuriyet ve Atatürk İnkılâplarını tehdit eden unsurların incelenmesini içerir.

TDB102 TÜRK DİLİ II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma, Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma, Yazıların İncelenmesi, Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma, Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları.

BPR102 Nesne Tabanlı Programlama

Nesne tabanlı programlama diline giriş, String Sınıfı, Main Denetimi, değişkenler, Temel Veri Tipleri, Program Akış Denetimi ve Operatörler, Döngüler, Diziler, Sınıf ve Nesne Kavramı, Paketler, Metotlar, Erişim Denetimi, Nesneye Dayalı Programlamanın Temel İlkeleri (Kapsülleme-Encapsulation, Kalıtım-Inheritance, Çok biçimlilik-Polymorphism, Arayüzler-Interfaces, Dahili Sınıflar) konuları oluşturmaktadır.

 

BPR104 Grafik ve Animasyon II

 

Animasyon çalışma mantığını kavrama. Adobe Flash programı kullanımı. Araç kutusu ve araçları kullanabilme. Zaman çizelgesi, katman, anahtar kare, sahne kavramlarını tanıma ve kullanabilme. Sahne ayarlarını değiştirebilme. Özellikler ve kütüphane panellerini tanıma ve kullanabilme. Animasyonların ön izlemesini yapabilme ve uygun biçimde dışarı aktarabilme. Sembol kullanım mantığını kavrama ve gerekli yerde uygun sembol türünü oluşturup kullanabilme. Kare kare animasyon mantığını kavrama ve kullanabilme. Tween işlemlerine dayalı animasyon mantığını kavrama ve kullanabilme. Animasyon için hareket yolları oluşturabilme. Maske yapısını animasyonlarda kullanabilme. Kemik aracını animasyonlarda kullanabilme. Action Script 3.0 dilini tanıma ve temel düzeyde kullanabilme.

 

BPR106 Veri Tabanı I

 

Veritabanı E-R modeli oluşturabilmek. Normalizasyon kurallarını kavrayabilme. Veritabanı araçlarını kurabilme. Tablo oluşturmak, ilişkili tablolar oluşturmak, sorgu oluşturmak, yönetici paneli oluşturmak, veritabanın güvenliğini sağlamak, yedeklemek ve geri yükleme işlemlerini yapmak. SQL komutlarını kavrayabilme. SQL uygulamaları yapabilme.

 

BPR108 Web Tasarımının Temelleri

 

Temel web kavramlarını, internet tarayıcılarını, internet adres yapısını tanıma. HTML dilinin genel kullanım mantığını kavrama, sık kullanılan etiketleri ve özelliklerini tanıma. Form elemanlarını ve özelliklerini tanıma. Web sayfa tasarım mantığını ve web sayfalarında dolaşım mantığını kavrama. CSS kullanım mantığını kavrama ve sık kullanılan CSS özelliklerini tanıma. CSS kullanarak web sayfası biçimlendirmeyi öğrenme.

 

BPR110 İşletim Sistemleri

 

Giriş, bir işletim sistemi nedir, işletim sistemi yapısı, süreçler, süreçler arası haberleşme. Bellek yönetimi, sanal bellek, sayfa değiştirme algoritmaları, güvenlik mekanizması, koruma mekanizması, giriş/çıkış ― IQ ― prensipleri ve programlama, donanım ve yazılım ölü-kilitlenmeleri (deadlocks), dağınık işletim sistemleri, dağınık işletim sisteminde haberleşme, dağınık işletim sisteminde senkronizsayon, dağınık işletim sisteminde süreç ve işlemci, dağınık dosyalama sistemi.

 

BPR112 Sistem Bakımı ve Onarımı

 

          Bakım yapmak, kurulum yapmak, donanımsal sorunları gidermek, yazılım sorunlarını gidermek, işletim sistemleri sorunlarını gidermek, ağ sorunlarını gidermek, açık kaynak işletim sistemine ait sorunları gidermek konularını içermektedir.

 

BPR114 Mesleki Matematik

 

Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler, Fonksiyonlarda temel işlemler, Fonksiyon çeşitleri ve grafikler, Üstel fonksiyonlar, Logaritma, İstatistik ve kavramlar, Denklem kavramı, Eşitsizlik kavramı, Türev, Fonksiyon grafikleri ve DGS.

2. SINIF GÜZ YARIYILI

 

BPR201 Veri Tabanı II

 

Veri tabanı sistemleri ve veri ambarı kavramı, veri tabanlarının sunucu ve istemci sistemler üzerine kurulması, veri tipleri, veri tabanı oluşturmak ve veri tabanlarında tablolar ile çalışma, SQL dili, data entegrasyonu, tablolar için index yapısının oluşturulması ve index oluşturma, birden fazla tablodan sorgu yapma ve gelişmiş sorgu teknikleri, bağlantılı sunucular ve dağıtılmış sistemler, veri tabanı güvenliği, veri tabanları üzerinde iyileştirme ve bakım çalışmaları, veri tabanlarının yedeklenmesi ve geri yüklenmesi, veri tabanları ve İnternet uygulamaları.

 

BPR203 Görsel Programlama I

 

Görsel Programlama Editörleri, Formlar, Giriş ve Mesaj Pencereleri, Standart ve Gelişmiş Nesneler, Operatörler, Fonksiyonlar, Karar Yapıları ve Döngü Yapıları, Diziler, Grafik Uygulamaları, Raporlama Araçları, C# Programlama Dili Kullanılarak Yazılım Geliştirme

 

BPR205 İnternet Programcılığı I

 

Sunucu, istemci çalışma mantığını kavrama. Php dilinin temel kullanımını öğrenme. Php kodlarını çalıştırabilmek için gerekli programları bilgisayara kurmayı ve kullanabilmeyi öğrenme. Php dilinde değişkenler, operatörler, şart yapıları, döngü yapıları, fonksiyonlar, hazır fonksiyonlar konularını öğrenme. Php dilinde bir dosyaya başka bir dosyayı dahil etme konusunu öğrenme. Php dilinde form üzerinden bilgi alma ve alınan bu bilgileri işlemeyi öğrenme. Php dilinde çerez ve oturum kullanım konusunu öğrenme. Php dilinde veri tabanı işlemleri konusunu öğrenme ve kayıt üzerinde temel işlemleri yapma becerisi kazanma.

 

BPR207 Proje I

 

Veri tabanı bağlantılı özelleşmiş masa üstü uygulama geliştirme, Dinamik Web sitesi tasarlama ve yayınlama.

 

BPR209 Mobil Uygulama Geliştirme

 

Mobil Programlamaya Giriş, Mobil Programlama Yazılımlarının Kurulması(Eclipse, AndroidStudio), Java Programlama Dili Temel Eğitim, Form Elemanlarının Kullanılması, Activite Kavramı, Intent Kavramı, Kamera Kullanımı,İnternetten Veri Çekme,Veritabanı İşlemleri,Video ve Ses Oynat İşlemleri, Sensör Kullanımı,Konum İşlemleri, PlayStore’a Uygulama Yükleme.

 

BPR211 İçerik Yönetim Sistemi

 

İçerik yönetim sistemi ve avantajlarını kavrayabilme, içerik yönetim sitemi ile ilgili Xampp Server ve Joomla kurabilme. Joomlanın sürümleri arasında geçiş yapabilme. Joomlada site yönetimi yapabilme, joomlada içerik hazırlayabilme, joomlada bileşen, eklenti ve tema kullanabilme. Joomla araçlarının yönetimini yapabilme. Joomlada hazırlanan bir web sitesini yayına sunabilme.

 

BPR213 Açık Kaynak İşletim Sistemi

 

Açık kaynak mantığını, avantaj ve dezavantajlarını kavrama. İşletim sistemi kavramını tanıma genel özelliklerini bilme. Bir linux dağıtımını kurabilme ve temel düzeyde kullanabilme. Açılış yönetici programlarını tanıma. Masaüstü ortamlarını tanıma. Genel kullanımı olan, Linux dağıtımları ile gelen bilindik açık kaynaklı programları tanıma. Linux dizin yapısını tanıma. Linux grafik ekranını kullanabilme. Temel linux komutlarını tanıma ve bu komutlarla işlem yapabilme. Dosya ve dizin erişim haklarını tanıma ve bunları değiştirebilme.

 

BPR215 Java Uygulamaları

 

Java dili kullanılarak bilgisayar sistemi üzerinde çalışacak ve güncel teknik gereksinimleri karşılayabilecek şekilde programlamanın öğretilmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi.

 

BPR217 Veri Yapıları

 

Java dili kullanarak Özyineleme, soyut veri yapıları, yığıtlar, kuyruklar, bağlı listeler, yığınlar, ağaçlar, çizgeler ile çalışabilme.

 

BPR219 Yazılım Mimarileri

 

Yazılım Geliştirme ve yazılım mimarileri, yazılımı kodlama, test ve kontrol araçları, proje yönetimi, bakım ve onarım Yazılım mimarisinin temel kavramı, mimari stilleri, yazılım mimarisi modelleme, yazılım mimarisi tanımlama dilleri, XCD yazılım mimarisi tanımlama dili, yazılım mimarisini görselleştirme, UML yazılım tasarım dili, yazılım mimarisini program koduna dönüştürme, yazılım mimarisini fonksiyonel olmayan sistem özelliklerine göre tanımlama, alan bazlı yazılım mimarisi geliştirme.

 

BPR221 Web Projesi Yönetimi

 

Web Sitesi İhtiyaç Analizi, Web Tasarımı, Web Sitesi Yayınlama, Web Sitesi Güvenlik Ayarları, Web Sitesi Yedekleme, Web Sitesi Bakım, ASP.NET İle Proje Tasarımı.

 

BPR223 Kriptografi

 

Kriptografi Terminolojisi ve tarihçesi, Simetrik Şifreleme Algortimaları, Asimetrik Şifreleme Algoritmaları, Karışık Algoritmalar, Şifre Çözme Analizi, Kriptanaliz ve Kriptolojide İstatistik, Kriptanalizde İstatistiksel Testler, Örnek Uygulamalar

 

BPR225 Optimizasyon Teknikleri

 

Optimizasyon İhtiyacı, Optimizasyona giriş,  Temel Matematiksel Kuramlar, Grafiksel Optimizasyon, Matrisler, Doğrusal Denklem Sistemleri, Tam Sayılı Programlama, Doğrusal Programlama,  Yapay Zekâ Optimizasyon Modelleri, parçacık Sürü Optimizasyonu, sistem belleği optimizasyonu ve sayısal yöntemler, Temel Kavramlar, Analitik Yöntemler (matematiksel modelleme, dal-sınır algoritması, vb.), Sezgisel Yöntemler,  Meta-sezgisel Yöntemler,

 

BPR227 Veri Madenciliği

 

Veri Hazırlama (Veri Entegrasyonu, İndirgeme, Ön işleme ve Temizleme, Dönüşüm), Sık Desenlerin Keşfi, İlişkilendirme Kuralları ve Korelasyonlar, Sıralı Örüntü Analizi, Sınıflandırma ve Tahminleme, Kümeleme, Anomali Tespiti, Temel Veri Madenciliği Araçları, Web Madenciliği, Metin Madenciliği, Multimedya ve Konumsal Veri Madenciliği, Veri Madenciliğinde Gizliliğin Korunması

 

BPR 229 Robotik

 

Robotiğe giriş, tarihsel gelişim ve temel kavramlar, Robotlarda eksenler, koordinat sistemleri, Robot çeşitleri ve kullanım yerleri, Robot sisteminin elemanları, Robot hareket ettirme sistemleri, Kinematik, Ters kinematik, Robot bilekleri ve uç elemanları, Robot denetimi ve çevre birimleri, Yörünge planlaması, Hareketli Robotlar, Robot simülasyon yazılımları, Endüstriyel robotik uygulamaları

 

BPR231 Blok Zinciri Uygulamaları

 

Blok zincir’e giriş, Blok zincir odaklı uygulamalar, Digital Paralar ve diğer uygulamalar, Bitcoin minig ve oyun teorisi, Dağıtık Sistem Mimarileri, Blok zincir mekanizma Kriptoloji ve Hashing, Akıllı Kontrat Sistemleri ve Uygulamaları, Akıllı Kontrat Sistemleri ve Uygulamaları, Sidechain ve gömülü konsessular, Güven ve takas sistemi geliştirme, Multi-Party Computation,  Blok zincir’de güvenlik 

 

 

BPR 233 Sinyal İşleme

 

Ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri, Fark denklemi gösterimi, Örnekleme, örnek azaltma, aradeğerleme, Z-dönüşümü tekrarı, Doğrusal, zamanla değişmeyen sistemlerin frekans çözümlemesi, Ayrık zaman sistemleri için yapılar, Nicemlemenin etkileri, IIR ve FIR süzgeç tasarım teknikleri, Ayrık Fourier dizisi, ayrık Fourier dönüşümü ve hızlı Fourier dönüşümü, İki boyutlu sinyaller ve sistemler.

 

 

BPR235 Sayısal Elektronik

 

Entegre devreler, lojik familyaların temel devreleri, özellikleri, tanınmaları ile ilgili teorik bilgiler ve bunların uygulamaları.

 

 

BPR237 Ağ Temelleri

 

Bilgisayar ağlarının tanıyabilme. Ağ kavramları, ağ topolojileri, ağ bağlantı tipleri ve türlerini, OSI ve TCP/IP Modellerini kavrayabilme. Ağ donanım ve çevre birimlerinin kavrayabilme, kablolama işlemlerini yapabilme, ağ adreslemesi yapabilme, ağı paylaşıma açabilme ve ağda güvenliği sağlayabilme. Kablosuz ağlar ve bulut teknolojisini tanıyabilme. Sanal ortam Packet Tracerda ağ tasarlayabilme. Fiziksel ağ kurabilme. Ağ test işlerini tanıyabilme. Uzak masaüstü bağlantısı gerçekleştirebilme.

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI

 

BPR202 GÖRSEL PROGRAMLAMA II

 

Formlar ile çalışmak ve formlar arası veri taşıma, Toolbox Components kategorisindeki nesnelerin kullanımı, yazdırma işlemleri, kullanıcı nesneleri hazırlama, XML dosya erişimi, veritabanı erişimi ve katmanlı uygulama mimarisi.

 

BPR204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II

 

Sunucu, istemci çalışma mantığını kavrama. Javascipt dilinin temel kullanımını öğrenme. Javascipt kodlarını sayfaya ekleme ve çalıştırma yöntemlerini öğrenme. Javascipt dilinde değişkenler, operatörler, şart yapıları, döngü yapıları, fonksiyonlar, hazır fonksiyonlar konularını öğrenme. Javascipt dilinde sık kullanılan olaylar, otomatik zamanlı kod çalıştırma , DOM yapısı üzerinde sayfada değişiklik yapma ve kullanıcıdan bilgi alma konularını öğrenme. Jquery kütüphanesinin kullanımını öğrenme. Jquery kütüphanesini dosyaya bağlama, işlem yapılacak etiket veya etiketleri seçme. Etiketlerin özellik ve içeriklerini öğrenme ve değiştirme. Etiket ekleme ve silme işlemlerini yapabilme. Etiketler üzerinde hazır jquery efektlerini kullanabilme. Jquery üzerinden ajax işlemlerini yapabilme.

 

BPR206 PROJE II

 

Bilgisayar teknolojisi ve programlama konularında öğrencilerin araştırma, bilgi yenileme ve yeni bilgiler öğrenerek mesleki öz güvenlerini kazanacakları eğitim, teknoloji, üretim yönetimi ve maliyetle ilgili bilgileri kullanıma yönelik, ders programında yer alan dersler doğrultusunda proje oluşturma.

 

BPR208 MESLEKİ YABANCI DİL

 

Meslek ile ilgili; Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama çalışmaları.

 

BPR210 OYUN PROGRAMLAMA

 

Bilgisayar oyunlarının tarihçesi, oyun geliştirilmek için programlama dillerinin kullanılması, oyun motorlarının kullanılması, mobil oyunlar hakkında bilgi sahibi olmak ve mobil oyun geliştirme hakkında çalışmalar yapmak.

 

 

BPR212 E- TİCARET UYGULAMALARI

 

Elektronik ticaretin tarihi gelişimi, internet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramlarının açıklanması, elektronik ortamda yapılan ticaretin özellikleri, ödeme şekilleri, sorunları, internet ortamında gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri ve elektronik ortamdaki uygulamaların tüketicinin korunması hakkındaki kanun çerçevesinde Türk Hukukundaki yeri açıklanmaktadır.

 

BPR214 VERİ TABANI VE YÖNETİMİ

 

SQL dili kullanarak veritabani nesneleri yaratılacaktır. ORACLE kullanarak SQL ‘storedprocedures’ ve ‘triggers’ yazılması öğrenilecektir. Yönetim ve diğer veritabanı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirilecektir.

 

BPR216 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ

 

Microsoft Windows Server İşletim Sistemi kurulumu, Windows Server İşletim Sistemi Yönetimi, Dosya Sistemi, Disk Kümeleme Sistemleri (Raid), Dosya ve Dizin Yönetimi, Veri Paylaşımı ve Güvenliği, Yedekleme ve Geri Yükleme, Active Directory Yapısı, Kullanıcı Grupları Hesabı Oluşturma ve Yönetimi, Gelişmiş Hesap Yönetimi, Tcp/Ip Ağları, Ağ Yazdırma Hizmetleri, Dhcp Hizmeti, Wıns Hizmeti, Dns Hizmeti kullanabilme. HyperV kullanabilme ve uzak masaüstü bağlantısı yapabilme. Windows Server sisteminde güvenlik ayarları.

 

BPR218 PYTHON PROGRAMLAMA

 

Python’a giriş: Değişkenler ve Hafıza, Dizgiler, Koşullular, Akış Kontrolü, Fonksiyonlar ve Dış Kütüphaneler, Listeler ve Çokuzlular, Sözlükler, Girdi/Çıktı ve Hatalar, Katarlar ve Katar İşleme, Arama ve Sıralama, Nesne Tabanlı Programlama: sınıflar, yöntemler ve kalıtım, Benzetim ve Optimizasyon, Sayısal Hesaplamalar ve Yöntemler, Veri Analizi ve Görselleştirme, Görüntü İşleme, Makine Öğrenme, Python ile Gelişmiş Uygulamalar; konularını içermektedir.

 

 

BPR220 BİLGİSAYARLA ZEKİ SİSTEM UYGULAMALARI

 

Zeki sistem, yapay zekâ kavramlarının tanımı, insan bilgisayar etkileşimi, yapay zeka kavramının günümüze kadar olan tarihsel süreci gibi konularla birlikte; zeki sistemler geliştirirken kullanılan yapay sinir ağları, bulanık mantık, genetik algoritma, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi teknikler/algoritmalar hakkında temel bilgiler oluşturmak dersin içeriğinde yer almaktadır.

 

BPR222 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

 

Algılayıcılara ve dönüştürücülere genel Bakış, Sıcaklık Algılayıcıları, Nem Algılayıcılar, Hareket ve Hız Algılayıcıları, Titreşim Algılayıcıları, Konum Algılayıcıları, Yaklaşım Algılayıcıları, Basınç Algılayıcıları. Dijital analog dönüştürücüler ve Analog dijital dönüştürücüler.

 

BPR224 BÜYÜK VERİ ANALİZİ

 

Veri Bilimi ve Büyük Veri Analizi, İlişkisel Veritabanları ve Veri Modelleme, Veri Ambarı ve Entegrasyonu, Paralel Veritabanları, Veri Görselleştirme, Makine Öğrenmesi, Sınıflandırma ve Regresyon, Kümeleme, Doğal Dil İşleme, Bilgi Erişimi, Ağ Analizi

 

BPR226 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME

 

Görüntünün temelleri; Görüntü algılama ve elde etme; Görüntü zenginleştirme; Görüntü filtreleme; Görüntü Eşleme; Renk uzayı; Geometrik dönüşümler; Obje yakalama ve çıkartma yöntemleri; Görüntü bölütleme-sınıflandırma yöntemleri.

 

BPR228 ZARARLI YAZILIM ANALİZİ VE TESPİTİ

 

Zararlı yazılımlarla ilgili genel kavramlar, zararlı yazılım tipleri, temel statik ve dinamik zararlı yazılım analiz yöntemleri, gelişmiş statik analiz, gelişmiş dinamik analiz, tersine mühendislik, zararlı yazılımlara karşı alınacak önlemler.

 

BPR230 BULUT BİLİŞİM

 

Bulut bilişimin temelleri, bulut bilişimin önemi, bulut bilişimin avantajları, bulut bilişimin unsurları, bulut bilişimin teknik temeli, bulutta veri yönetimi, standartlar, bulut servislerinin yönetimi ve güvenliği, sanallaştırma, hizmet tabanlı mimari, bulut ortamının yönetimi.

 

 

BPR232 GÖMÜLÜ SİSTEM PROGRAMLAMA

 

Gömülü Sistemlere genel bakış, Gömülü sistem bileşenleri ve araçları. Gömülü sistemlerin yazılım ve donanım özellikleri. Programlama araçları ve program geliştirme. Gömülü çevre birimler. Uygulamalar.

 

BPR234 VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİ

 

Temel şifreleme sistemleri, algoritmaları, çalışma prensipleri ve ağ güvenliği teknikleri hakkında bilgi edinmelerini ve konuyla ilgili literatür ve terminolojinin elde edilmesini sağlar.Ağ ve bilgisayar güvenliği nedir? Güvenlik politikaları. IP adresleme mekanizmaları (IPv4, IPv6), Fiziksel ve IP adres dönüşüm protokollerinin özeti (ARP, RARP). İnternet protokolünün detayları, Data gramların Yönlendirilmesi. ICMP protokolünün detayları, IP Data gram Yönlendirme Protokolleri(RIP,OSPFv.b). Transport katmanı protokollerinin incelenmesi. Ağ Konfigürasyon protokollerinin incelenmesi (Bootp, DHCP v.b). Alan İsimlendirme Sistemi, DNS protokolü, WWW kavramı. SMPT,IMAP, POP3, TELNET, FTP, TFTP, NFS, SNMP protokol yapılarının incelenmesi. Firewall ve Gateway yapıları. Ağ Cihazlarının güvenliği. VPN ağların incelenmesi. Saldırı Tespit sistemleri. ARP ve TCP protokolüne yönelik saldırılar, DNS protokolü güvenliği. Ağ ve Hizmetlere yönelik saldırılar. Koordineli dağılmış saldırılar. Bilgi Toplama Teknikleri, Güvenlik Politikaları.

 

BPR236 Mikro denetleyiciler

 

Mikroişlemcili/mikrodenetleyicili sistemlerin çalışma prensibini kavramak. Mikroişlemci/mikrodenetleyicil mimari genel yapıları hakkında bilgi sahibi olabilme. Mikrodenetleyicilerle devre tasarımı yapabilme. Mikrodenetleyiciler ile programlama yapabilme.-

 

Turkish