Mekatronik Programı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ

Mekatronik Öncesi Sistemleri, Mekatronik Sonrası Sistemleri, Mekatroniği Oluşturan Bileşenler, Otomotiv Mekatroniği, Havacılık Mekatroniği, Tüketici Ürünleri Mekatroniği, Medikal Sektör Mekatroniği, Üretim Sistemleri Mekatroniği, Temel Mekanik Sistemleri, Kinematiğin Temel İlkeleri, İş, Güç Ve Enerji Hesaplamaları, Elektromanyetik, Temel Gaz Kanunları, Termodinamiğin Temel Kanunları, Temel Isı Kanunları, Akışkanlar Mekaniği

1.      Program tanıtımı ve amacı

Teknolojinin gelişmesiyle birçok mekanik sistem; elektrik, elektronik ve bilgisayar destekli hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak mekanik, elektrik, elektronik, hidrolik, pnömatik ve bilgisayar teknolojilerinin birlikte kullanılması bir zorunluluk halini almıştır. Birbirinden bağımsız gibi görünen ancak hızla gelişen teknoloji ile birlikte pek çok ortamda birbirleriyle etkileşim halinde olan bu farklı teknoloji alanları Mekatronik çatısı altında birleştirilmiştir. Mekatronik, endüstriyel otomasyon amacıyla kontrol sistemleri teknolojisini araştıran yeni ve çağdaş bir bilim dalıdır.

Mekatroniğin ilgi alanlarından bazıları şunlardır;

·         Modelleme ve Dizayn

·         Sistem Entegrasyonu

·         Tahrik Elemanları ve Sensorlar

·         Akıllı Kontrol

·         Robotik

·         Üretim

·         Hareket Kontrol

·         Titreşim ve Gürültü Kontrol

·         Mikro Cihaz ve Optoelektronik Sistemler

·         Otomotiv Sistemleri ve Diğer Uygulamalar         

 Mekatronik ürün karakteristik olarak geleneksel makine ve elektronik ürünlerden farklıdır. Tasarımları için ek metot ve strateji belirlenmesi gerekir. Mekatronik bir tasarım gerçekleştirirken ne makine, ne elektrik mühendisi, ne de salt yazılım sorunu çözümleyebilir. Bu sahadaki hızlı gelişmeye paralel olarak, yetişmiş elemana olan ihtiyaç ve istihdam açığı sürekli artmaktadır. İşte bu programın amacı söz konusu bilgi ve beceriye sahip, sanayi ve ticari iş alanlarında kullanılan mekanik, hidrolik-pnömatik, elektrik veya elektronik tabanlı veya bilgisayar kontrollü tüm araç, gereç, ekipman, donanım ve donatım sistemlerinin ve teknolojik yapılarının tanıtımı, dizaynı, kurulumu, kullanımı, bakımı, tamiri ve geliştirilmesi konularında, yetenekli, bilgili ve belli mesleki becerilere sahip teknik elemanlar yetiştirmektedir.

 2.      Misyon ve Vizyon

Misyonu; Mesleki ve Teknik eğitim alanındaki küresel iş dünyasındaki küresel

Vizyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde Mesleki Teknik Eğitim politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol alan, İş dünyasının beklentilerine uygun kalite ve yeterlikte elemanlar yetiştiren, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki mesleki ve teknik eğitim projeleri ve iş birlikleri ile ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan, öğrenciler ve çalışanlar tarafından tercih edilen program olmaktır.