Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Program Hakkında
Akademik Personel
Ders Listesi
Ders İçerikleri
Galeri
Ders Bilgi Paketi

Programın Tanımı

 Bankacılık ve Sigortacılık programı ülkemizde faaliyet gösteren Bankacılık ve Finans kurumlarına, temel bankacılık ve finans konularına hakim, genel ekonomi ve işletme konularını öğrenmiş, ara eleman yetiştirmektedir. Temel hukuk, ekonomi, matematik, muhasebe gibi derslerin yanı sıra banka denetimi, banka muhasebesi, sigorta hukuku gibi derslere ağırlık verilmektedir. Rekabetin arttığı piyasalarda görev yapabilecek; üretken ve analitik düşünce yeteneğine sahip, araştırmacı, değişimlere uyum sağlayabilen, teorik alt yapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip ara elemanlar yetiştirme olanağı sağlar. Bankacılık ve Sigortacılık programından ön lisans derecesi elde edebilmek için; programdaki zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı sağlamak ve 30 günlük staj süresini başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

Programın Amacı

 Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı; İş hayatı ile ilgili olarak; bankalarda, aracı finansal kuruluşlarda ve yatırım şirketlerinde, sigorta şirketlerinde ve acentelerinde, ayrıca her sektördeki firmaların finans departmanlarında yönetime yardımcı olacak veya kendi adına sigorta acentesi açıp çalıştırabilecek donanımlı, bilgili, becerili, eğitimli ve nitelikli kalifiye ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programın Misyonu

Tüm bankacılık ve sigortacılık işlemleri hakkında bilgili,  etkili iletişim ve ikna kabiliyeti yüksek, müşteri ilişkileri yönetimi konusunda bilgili, bankacılık ve sigortacılık alanında çağımızın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olan meslek elemanlarının yetiştirilmesini ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir.

 

Programın Vizyonu

Kendi alanında uluslararası standartlara uygun olarak sektörün ve toplumun ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretebilecek, yeniliklere açık, kalifiye teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir.

İş İmkânları

        Banka şubeleri ve sigorta şirketlerinin yanı sıra finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Ayrıca sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda da çalışabilirler. Sigorta şirketlerinin genel müdürlüklerinde, bölge müdürlüklerinde, sigorta acentelerinde, broker ofislerinde, bankalarda sigorta yetkilisi olarak, sigorta ekspertiz ofislerinde, bankalarda satış ve gişe görevlisi olarak istihdam edilebilmektedir.

Yatay Geçiş Yapabilecek Ön Lisans Programları:

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkânı mevcuttur.

Dikey Geçiş Yapabilecek Lisans Programları:

 

Bankacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

İktisat

İşletme

Uluslararası İşletme

Uluslararası Ticaret

Risk Yönetimi ve Sigortacılık

Finans ve Bankacılık

Aktüerya

Ekonomi

Ekonometri

Çalışma Ekonomisi

Ölçme ve Değerlendirme:

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlar; muafiyet sınavı, ara sınav, mazeret ara sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavdan oluşur. İlgili bölüm kurulunca, dersin niteliğine göre bu sınavların yazılı, yazılı-sözlü ya da uygulamalı olarak yapılmasına karar verilebilir.

(2) Muafiyet sınavı, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl/yılbaşında girebilir. Bu sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Ara sınav, yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.

b) Bir dersten kaç ara sınav yapılacağı eğitim ve öğretimin başladığı günü izleyen on beş gün içinde, dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili birim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

c) Ara sınav tarihleri en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

ç) İki yarıyıl devam eden dersler için en az bir ara sınav yapılır.

d) Ayrı ders niteliğindeki proje, ödev, laboratuvar, bitirme çalışması, atölye ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçer.

e) Ara sınav sonuçları, yarıyıl/yılsonu sınavından en geç iki hafta önce ilan edilir.

f) Ara sınav not ortalaması öğrencinin sınavlarda aldığı notlar toplamının sınav sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bu şekilde bulunan sayının kesir kısmı 0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir.

g) Teorik derslerde ve uygulaması da olan teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler ara sınavına giremez.

(4) Mazeret ara sınavı, haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Haklı ve geçerli nedenlerin kabulünde, 32 nci madde hükmü uygulanır.

(5) Yarıyıl/yılsonu sınavı, yarıyıl/yılsonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına katılabilmesi için, derse kayıtlı olması ve kayıtlı olunan ders, teorik veya uygulaması da olan teorik bir ders ise, en az %70’ine sadece uygulamalı ders ise, en az %80’ine devam etmiş olması gerekir.

b) Yarıyıl/yılsonu sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Bu sınavlar bir yarıyıl/yılda açılan her ders için birer kez açılır ve ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Bütünleme sınavları, her yarıyılın/yılın sonunda Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için, sınavların yapılacağı yarıyılda, ilgili derslere kayıt yaptırmış olmaları ve bu derslerin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir.

b) Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarında, D1, D2, D3 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına isteğe bağlı olarak, F1 ve F2 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavına isteğe bağlı olmadan zorunlu olarak girebilirler. Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

ç) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl/yılsonu sınav notu yerine geçer.

(7) Tek ders sınavı; AGNO’su en az 2,00 olmak koşuluyla, mezun durumunda olan ve takip ettiği eğitim-öğretim programında yer alan derslerden biri hariç, diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrencilere başarısız oldukları tek ders için açılan sınavdır. Bu sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınavı, yarıyıl/yılsonu bütünleme sınavlarından sonra yapılır.

b) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına girme şartını sağlamaları gerekir.

c) Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar dersin okutulduğu döneme bakılmaksızın güz ve bahar yarıyılı/yılsonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavlarına sınırsız girme hakkı elde ederler. Tek ders sınavına gireceği yarıyıl/yılda, kayıt yenileme işlemi yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl/yıla ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini, sınav öncesinde yatırmak zorundadırlar.

ç) Yaz okulundan ders alıp tek derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp tek derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra tek ders sınavı açılır.

d) Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen başarı notlarından birini almaları zorunludur.

(8) Ek sınav; azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine, mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere sınava girme koşullarını yerine getirdikleri halde başarısız oldukları bütün dersler için verilen sınavları ifade eder. Ek sınav tarihleri akademik takvim ile belirlenir.

Başarı notu

MADDE 23 – (1) Ders başarı notunun hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bağıl değerlendirme sistemi uygulaması ile ilgili esaslar Senato tarafından tespit edilir.

b) Ham başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60’ı toplanarak bulunur.

c) (Değişiklik : RG- 08/03/2020 – 31062) “Bağıl değerlendirme sisteminde aşağıdaki limitler esas alınır:

1) Ham başarı notu alt limiti, öğrencinin 100 tam puan üzerinden alması gereken baraj değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir.

2) Yarıyıl/yıl içi notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam not üzerinden alması gereken asgari not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir. Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.”

Notlar ve dereceleri

MADDE 24 – (1) (Değişiklik: RG- 08/03/2020 – 31062) “Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ders başarı not aralıkları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Not Aralıkları Harf Notu Dört Üzerinden Başarı Katsayısı Anlamı

95-100 A1 4,00 Başarılı

90-94 A2 3,75 Başarılı

85-89 A3 3,50 Başarılı

80-84 B1 3,25 Başarılı

75-79 B2 3,00 Başarılı

70-74 B3 2,75 Başarılı

65-69 C1 2,50 Başarılı

60-64 C2 2,25 Başarılı

55-59 C3 2,00 Başarılı

45-54 D1 1,75 Şartlı Başarılı

40-44 D2 1,50 Şartlı Başarılı

35-39 D3 1,00 Şartlı Başarılı

30-34 F1 0,50 Başarısız

0-29 F2 0,00 Başarısız

0 F3 0,00 Devamsız”

(2) F1, F2, F3, YZ ve GR notları, başarısız olarak değerlendirilir.

(3) F1 notunun üst limiti ilgili birim için Senato tarafından belirlenen ham başarı notu altında kalan limitidir.

(4) GR, YT ve YZ harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Sınava Girmedi notu (GR); yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav notlarına ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmadan verilen nottur. GR notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. GR notu genel not ortalamasına katılır.

b) Yeterli notu (YT); kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

c) Yetersiz notu (YZ); kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.

(5) Yüzlük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversiteye yatay geçiş ile gelen öğrencinin notları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre dönüştürülür.

(6) Kopya çektiği sabit olan öğrenci kopya çektiği dersten sıfır alır.

Ders puanları ve akademik ortalama

MADDE 25 – (1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında her yarıyıl/yılsonunda öğrencilerin başarı durumu YNO/YSNO ve AGNO ile belirlenir. Bu amaçla kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl/yıl içinde alınan dersler için yapılırsa YNO/YSNO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa AGNO elde edilir. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notu YT olan dersler not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

(2) Başarı notlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenciye ön lisans veya lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümün öğretim planında öngörülen ve belirlenen en az AKTS kredi alt sınırı kadar dersi başarması, herhangi bir ders başarı notunun F1, F2,F3, YZ ve GR olmaması koşuluyla, AGNO’sunun en az 2,00 olması şarttır.

b) AGNO’su 2,00’ın altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, fakültede/yüksekokulda faaliyette bulunan öğrenci derneklerine, kulüplerine, öğrenci topluluklarına, spor kollarına yönetici ve üye olamaz, yurt dışı değişim programlarına ve burslara aday gösterilmez.

c) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenci, öncelikle F1, F2 ve F3 notu aldığı dersleri tekrarlar. Ayrıca içinde bulunduğu dönemde açılan derslerden de alabilir. Bu öğrenci, not yükseltmek için D1, D2 ve D3 notu aldığı dersleri de alabilir. Not yükseltmek için alınan derslerde öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Ortak zorunlu derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 26 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri kredili ve zorunludur. Bu derslerde bağıl değerlendirme sistemi uygulanır.

Uygulamalı derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 27 – (1) İlgili yönetim kurullarınca karar verildiği takdirde bir yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden en az dört, iki yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden ise en az sekiz ara sınav yapılır. Bu derslere mahsus olmak üzere, ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl/yılsonu sınavına katılmazlar. Bu öğrencilere bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz. Ara sınavlarının ortalaması başarı notu olarak sayılır.

(2) Ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşamayan öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına katılırlar ve bu öğrencilerin başarı notu, 23 üncü maddede belirlenen şekilde hesaplanır.

Stajlar

MADDE 28 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler, konservatuvar, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yapılacak stajlar ve uygulamalı eğitim, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Öğrenciler, pratik dersleri, uygulamalı dersleri ve stajları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğer özel kuruluşlarda yapabilirler.

(3) Staj süresi içerisinde öğrenci, disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS)

 

MADDE 8- (1) BDS, bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistiksel bir yaklaşımdır. Bu sistemde bir notun, grubun genel HBN ortalamasından pozitif yönde uzaklaşması başarının artması, tersi yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak yorumlanır.

 

Ham Başarı Notu (HBN)

 

MADDE 9- (1) HBN, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasıdır. HBN, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Uzaktan eğitim kapsamında yürütülen derslerde bu oranlar senato tarafından belirlenir.

 

 

Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBNAL)

 

MADDE 10- (1) HBNAL, öğrencinin 100 tam puan üzerinden elde etmesi gereken HBN alt değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir.

 

Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı Geçme Notu Alt Limiti (GNAL)

 

MADDE 11- (1) BDS’de yarıyıl/yıl içi (ara sınav, etkinlik vb.) notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden alması gereken asgari nottur. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir. İlgili dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.

 

Bağıl Başarı Notu (BBN)

 

MADDE 12- (1) BBN, bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilen öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde esas alınan bağıl nottur. BBN’nin hesaplanması amacıyla, öğrencilerin HBN’leri öncelikle ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart T skorlarına, ardından da 100’lük sisteme dönüştürülür. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılır:

 

T = [(X- µ)/ σ]*10 + 50

 

30 [2(T – 50) – 10]

BBN = 70 + —————————

 

2(A–50)-10

 

 1. = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin HBN’sinin, grubun ortalaması ve standart sapmasıyla bağıntılı hesaplanan standart puan.
 1. = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin HBN’si.

 

 • = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin ait olduğu grubun HBN’sinin aritmetik ortalaması.

 

 • = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrencinin ait olduğu grubun HBN’sinin standart sapması.

 

BBN = HBN’nin harf notuna dönüştürülmesinde esas alınan T skorunun 100’lük sisteme dönüştürülmüş hali.

 1. = Bağıl değerlendirmeye dâhil edilen öğrenci grubundaki en yüksek standart T skoru.

 

 1. Aşağıdaki öğrenciler BDS’ye dâhil edilmez ve harf notları belirtilen şekilde hesaplanır:

 

 1. HBNAL’yi geçemeyen öğrencilerden standart T skoru 20 ve altında kalanlar. Bu öğrenciler doğrudan F2 harf notu alarak başarısız sayılırlar.

 

 1. HBNAL’yi geçen öğrencilerden standart T skoru 80 ve üstüne kalanlar. Bu öğrenciler doğrudan A1 harf notu alarak başarılı sayılırlar.

 

 1. Yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olduğu hâlde girmeyen öğrenciler. Bu öğrenciler doğrudan F2 harf notu alarak başarısız sayılırlar,

 

 1. Devamsızlık sebebi ile başarısız olan öğrenciler. Bu öğrenciler doğrudan F3 harf notu alarak başarısız sayılırlar.

 

 1.  

Harf Notlarının Belirlenmesi

 

MADDE 13- (1) Öğrencilerin bir ders için hesaplanacak notlarının (HBN ya da BBN) harf notu karşılığının ve bu notların dörtlük sistemde esas alınacak katsayı değerlerinin belirlenmesinde Tablo 1’deki not aralıkları esas alınır.

 

 1. Harf notunun belirlenmesi amacıyla öncelikle bu yönergenin 12. Maddesinin (2) paragrafı uyarınca BDS’ye dâhil edilmeyen öğrenciler dışında dersi alan tüm öğrencilerin HBN’lerinin standart sapması hesaplanır.

 

 1. Hesaplanan standart sapmanın 8 ve altında olması halinde, Tablo 1’de öğrencinin HBN’sine karşılık gelen harf notu geçerli sayılır.

 

 1. Hesaplanan standart sapmanın 8’in üzerinde olması halinde, öğrencinin HBN ve BBN’sinin Tablo 1’deki aralıklardan hangisine karşılık geldiğine bakılır ve karşılığı daha yüksek olan harf notu geçerli sayılır.

 

 1. Bütünleme sınavı sonucunda oluşacak başarı harf notları, yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl/ yılsonu sınavı sonucunda sınıftaki/guruptaki bütün öğrencilerin başarısız olması durumunda ise bütünleme sınavında, öğrencinin Tablo 1’de yer alan HBN’sine karşılık gelen harf notu verilir.

 

Tablo 1. HBN veya BBN aralıklarının harf notu karşılıkları ve 4’lük sistemdeki katsayı değerleri (Fakültelerde “ham başarı notu alt limiti” 40 0lduğu için F1 aralığı 35

-39 olmalıdır. D3 harf notu fakültelerde yer almayacaktır.)

 

Not Aralıkları

Harf Notu

Dörtlük Sistem

Anlamı

 

 

 

 

95-100

A1

4,00

Başarılı

90-94

A2

3,75

Başarılı

85-89

A3

3,50

Başarılı

80-84

B1

3,25

Başarılı

75-79

B2

3,00

Başarılı

70-74

B3

2,75

Başarılı

65-69

C1

2,50

Başarılı

60-64

C2

2,25

Başarılı

55-59

C3

2,00

Başarılı

45-54

D1

1,75

Şartlı Başarılı

40-44

D2

1,50

Şartlı Başarılı

35-39

D3

1,00

Şartlı Başarılı

30-34

F1

0,50

Başarısız

0-29

F2

0,00

Başarısız

0

F3

0,00

Devamsız

 

Diğer Sınavların Değerlendirilmesi

 

MADDE 14- (1) Tek ders ve muafiyet sınavlarından alınan not, öğrencinin HBN’si olarak kabul edilir. Bu sınavlarda başarı ölçütü, ilgili birimin belirlediği GNAL’dir. Bu limitin üzerinde puan alamayan öğrenciler, F2 alarak başarısız sayılır. Bu limitin üzerinde not alan öğrencilerin harf notu, Tablo 1’de yer alan aralıklara göre belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

MADDE 30 – (1) Bir öğrenci mezuniyet için, ortak zorunlu dersler dâhil; ön lisans programlarında 120, dört yıllık lisans programlarında 240, beş yıllık lisans programlarında 300, altı yıllık lisans programlarında 360 AKTS’yi tamamlamalıdır.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için, izlemekte olduğu programda belirtilen bütün dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu staj gibi çalışmaları başarmış ve AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. AGNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler, D1, D2 ve D3 notu aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler.

(3) AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri D1, D2 ve D3 notu aldıkları dersleri, AGNO’su 2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alır. Tekrarlanan derslerde öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

Ögr Gör. Zeliha KOCA
Bölüm Başkanı
Öğretim Görevlisi
Muhammed Bedir BAYDEMİR
Dr.Öğr.Üyesi
Ögr Gör. Derya ÖZGÜLER
Öğretim Görevlisi
Ögr Gör. Ayşe LEVENT
Öğretim Görevlisi
[jtrt_tables id=”10009″]
[jtrt_tables id=”10010″]
[jtrt_tables id=”10011″]
[jtrt_tables id=”10012″]
[jtrt_tables id=”10013″]
[jtrt_tables id=”10014″]

Ders İçerikleri 2020 Öncesi Eski Müfredat

Ders İçerikleri Yeni Müfredat 2020 ve sonrası

T.C.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Ders İçerikleri

2020 ve Sonrası Yeni Müfredat

1. SINIF GÜZ YARIYILI

 

İNG101 İngilizce I

Bu dersin ana hedefi; başlangıç düzeyinde okuma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmek ve İngilizcede etkin iletişim yeteneğine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla İngilizce kelime hazinesini geliştirmeye, temel yapıları sunmaya ve bunları değişik bağlamlarda kullanmaya vurgu yapılacaktır. Öğrencileri, bütün iletişim ihtiyaçları ile ilgili soru-cevaplar kullanarak iletişim kurabilecekleri düzeye getirmek, karşısındaki kişinin ifadelerini anlayarak kendi düşüncelerini ifade edebileceği iletişim düzeyine getirmek dersin amacıdır. 

AİİT101 Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi – I

Türk İnkılâbının özelliklerini ve dünyadaki benzer kavramları tanıma, Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı Islahatlar, Atatürk İnkılâplarının önemi, Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkması ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yapacağı inkılâplara etkisi, Türk İstiklâl Savaşı ve Cumhuriyet ve Atatürk İnkılâplarını tehdit eden unsurların incelenmesini içerir.

TDB101 Türk Dili – I

Dil kavramı, dil grupları ve Türk dili, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri gibi konuları içerir. Bireysel ve sosyal hayattaki dilin önemini, dil bilgisinin sözcük ve cümlelerin ne olduğunu, iletişim açısından önemini kavrayabilmek, kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini ve dilin kullanım kurallarını uygulayabilmeyi öğrenmek, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilmek dersin esasıdır.

FBS101 Bankacılığa Giriş

            Banka ve bankacılığın tanımlanması, temel kavramlar, bankacılığın doğuşu ve gelişimi, bankacılık sistemi ve ekonomideki yeri, bankaların özellikleri ve fonksiyonları, banka ürün ve hizmetleri, kredi ve kredilendirme süreci, mevduat ve hesap işlemleri.

FBS103  Sigortacılığa Giriş 

Sosyal güvenlik ve sigortanın tanımı, sigortanın makro ve mikro ekonomik işlevleri, özel sigorta sistemi ve sistemde yer alan başlıca unsurlar, kaza sigortaları, yangın, nakliyat, mühendislik sigortaları, tarım sigortaları, reasüransın tanımı,işlevleri ve önemi.

 

FBS105           Genel Muhasebe I 

Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, ana ve alt hesapları oluşturmak, açılış kaydı düzenlemek, açılış kaydı düzenlemek, açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, büyük defter düzenlemek, büyük defter düzenlemek, mizan düzenlemek, mizan düzenlemek, dönen varlıkları kaydetmek, dönen varlıkları kaydetmek, duran varlıkları kaydetmek, duran varlıkları kaydetmek.

 

FBS107           Mikro Ekonomi 

Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek, üretimi sınıflandırmak, ihtiyaçları belirlemek, faydayı sınıflandırmak, diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek, tüketici dengesini belirlemek, talep oluşumunu belirlemek, talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek, üretici dengesini belirlemek, arz oluşumunu belirlemek, maliyet analizleri yapmak, piyasa türlerini sınıflandırmak, farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak.

 FBS109 Bilgi ve İletişim Teknolojisi

İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama.

FBS111 Temel Hukuk

Hukukun temel kavramlarını tanımak, hukuk sistemini incelemek, hak türlerini sınıflandırmak, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek, kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek, kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek, aile hukuku ve hükümleri analiz etmek, borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak, borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak, sözleşme düzenlemek, eşya kavramı ve türlerini tanımak, eşya, mülkiyet,  devir ve rehin işlemleri yapmak, icra iflas işlemlerini takip etmek, icra iflas işlemlerini takip etmek.

FBS113 Mesleki Matematik

Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran ve orantı, oran ve orantı uygulamaları, olasılık, olası durumlar, olayların olma olasılığı, olasılıkla ilgili uygulamalar.

1. SINIF BAHAR YARIYILI

 

İNG102 İngilizce II

Bu dersin ana hedefi; başlangıç düzeyinde okuma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmek ve İngilizce ‘de etkin iletişim yeteneğine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla İngilizce kelime hazinesini geliştirmeye, temel yapıları sunmaya ve bunları değişik bağlamlarda kullanmaya vurgu yapılacaktır. Öğrencileri, bütün iletişim ihtiyaçları ile ilgili soru-cevaplar kullanarak iletişim kurabilecekleri düzeye getirmek, karşısındaki kişinin ifadelerini anlayarak kendi düşüncelerini ifade edebileceği iletişim düzeyine getirmek dersin amacıdır. 

AİİT102 Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi – II

AİİT dersi; Türk İnkılâbının özelliklerini ve dünyadaki benzer kavramları tanıma, Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı Islahatlar, Atatürk İnkılâplarının önemi, Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkması ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yapacağı inkılâplara etkisi, Türk İstiklâl Savaşı ve Cumhuriyet ve Atatürk İnkılâplarını tehdit eden unsurların incelenmesini içerir.

TDB102 TÜRK DİLİ II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma, Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma, Yazıların İncelenmesi, Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma, Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları.

 

FBS102           Banka Hukuku ve Mevzuatı      

Banka Hukukuna Giriş ve Bankaların Kuruluşu; Bankaların Örgütü ve Çalışma Düzenine İlişkin Esaslar; Bankaların Faaliyetleri; Bankaların Dış Denetimi, Devir, Birleşme ve Tasfiyesi.

 

FBS104           Sigorta Hukuku ve Mevzuatı     

Sigorta Kavramı; Sigorta Hukuku ve Sigorta Akdi (I); Sigorta Akdi (II)  konuları.

 

FBS106           Genel Muhasebe II       

Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, öz kaynakları kaydetmek, gelir ve gider hesaplarını belirlemek, gelir tablosu düzenlemek, satışların maliyeti tablosunu düzenlemek, nazım hesapları kaydetmek, envanter işlemleri yapmak, envanter işlemleri yapmak, sektör bazlı örnek uygulama yapmak, sektör bazlı örnek uygulama yapmak, Türk muhasebe standartlarını sıralamak, Türk muhasebe standartlarını sıralamak.

 

FBS108           Makro Ekonomi          

Üretimi ve katma değeri hesaplamak, ekonomik faaliyetleri ölçmek, ekonomik faaliyetleri ölçmek, para piyasasını takip etmek, para piyasasını takip etmek, para politikalarını takip etmek, para politikalarını takip etmek, mal piyasasında denge oluşumunu analiz etmek, mal piyasasında denge oluşumunu analiz etmek, para piyasasındaki denge oluşumunu analiz etmek, para piyasasındaki denge oluşumunu analiz etmek, emek piyasasında denge oluşumunu analiz etmek. 

 

FBS110           İşletme Yönetimi         

İşletme yönetiminin temel kavramları, işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar, tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim modelleri, çağdaş yönetim yaklaşımları. İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle ilişkisi. Yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol).

 

FBS112           Finans Matematiği        

Yüzde Hesapları, Oran ve Orantı, Basit Faiz ve Bileşik Faiz Hesaplamaları, İskonto Hesaplamaları, Amortisman, Kar Hesapları, Alaşım Hesapları. Faiz, Faiz Hesapları ve Yöntemleri, Basit Faiz, Baliğ, İskonto Hesaplar, Dış İskonto, İç İskonto, Denk Bonolar, Bono Değiştirme, Cari Hesaplar ve Türleri, Direkt Yöntem, Endirekt Yöntem, Hamburg Yöntemi, Bileşik Faiz, Bugünkü Değer Hesapları, Gelecek Değer Hesapları, Anüite Hesapları.

FBS114           Ofis Programları     

Belge hazırlayıp biçimlendirmek, belge denetim yazımlarını kullanmak, belgeye ekleme ve düzenleme yapmak, sayfa düzenlemesi yapmak, sayfaların gözden geçirme işlemlerini yapmak, belgeyi yazıcıdan çıkarmak, belge içine tablo oluşturmak, belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak, klavye hızlı erişim fonksiyonları tanımlamak, özgeçmiş hazırlamak, dilekçe yazmak, resmi yazı yazmak, resmi yazıları postalamak, tablo ve grafik oluşturmak, tablolarda hesaplama yapmak.

 

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI

 

FBS201           Mali Tablolar ve Analizi 

Bilanço düzenlemek, gelir tablosu düzenlemek, satışların maliyeti tablosunu düzenlemek, fon akım tablosu düzenlemek, nakit akım tablosunu düzenlemek, kar dağıtım tablosu düzenlemek, öz kaynaklar değişim tablosu düzenlemek, yatay analiz yapmak, dikey analiz yapmak, trend analizi yapmak, rasyo analizi yapmak, fon akış analizi yapmak, enflasyon ortamında bilânço düzenlemek, enflasyon ortamında gelir tablosu düzenlemek.

 

FBS203           Para ve Kredi Teorisi 

Paranın tarihi ve gelişimi, paranın anlamı ve fonksiyonları, kredi tanımı, çeşitleri, kredi ve bankalar, kredi piyasası, para kredi ve iktisat faaliyetleri.

 

FBS205           Bireysel ve Kurumsal Bankacılık 

Bankaları bireysel bankacılık uygulamalarına yönelten nedenler, bireysel bankacılık uygulamaları, kredi kartları, tüketici kredileri, elektronik fon transferi sistemleri, taraflar açısından bireysel bankacılık hizmetlerinin değerlendirilmesi, bankacılıkta pazarlama ve müşteri ilişkileri. Kurumsal bankacılık, kurumsal bankacılık uygulamaları, banka kaynak ve kullanım dengeleri açısından kurumsal bankacılık, banka kredileri, bankaların döviz pozisyonları, bankalarda karlılık.

 

FBS207           Bes, Hayat ve Sağlık Sigortaları 

Bireysel Emeklilik Sisteminin genel olarak tanımı, Bireysel Emeklilik Sisteminin önemi ve uygulanması. Hayat ve Sağlık sigortalarının genel olarak tanımı, Hayat ve Sağlık sigortalarının genel şartları, sigorta branşlarının nasıl uygulandığı. 

 

FBS209           Finansal Piyasalar ve Kurumlar 

Gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimleri. Finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri.

FBS211           Diş Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

Dış ticaretin tanımı ve çeşitleri dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, ödeme şekilleri, teslim şekilleri, dış ticarette işlemlerinde kullanılan tekdüzen hesap planı, ithalat ve ihracat işlemleri ve muhasebe uygulaması.

 

FBS213           Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları 

Finansal araçlar ve türev ürünler, riskten korunma muhasebesi, vadeli işlem piyasasının işleyişi ve muhasebeleştirilmesi, finansal kiralama, factoring, iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile muhasebeleştirilmeleri.

 

FBS215           Yönetim ve Organizasyon

             Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve tanımlar, klasik, neo klasik ve modern yönetim teorileri ile yönetimin fonksiyonları ve yönetim süreçleri.

 

FBS217           Vergi Hukuku 

Vergileme esaslarını sıralamak, verginin taraflarını belirlemek, vergilendirme sürecini gerçekleştirmek, vergilendirme sürelerini belirlemek, vergi borcuna ilişkin işlemleri yapmak, vergi cezalarına ilişkin işlemleri yapmak, vergi uyuşmazlıklarını çözmek, vergi denetimine hazırlanmak.

 

FBS219           Banka Muhasebesi 

Banka tek düzen hesap planı, dönen varlıklar, kredi işlemleri, yatırım işlemleri, mevduat, sermaye, faiz gelirleri, faiz dışı gelirler, fatura işlemleri, havale işlemleri, senet işlemleri.

 

FBS221           Borçlar Hukuku 

Borç ilişkisi ve sorumluluk, borcun doğuşu ve kaynakları, sözleşmelerin oluşması, sebepsiz zenginleşme, borç hükümleri ve üçüncü şahıslara etkileri, müteselsil ve şarta bağlı borçlar, pey akçesi, cezai şart, alacağın temliki, borcun nakli, borçların sona ermesi.

 

FBS223           Tarım Sigortaları 

Tarım Sigortalarının genel tanımı, devlet destekli olan ve olmayan Tarım Sigortalarının genel şartları, sigorta branşlarının önemleri ve uygulanması, poliçelerin pazarlanması.

 

FBS225           Paket Programlar 

Sigortacılık alanında kullanılan paket programlarının kullanılması ve uygulanması.

 

FBS227           Uluslararası Bankacılık 

Uluslararası bankacılık teorisi ve uygulamaları ile ilgili kavramlar, uluslararası mali sistem, kurumlar, piyasalar ve bu piyasalarda çalışan bankaların işlemleri.

 

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI

 

FBS202           Finansal Yönetim          

Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar, finansal yönetim ve diğer disiplinler, oran analizi tekniği, fon akım analizi, karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, statik ve dinamik analiz, finansal planlama, finansal planlama araçları, finansal planların hazırlanmasında uygulanan yöntemler, finansal plan türleri, normal finansal planlar, olağanüstü finansal planlar, çalışma sermayesi analizi, çalışma sermayesine yatırım politikaları, çalışma sermayesinin finansmanı.

 

FBS204           Sermaye Piyasaları ve Yatırım Araçları 

Sermaye piyasasında yer alan hisse senedi, tahvil ve benzeri finansal araçları ve bu araçların analizi, sermaye piyasası kurumları ve faaliyetleri, finansal piyasalar ve finansal yatırım araçlarının tür ve özellikleri, finansal yatırım araçlarında değer, değerleme ve yatırım kararı, finansal yatırım araçlarından oluşturulacak portföyün yönetimi.

 

FBS206           Para ve Kredi Politikası     

Mali piyasalar ve kurumlar, para arzı ve talebi, para politikasının işleyişi ve mali politikaların incelenmesi, Merkez Bankacılığı, çağdaş para politikası meseleleri. Krediler, nakdi krediler, genel kredi sözleşmesi, bankalarca tesisi gereken karşılıklar hakkındaki karara dayalı uygulama yönergesi, uygulama yönergesine ilave edilen açıklamalar.

 

FBS208           Banka ve Sigorta Pazarlaması   

Pazarlama araçları, satış tahminleri, pazar hedefleri, pazarlama hizmetleri, uluslar arası pazarlama gibi faaliyetleri içeren pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, pazar tanımı ve sigortaya yaklaşım, Türkiye’de sigorta pazarının incelenmesi sigorta pazarlamasında başarılı olmanın yolları.

 

FBS210           Envanter ve Bilanço 

            Temel Kavramlar, dönem sonu işlemleri, envanter türleri, dönen varlıkların envanteri, duran varlıkların envanteri, kısa vadeli yabancı kaynakların envanteri, uzun vadeli yabancı kaynakların envanteri, öz kaynakların envanteri, gelir tablosu hesaplarının envanteri, maliyet hesaplarının envanteri, nazım hesapların envanteri.

 

FBS212           Muhasebe Denetimi 

            Kurumsal yönetimin ve finansal raporlama sürecinin önemli bir parçası olan muhasebe denetimi kavramı, bağımsız denetçilerin görev ve sorumlulukları, denetim sürecinin aşamaları, denetim raporunun hazırlanması.

 

FBS214           Sigorta Muhasebesi    

Sigorta işlemleri ve muhasebe sistemi, sigorta ve reasürans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, sigorta işlemlerinde dönem sonu işlemleri ve finansal tablolar.

 

FBS216           Risk ve Hasar Yönetimi 

Risk ve risk yönetimi ile ilgili genel kavramlar, Risk kaynakları ve türleri, Risk teorisi ve politikaları, Risklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, Risk değerlendirilmesinde kullanılan teknikleri, Fiyatlandırma, Sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması, Risk politikası aracı olarak fiyatlandırma, Risk kontrolü ve finansmanı, Risk kontrol şekilleri, Risk yönetim örneği. Hasarın önemi ve özelliği, Hasar dosyasının oluşturulması için gerekli olan belgeler, Hasar tespiti, Eksper ve hasar ekspertizi, Hasar dosyasının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Tazminat hesabı ve ödemesi.

 

FBS218           Nakliyat Sigortası 

Nakliyat sigortalarının tanımı, dünyada ve ülkemizde en sık uygulama alanı bulan, zorunlu ve zorunlu olmayan nakliyat sigortalarının genel şartları, sigorta branşlarının nasıl uygulandığı ve bu poliçelerinin pazarlaması.

 

 

FBS220           Araştırma Yöntem ve Teknikleri     

Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma.

 

FBS222           Türk Vergi Sistemi    

Ticari kazancı hesaplamak, zirai kazancı hesaplamak, muhtasar beyanname düzenlemek, KDV beyannamesi düzenlemek, serbest meslek kazançlarını hesaplamak, gayrimenkul sermaye iratlarını hesaplamak, menkul sermaye iratlarını hesaplamak, diğer kazanç ve iratları hesaplamak, gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergileri hesaplamak, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi düzenlemek, muhtasar beyanname düzenlemek, KDV beyannamesi düzenlemek, diğer vergi beyannamelerini düzenlemek.

 

FBS224           Banka ve Sigorta İstatistiği 

Bankacılıkta ve sigortacılıkta İstatistiksel metodların önemi; Verilerin dağılım ölçüleri ve düzenlenmesi; Basit doğrusal modeller; Korelasyon ve regresyon analizi; Hata teriminin normalliğinin sınanması; Jarque Bera; Gölge değişkenli regresyon ve Mevsimselliğin Modellenmesi; Çoklu doğrusal bağlantı; Sigortacılık verileri ile E-Views üzerinde örnek uygulamalar.

 

FBS226           Ticaret Hukuku    

Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı, ticaret unvanının korunması, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkanı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar.

 

FBS228           Yangın ve Mühendislik Sigortaları 

Yangın Sigortalarının tanımı, sigortaların genel şartları, sigorta branşlarının önemi ve uygulanması. Mühendislik Sigortalarının tanımı, sigortaların genel şartları, sigorta branşlarının önemi ve uygulanması.

 

FBS230           Yatırım ve Portföy Yönetimi 

 Yatırım riski ve yatırım getirisine genel bakış, ilgili modeller; etkin ve optimal portföyler; çeşitlendirme; etkin piyasalar; temel analiz; teknik analiz; sabit gelirli menkul kıymetler; tahvil portföyleri; risk yönetimi; hisse senedi değerleme yöntemleri; firma değerleme yöntemleri.

 

2020 Öncesi

 

1.Sınıf Güz Yarıyılı

 101       Bankacılığa Giriş

Dersin içeriğini, banka ve bankacılığın tanımlanması, temel kavramlar, bankacılığın doğuşu ve gelişimi, bankacılık sistemi ve ekonomideki yeri, bankaların özellikleri ve fonksiyonları, banka ürün ve hizmetleri, kredi ve kredilendirme süreci, mevduat ve hesap işlemleri gibi konular oluşturmaktadır.

 103      Sigortacılığa Giriş

Sosyal güvenlik ve sigortanın tanımı, sigortanın makro ve mikro ekonomik işlevleri, özel sigorta sistemi ve sistemde yer alan başlıca unsurlar, kaza sigortaları, yangın, nakliyat, mühendislik sigortaları, tarım sigortaları, reasüransın tanımı,işlevleri ve önemi.

105       Genel Muhasebe I

Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, ana ve alt hesapları oluşturmak, açılış kaydı düzenlemek, açılış kaydı düzenlemek, açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, büyük defter düzenlemek, büyük defter düzenlemek, mizan düzenlemek, mizan düzenlemek, dönen varlıkları kaydetmek, dönen varlıkları kaydetmek, duran varlıkları kaydetmek , duran varlıkları kaydetmek.

107       Mikro Ekonomi

Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek, üretimi sınıflandırmak, ihtiyaçları belirlemek, faydayı sınıflandırmak, diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek, tüketici dengesini belirlemek, talep oluşumunu belirlemek, talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek, üretici dengesini belirlemek, arz oluşumunu belirlemek, maliyet analizleri yapmak, piyasa türlerini sınıflandırmak, farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak.

109       Temel Hukuk

Hukukun temel kavramlarını tanımak, hukuk sistemini incelemek, hak türlerini sınıflandırmak, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek, kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek, kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek, aile hukuku ve hükümleri analiz etmek, borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak, borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak, sözleşme düzenlemek, eşya kavramı ve türlerini tanımak, eşya, mülkiyet,  devir ve rehin işlemleri yapmak, icra iflas işlemlerini takip etmek, icra iflas işlemlerini takip etmek.

 

111       Mesleki Matematik

Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran ve orantı, oran ve orantı uygulamaları, olasılık, olası durumlar, olayların olma olasılığı, olasılıkla ilgili uygulamalar.

131       Bilgi ve İletişim Teknolojisi

İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama.

153       Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

İnkılap kavramı, bölümleri / diğer kavramlar / dersin konusu ve ana fikri, Osmanlı devletinin genel yapısı , çöküş nedenleri , Osmanlı devletindeki reform hareketleri , Tanzimat dönemi , meşrutiyet dönemi , Trablus ve balkan savaşları , ı. Dünya savaşı , fikir akımları , Mondros mütarekesi , Anadolu’nun paylaştırılması ve İzmir’in işgali , İstanbul’un işgali , milli dernekler , azınlık dernekler , yeni Türk devletinin kuruluşu , Atatürk’ün samsun’a çıkışı , Amasya genelgesi , Erzurum kongresi , Sivas kongresi , Amasya görüşmeleri , son Osmanlı meclisi , misak-ı milli , T.B.M.M. açılışı , meclis yapısı , iç ayaklanmalar , Sevr antlaşması , I. ve II. Savaşları , Eskişehir – Kütahya savaşları , Sakarya meydan savaşı , büyük taarruz , Mudanya mütarekesi , Lozan antlaşması.

155       Yabancı Dil I

Konuşma:Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendinin Tanıtma, Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma , Bilgi Almak İçin Soru sorma, Sorulan Sorulara Cevap Verme, İş Görüşmelerinde İstenilen Bilgiyi Verme, Diğer Çalışanlarla İlgili Bilgi Verme , Önerilerde bulunma, Önerilere Cevap Verme , Problem sorma ve Bu tür sorulara Cevap Verme , Zaman Veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara cevap Verme , Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme , Telefonla Konuşma tekniği, Teklif de Bulunma, Devam Eden Bir İşle İlgili Bilgi Verme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma, Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler, Geçmişteki Olaylardan bahsetme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma.

Dinleme-Anlama:İş Ortamında Kullanılan Eşya ve Malzemelerin Tanıtılması ve Bu Malzemelerin Fonksiyonları , Mesleki Konularda Dinlediğinin Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği.

Yazma:Noktalama İşaretlerinin (İmla Kurallarının) Kullanımı , Dinlediği ve Okuduğu İlgili Gerekli Bilgilerin Not Alınması , Direktif Yazma, Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma, Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına göre Sıralanması , CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme , Kişisel Mektup ve Mesaj Yazma , Bir Cismi, Mekanı Veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama, Davetiye Yazma

Okuma-Anlama:Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme

 

157       Türk Dili I

Dil, diller ve Türk dili, dilin insan hayatındaki önemi, dillerin doğuşu ve dilin özellikleri, Türk dilinin özellikleri, dilbilgisi, sözcük, cümle, bunların iletişim açısından önemi, yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları/ kelime türleri, kelimelerin ses ve şekil yapısı, isim, fiil, zarf ve edatların okunuşları, türleri ve bunların Türkçe de kullanılışları, anlatımın öğeleri ve türleri, ana düşünce ve yardımcı düşünceler, konu ve konu türler,, açıklama, tartışma, betimleme ve öyküleme, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri (diksiyon).

191       Beden Eğitimi I *

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı, Tarihçesi, Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi , Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi , Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme , İlk Yardım ve Rehabilitasyon , Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri , Uygulamalar.

193       Güzel Sanatlar I *

Güzel sanatlar dersini seçen öğrenciler kara kalem ve yağlı boya resim yaparak uygulama sırasında bunların tekniklerini de öğrenmektedirler.

1.Sınıf Bahar Yarıyılı

102       Banka Hukuku ve Mevzuatı

Dersin içeriğini: Banka Hukukuna Giriş ve Bankaların Kuruluşu; Bankaların Örgütü ve Çalışma Düzenine İlişkin Esaslar; Bankaların Faaliyetleri; Bankaların Dış Denetimi, Devir, Birleşme ve Tasfiyesi konuları oluşturmaktadır.

104       Sigorta Hukuku ve Mevzuatı

Dersin içeriğini: Sigorta Kavramı; Sigorta Hukuku ve Sigorta Akdi (I); Sigorta Akdi (II)  konuları oluşturmaktadır.

106       Genel Muhasebe II

kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, öz kaynakları kaydetmek, gelir ve gider hesaplarını belirlemek,gelir tablosu düzenlemek,satışların maliyeti tablosunu düzenlemek, nazım hesapları kaydetmek,envanter işlemleri yapmak, envanter işlemleri yapmak, sektör bazlı örnek uygulama yapmak, sektör bazlı örnek uygulama yapmak, türk muhasebe standartlarını sıralamak, türk muhasebe standartlarını sıralamak.

108       Makro Ekonomi

Üretimi ve katma değeri hesaplamak, ekonomik faaliyetleri ölçmek, ekonomik faaliyetleri ölçmek, para piyasasını takip etmek, para piyasasını takip etmek, para politikalarını takip etmek, para politikalarını takip etmek, mal piyasasında denge oluşumunu analiz etmek, mal piyasasında denge oluşumunu analiz etmek, para piyasasındaki denge oluşumunu analiz etmek, para piyasasındaki denge oluşumunu analiz etmek, emek piyasasında denge oluşumunu analiz etmek.

110       İşletme Yönetimi

Bu dersin amacı, işletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri dönemlerdeki derslere hazırlık yapmaktır. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar ktarılır. Tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim modelleri tartışılarak çağdaş yönetim yaklaşımları gösterilir. İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konur. Yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol) aktarılır.

112       Finans Matematiği

Yüzde Hesapları, Oran ve Orantı, Basit Faiz ve Bileşik Faiz Hesaplamaları, İskonto Hesaplamaları, Amortisman, Kar Hesapları, Alaşım Hesapları. Faiz, Faiz Hesapları ve Yöntemleri, Basit Faiz, Baliğ, İskonto Hesaplar, Dış İskonto, İç İskonto, Denk Bonolar, Bono Değiştirme, Cari Hesaplar ve Türleri, Direkt Yöntem, Endirekt Yöntem, Hamburg Yöntemi, Bileşik Faiz, Bugünkü Değer Hesapları, Gelecek Değer Hesapları, Anüite Hesapları.

114       Ofis Programları

Belge hazırlayıp biçimlendirmek, belge denetim yazımlarını kullanmak, belgeye ekleme ve düzenleme yapmak, sayfa düzenlemesi yapmak, sayfaların gözden geçirme işlemlerini yapmak, belgeyi yazıcıdan çıkarmak, belge içine tablo oluşturmak, belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak, klavye hızlı erişim fonksiyonları tanımlamak, özgeçmiş hazırlamak, dilekçe yazmak, resmi yazı yazmak, resmi yazıları postalamak, tablo ve grafik oluşturmak, tablolarda hesaplama yapmak.

154       Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Kıyafet Düzenlenmesi , Şapka İnkılabı, Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması , Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler , 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı , Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları , Eğitim İnkılabı, Önemi , Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler, Eğitim Aksaklıkları , 1924 Devrim Yasalarının Önemi , Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi, Çok Partili Dönem , Terakkiperver ve Serbest Fırka , Parti Tanımı Demokrasi Kavramı , Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri, Milli Bağımsızlık , Milli İrade, Milli Beraberlik, Yurtta ve Dünyada Barış, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürk Devri Dış Politikası, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Balkan Andantı, Hatay Sorunu.

156       Yabancı Dil II

Konuşma: Yön Sorma, Yön Tarif Etme, Tercih Yapma, Tercih Sorma, Bir İşlemin, İşin Nasıl Yapıldığını Sorma, Anlatma, Bir Ürünün Avantajı, Alanı İle İlgili İşlerin Kıyaslanması, Gelecekten Bahsetme, Gelecekle İlgili Tahminde Bulunma, İhtimallerden ve Tahminlerden, Bir Durumu, İşlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma, Geçmişte Olmuş, Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar , Bir İşin, İşlemin Amacının Açıklanması , Benzerlik ve farklılıkların İfade Edilmesi , Sebep, Sonuç Sorma ve İfade Etme.

Dinleme-Anlama: Alanı İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme, Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi, Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması , Kelime Başlarına veya Sonlarına Gelen Yapım Eklerinin Anlaşılması , Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme , Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.

Yazma : Dinleme ve Okuduklarını Not Alma , Alanı İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma , İş Mektupları Yazma , Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma , Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması.

Okuma-Anlama: Zıtlık Bildiren İfadeler, Relative Clause Yapıları, “Post Modifier” Kısaltılmış Relative Clause Yapılar , “Noun Clause” Yapıları, “Infinitive-Gerund Yapıları, Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi , Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi.

158       Türk Dili II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma, Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma, Yazıların İncelenmesi, Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma, Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma, Noktalama ve Yazım Kuralları , Anlatım Bozuklukları.

192 Beden Eğitimi II *

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı  Tarihçesi Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi  Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi  Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme İlk Yardım ve Rehabilitasyon  Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri  Uygulamalar

194 Güzel Sanatlar II *

Resim : Sanatın Genel ve Özel Anlamda Tanımı , Resim Akımları , Eleştiriler ve Uygulamalarla Resim Bilgileri , Kompozisyon Bilgileri , Tasarım ve Yöntemler , Klasik Tors Çalışmaları , Karakalem, Füzen, Pastel, Cam Boyası, Guaj, Suluboya, Kolaj ve Yağlıboya , Yıl Sonunda Sergi.

Fotoğraf : Fotoğrafın Tarihçesi , Işık, Renk ve Filtre , Siyah-Beyaz Filmin Yapısı ve Görüntü Oluşması , Makine Bilgisi, Tipler, Objektif, Diyafram ve Enstantane, Ölçüm ve Pozlandırma , karanlık Oda Bilgileri , Kompozisyon , Fotografik Düşünüş , Baskı ve Baskı Malzemelerinin Tanıtımı , Röprodüksiyon Teknikleri.

 

2.Sınıf Güz Yarıyılı

201       Mali Tablolar ve Analizi

Bilanço düzenlemek, gelir tablosu düzenlemek, satışların maliyeti tablosunu düzenlemek, fon akım tablosu düzenlemek, nakit akım tablosunu düzenlemek, kar dağıtım tablosu düzenlemek, öz kaynaklar değişim tablosu düzenlemek, yatay analiz yapmak, dikey analiz yapmak, trend analizi yapmak, rasyo analizi yapmak, fon akış analizi yapmak, enflasyon ortamında bilânço düzenlemek, enflasyon ortamında gelir tablosu düzenlemek.

203       Para ve Kredi Teorisi

Paranın tarihi ve gelişimi, paranın anlamı ve fonksiyonları, kredi tanımı, çeşitleri, kredi ve bankalar, kredi piyasası, para kredi ve iktisat faaliyetleri konularını içermektedir.

205       Bireysel ve Kurumsal Bankacılık

Bankaları Bireysel Bankacılık Uygulamalarına Yönelten Nedenler , Bireysel Bankacılık Uygulamaları , Kredi Kartları , Tüketici Kredileri , Elektronik Fon Transferi Sistemleri , Taraflar Açısından Bireysel Bankacılık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi , Bankacılıkta Pazarlama ve Müşteri İlişkileri.

Kurumsal Bankacılık, Kurumsal Bankacılık Uygulamaları, Banka Kaynak ve Kullanım Dengeleri Açısından Kurumsal Bankacılık ,Banka Kredileri,Bankaların Döviz Pozisyonları,Bankalarda Karlılık

207       Tarım Sigortaları

Bu derste Tarım Sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, Devlet destekli olan ve olmayan Tarım Sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının önemlerine ve nasıl uygulandığı konusuna değinilerek, bu poliçelerin pazarlanması üzerinde durulacaktır.

209       BES, Hayat ve Sağlık Sigortaları

Bu derste Bireysel Emeklilik Sisteminin genel olarak tanımı yapılarak, Bireysel Emeklilik Sisteminin önemine ve nasıl uygulandığı konusuna değinilecektir. Bu derste Hayat ve Sağlık sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, Hayat ve Sağlık sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının nasıl uygulandığı konusuna değinilecektir.

211       Etkili ve Güzel Konuşma

Nefes, Ses organları, Vurgu, Ulama, Tonlama, Protokol konuşması, bilgilendirme konuşması, Hazırlıksız konuşmak

231       Bankacılık ve Sigortacıkta Fon Yönetimi

Finansal piyasalar, finansal aracılar ve faaliyetleri, bankaların fon kaynakları, bankaların kaydi para yaratma süreci, bankaların fon kullanımı ve krediler, bankacılıkta yönetim ve performans, merkez bankası ve finansal sistemdeki rolü, bankacılık riskleri, döviz kuru sistemleri, europara piyasaları, eurotahvil piyasaları, faiz oranları ve faiz oranlarının vade yapısı, sigorta şirketlerinin fon yaratma süreci ve fonların kullanım alanları, bireysel emeklilik sistemi ve emeklilik yatırım fonlarının işleyişi.

233       Paket Programlar

Sigortacılık alanında kullanılan paket programlarının kullanılması ve uygulanması.

235       Uluslararası Bankacılık

Dersin içeriğinde uluslararası bankacılık teorisi ve uygulamaları ile ilgili kavramlar, uluslararası mali sistem, kurumlar, piyasalar ve bu piyasalarda çalışan bankaların işlemleri ile ilgili içerik verilmektedir.

237       Vergi Hukuku

Vergileme esaslarını sıralamak, verginin taraflarını belirlemek, vergilendirme sürecini gerçekleştirmek, vergilendirme sürelerini belirlemek, vergi borcuna ilişkin işlemleri yapmak, vergi cezalarına ilişkin işlemleri yapmak, vergi uyuşmazlıklarını çözmek, vergi denetimine hazırlanmak.

239       Banka Muhasebesi

Banka tek düzen hesap planı, dönen varlıklar, kredi işlemleri, yatırım işlemleri, mevduat, sermaye, faiz gelirleri, faiz dışı gelirler, fatura işlemleri, havale işlemleri, senet işlemleri.

241       Borçlar Hukuku

Borç ilişkisi ve sorumluluk, borcun doğuşu ve kaynakları. Sözleşmelerin oluşması, şekli. Sebepsiz zenginleşme. Borç hükümleri ve üçüncü şahıslara etkileri. Müteselsil ve şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi.

243       Dış Ticaret İşlemleri

Dış ticarette temel kavramlar, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri, ihracat bedelinin tahsili işlemleri, ihracat hesabının kapatılması, ihracat işlemlerinde terkin, ithal mallarının sınıflandırılması, ithalat işlemlerinde vergi, kambiyo işlemleri, kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler.

247       Kaza ve Sorumluluk Sigortaları

Bu derste Kaza Sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, dünyada ve ülkemizde en sık uygulama alanı bulan, Zorunlu ve Zorunlu olmayan Kaza Sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşının nasıl uygulandığı ve bu poliçelerinin pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan süreç incelenecektir. Sorumluluk sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, dünyada ve ülkemizde en sık uygulama alanı bulan, Zorunlu ve Zorunlu olmayan Sorumluluk sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının nasıl uygulandığı konusuna değinilecektir.

249       Mesleki Yabancı Dil I

Meslek ile ilgili konuşma, Şirket tanıtımı, Elektronik ileti yazma, elektronik ileti ile bilgi paylaşımı, Interneti etkili kullanma, Telefon konuşmaları, İş ile ilgili bilgi verme, Satış ve Sipariş vermeyi kapsayan ticari yazışmalar ve belgeler, iş ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken kurallar, Bankacılık ve Sigortacılık terimlerinin kullanıldığı örnek yazışmaların analizi ve kullanımı, müşteriyle iş bağlantısı kurma, sürdürme ve problem çözmeye yönelik cümle kalıpları, aktiviteler ve şirket ile ilgili sunum yapma.

2.Sınıf Bahar Yarıyılı

202       Finansal Yönetim

Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar, finansal yönetim ve diğer disiplinler, oran analizi tekniği, fon akım analizi, karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, statik ve dinamik analiz, finansal planlama, finansal planlama araçları, finansal planların hazırlanmasında uygulanan yöntemler, finansal plan türleri, normal finansal planlar, olağanüstü finansal planlar, çalışma sermayesi analizi, çalışma sermayesine yatırım politikaları, çalışma sermayesinin finansmanı, nakit ve benzeri varlıklar yönetimi, nakit yönetimi, alacakların yönetimi, kredili satış politikası, stok yönetimi, kısa ve uzun vadeli fon kaynakları, oto finansman, fon kaynaklarının maliyeti.

204       Sermaye Piyasaları ve Yatırım Araçları

Dersin içeriğinde sermaye piyasasında yer alan hisse senedi, tahvil ve benzeri finansal araçları ve bu araçların analizi, sermaye piyasası kurumları ve faaliyetleri konularında bilgi verilmektedir.   Finansal piyasalar ve finansal yatırım araçlarının tür ve özellikleri, finansal yatırım araçlarında değer, değerleme ve yatırım kararı, finansal yatırım araçlarından oluşturulacak portföyün yönetimi.

206       Para ve Kredi Politikası

Mali piyasalar ve kurumlar, para arzı ve talebi, para politikasının işleyişi ve mali politikaların incelenmesi, Merkez Bankacılığı, çağdaş para politikası meseleleri. Krediler, nakdi krediler, genel kredi sözleşmesi, bankalarca tesisi gereken karşılıklar hakkındaki karara dayalı uygulama yönergesi. Uygulama yönergesine ilave edilen açıklamalar.

208       Banka ve Sigorta Pazarlaması

Bu dersin kapsamında; pazarlama araçları, satış tahminleri, pazar hedefleri, pazarlama hizmetleri, uluslar arası pazarlama gibi faaliyetleri içeren pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,pazar tanımı ve sigortaya yaklaşım, Türkiye’de sigorta pazarının incelenmesi sigorta istihsalciliği- sigorta pazarlamasında başarılı olmanın yolları gibi konularda öğrencilerin akademik bilgileri artırılmak hedeflenmektedir.

 

210       Risk ve Hasar Yönetimi

Dersin başlıca amacı risk yönetimi araçlarını tanıtmak, uygun finansal ve ekonomik çevrede risk yönetimi uygulamalarının gerçekleştirilmesi için gerekli bilgileri vermektir. Risk ve risk yönetimi ile ilgili genel kavramlar, Risk kaynakları ve türleri, Risk teorisi ve politikaları, Risklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, Risk değerlendirilmesinde kullanılan teknikleri, Fiyatlandırma, Sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması, Risk politikası aracı olarak fiyatlandırma, Risk kontrolü ve finansmanı, Risk kontrol şekilleri, Risk yönetim örneği. Hasarın önemi ve özelliği, Hasar ödemelerinin sigortacılığın gelişimine etkisi, Hasar olayının oluşumu ve hasar olayının değerlendirilmesi, Hasarın meydana gelmesi halinde sigortalı ve sigortacının sorumlulukları, Hasar dosyasının oluşturulması için gerekli olan belgeler, Hasar tespiti, Eksper ve hasar ekspertizi, Hasar dosyasının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Tazminat hesabı ve ödemesi, Hasar ödeme politikalarının belirlenmesi, Hasar rasyoları.

212       Yangın ve Mühendislik Sigortaları

Bu derste Yangın Sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, bu sigortaların genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının önemlerine ve nasıl uygulandığı konusuna değinilecektir.Mühendislik Sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, bu sigortaların genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının önemlerine ve nasıl uygulandığı konusuna değinilecektir.

230       Nakliyat Sigortası

Bu derste Kaza ve Nakliyat Sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, dünyada ve ülkemizde en sık uygulama alanı bulan, Zorunlu ve Zorunlu olmayan Kaza ve Nakliyat Sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının nasıl uygulandığı ve bu poliçelerinin pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan süreç incelenecektir.

232       Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma.

234       Türk Vergi Sistemi

Ticari kazancı hesaplamak, zirai kazancı hesaplamak, muhtasar beyanname düzenlemek, KDV beyannamesi düzenlemek, serbest meslek kazançlarını hesaplamak, gayrimenkul sermaye iratlarını hesaplamak, menkul sermaye iratlarını hesaplamak, diğer kazanç ve iratları hesaplamak, gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergileri hesaplamak, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi düzenlemek, muhtasar beyanname düzenlemek, KDV beyannamesi düzenlemek, diğer vergi beyannamelerini düzenlemek.

236       Banka ve Sigorta İstatistiği

Bankacılıkta ve sigortacılıkta İstatistiksel metodların önemi; Verilerin dağılım ölçüleri ve düzenlenmesi; Basit doğrusal modeller; Korelasyon ve regresyon analizi; Regresyon katsayılarının anlamlılığının sınanması çoklu deorusal ve doğrusal olmayan regresyon analizi; Otokereleasyonsuzluk varsayımının sınanması; Sabit varyans varsayımının sınanması; Hata teriminin normalliğinin sınanması; Jarque Bera; Gölge değişkenli regresyon ve Mevsimselliğin Modellenmesi; Çoklu doğrusal bağlantı; Sigortacılık verileri ile E-Views üzerinde örnek uygulamalar.

238       Ticaret Hukuku

Dersin içeriğini: Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı, ticaret unvanının korunması, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkanı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar konuları oluşturmaktadır.

240       Reasürans

Reasürans uygulamaları. Reasüransın genel özellikleri, tanımı, yasal temelleri , Reasürans çeşitleri , Trete , Bölüşmeli Reasürans , Bölüşmesiz Reasürans , Retresyon , Pool , Hayat reasüransı , Hayat dışı branşlarda reasürans , Finansal reasürans , çeşitli sigorta dallarında reasürans

242       Sigorta Muhasebesi

Sigorta İşlemleri ve Muhasebe Sistemi; Sigorta ve Reasürans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; Sigorta İşlemlerinde Dönem sonu İşlemleri ve Finansal Tablolar.

244       Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku Bilgisi

Kıymetli Evrak Terimi ve Türk Mevzuatında Kıymetli Evrak: Tanımı, Özellikleri, Devri;Kıymetli Evrakın Türleri; Kıymetli Evrakta Nev’i Değiştirme; Kıymetli Evrakın Ziyaı veİptali; Kambiyo Senetleri: Tamını, Türleri; Kambiyo Senetlerinin Özellikleri; Poliçe: Tanımı,Hukuki niteliği, Şekil şartları, Devir, Kabul, Ödeme, Aval; Bono: Tanımı, Hukuki niteliği,Şekil şartları, Uygulanacak hükümler; Çek: Tanımı, Hukuki niteliği, Ekonomik önemi, Şekilşartları, Devir, İbraz ve ödeme, Zamanaşımı

246       Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteriler ile iletişim, Müşterileri sınıflandırmak, Online tüketici davranışları, Geleneksel tüketici davranışları, Randevu ve ağırlama, Müşteri değeri yaratmak, Müşteri memnuniyeti, Müşteri şikâyetleri

248       Mesleki Yabancı Dil II

Telefonla randevu alma verme, bir iş toplantısında konu ile ilgili tartışma yapma, toplantıyı sürdürme, iletişim kurma, şirketin hikayesini anlatabilme becerisi, Bir tartışmada soru sorma, konuyu toparlama, pazarlık yapabilme, iş ziyaretlerinde yapılması gerekenler, bir öneride bulunabilme, sunum yapabilme, mesaj, elektronik ileti ve mektup yazma, rapor yazma becerilerini kapsayan ileri seviye Ticari İngilizce Terimleri, yazılı beceriler, iş hayatında dikkat edilmesi gereken kurallar, pazarlama ve satış aktiviteleri, sipariş verme ve takip etme, nakliye ile ilgili yazışmaları içeren İngilizce terimler.

 

 

250       E Bankacılık ve E Sigortacılık

Bilgi, Bilgi Ekonomisi ve Günümüzdeki ÖnemiGiriş: Bilgi, Bilgi Ekonomisi ve Günümüzdeki Önemi İnternetin İşletmelere Sağlayacağı Faydalarİnternetin İşletmelere Sağlayacağı Faydalar Elektronik Ticaret ve Elektronik İşElektronik Ticaret ve Elektronik İş Sigortacılık Sektöründe Elektronik Ticaret – Sanal SigortacılıSigortacılık Sektöründe Elektronik Ticaret – Sanal Sigortacılı Sigorta Ürünlerinin Pazarlanmasında İnternet KullanımıSigorta Ürünlerinin Pazarlanmasında İnternet Kullanımı Sigortacılık Sektöründe Online Sunulabilecek Ürünler ve ÖzellikleriSigortacılık Sektöründe Online Sunulabilecek Ürünler ve Özellikleri Sigortacılık Açısından Uygun Web StratejileriSigortacılık Açısından Uygun Web Stratejileri Sigortacılıkta Kullanılan E-İş ModelleriSigortacılıkta Kullanılan E-İş Modelleri Sigortacılık Sektörüne Yönelik İnternet UygulamalarıSigortacılık Sektörüne Yönelik İnternet Uygulamaları Elektronik Sigortacılıkta Yasal MevzuatElektronik Sigortacılıkta Yasal Mevzuat Türkiye’de Durum: Sektörel DeğerlendirmeTürkiye’de Durum: Sektörel Değerlendirme

252       Türkiye’de Para ve Banka Tarihi

Para nedir ve para çeşitleri nelerdir, bununla birlikte paranın işlevi nedir konuları irdelendikten sonra para arzı ve talebi üzerine piyasa koşulları incelenerek değinilmektedir. Para ve döviz kuru bilgileri, Türkiye’de Osmanlı’dan Günümüze kadar olan süreçte para politikaları ve oluşan değişiklikler. Para ve gelir dağılımı konularında açıklamalar.

 

Turkish